Utskrift från gbg2.yimby.se
....

"Alla vill inte bo i stan"

Yimby gillar staden. Det vill säga: Yimby gillar den täta, pulserande, stökiga, bökiga staden. Detta är en annan typ av stad än den mindre, mer förutsägbara, mer tillrättalagda och långsammare staden. "Men alla vill inte bo i stan!", hävdar kanske någon. Och det är helt rätt. Följdfrågan blir då: "Ogillar Yimby allt annat än storstaden?" Vill vi tvinga in alla och envar i storstan? Nej, för staden ligger inte i motsatsförhållande till andra typer av bebyggelser.

Förvisso blir det inte särskilt bra om en och samma stad försöker vara både småstad och storstad samtidigt - ett syndrom jag vill hävda att Göteborg till viss del lider av - eftersom att en storstad till stor del har andra drivkrafter och behov än en småstad. Men det betyder inte att det inte finns plats för andra städer än storstäderna också.


Småstad och storstad - helt olika organismer, med olika sorters attraktionskraft och olika behov.

Tyvärr har det inom vissa kretsar i stadbyggnadsdebatten byggts upp en gigantisk halmdocka. Så fort vi talar om storstaden och dess behov och framtida utformning, så styrs debatten in på att istället handla om att alla faktiskt inte vill bo i storstan och att det faktiskt finns de som kanske skulle vilja men som faktiskt inte har möjlighet att göra det utefter rådande förhållanden. Det kan handla om allt från att satsa pengar på någon kollektivtrafikled till att avstå från att bygga på jungfrulig mark i stadens periferi. Jag skulle här vilja försöka riva ner denna halmdocka.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Att styra och planera stadsdelar

Yimbys studiecirkel om Den amerikanska storstadens liv och förfall fortsätter...


 
Man anar inte hur komplicerat ett bostadsområde i en storstad kan vara förrän man ska försöka förklara det för experter med splittrade ansvarsområden. Det är som att försöka äta genom en kudde.


» Klicka här för att läsa resten av inlägget

En blandstad skapar möten

För en månad sedan  skrev jag en sommarkrönika på ledarplats i GP. Om ni råkade vara på semester då och missade den så får ni en ny chans här:


Grafik: Jesper Hallén


Valet i höst kommer att bli ett stadsval. Hur ska vi göra för att verkligen komma igång och bygga den täta, integrerade och miljövänliga blandstad som vår nya översiktsplan talar om? Det är frågan som våra politiker måste kunna ge ett bra svar på.

Vår stad har stora centrala markreserver som bara väntar på att fyllas med levande storstadskvarter. Det finns massor av människor som längtar efter att få flytta till Göteborg och vara med och bidra till ett intensivt, myllrande stadsliv och en blomstrande, dynamisk ekonomi.

Genom att utvidga vår stadskärna kan vi bygga ut staden samtidigt som vi bygger ihop den. Stadsdelar som skurits av från varandra kan sammanföras, urbana sår kan läkas. Göteborg har ett fantastiskt bra utgångsläge. Men då måste vi våga göra rätt och inte bara nervöst försöka undvika att göra fel.

När det talas om stadsplanering så får man nämligen ofta intrycket att det är något ytterst komplicerat, svårbegripligt och oförutsägbart. Till viss del stämmer det. På detaljnivå rör det sig om oerhört komplexa processer. Men på en övergripande nivå är stadsbyggande egentligen väldigt enkelt. Man får det stadsliv man bygger för.

Vill man ha samma typ av stadsliv som i Linnéstaden så måste man bygga samma typ av stadsstrukturer som i Linnéstaden. Lokaler för handel och andra verksamheter i gatuplan. Hög täthet i bebyggelsen så man får ett tillräckligt underlag av boende och besökare.

Sammanhängande stadskvarter som ger gröna bullerfria innergårdar där barnen kan leka tryggt och ett finmaskigt gatunät som silar besökare och genomfartstrafik genom stadsdelen. Planerar man för det så får man det.

Bygger man istället glesa, utspridda och isolerade bostadsområden, som man nu gör i Kviberg och på många andra ställen, så får man privata och bilberoende bostadsenklaver som bara är till glädje för den som råkar bo där. Det finns inget mystiskt över dessa samband. Det är väldigt förutsägbart.

När vi ska utvidga Göteborgs stadskärna så måste vi våga göra det på rätt sätt. Det är viktigt inte bara för att komma till rätta med bostadsbristen, skapa en mer hållbar transportstruktur och stimulera den ekonomiska utvecklingen, utan även för att bygga en mer integrerad stad. Det förutsätter dock två saker.

Dels att den ekonomiska och etniska boendesegregationen minskar och dels att man ger strukturella förutsättningar för ett stort och varierat utbud av handel, kultur och nöjen i den nya stadskärnan, så att man får en stor och varierad skara besökare.

För segregation handlar ju inte bara om sammansättningen av de boende. Det handlar också om vilka vi möter på gatan. En renodlad bostadsenklav, oavsett vilka upplåtelseformer den består av, stänger ute de som inte bor där. Vi blir främlingar i vår egen stad.

Därför borde alla delar av staden vara öppna för alla, oavsett om man bor där eller inte. Men då måste det finnas något där att göra.

Att skapa en öppen stad, där alla känner sig välkomna, är ett ansvar för varje enskild medborgare. Men ett särskilt ansvar vilar förstås på våra folkvalda och våra tjänstemän.

Sluta prata om ”bostadsområden” och sluta bygg dem. Det är dags att börja bygga blandstad. Det är inte komplicerat. Men man måste våga göra rätt.

Storstadsregioner i tillväxt

Den 1 april 2009 genomförde IVA ett intressant seminarium på temat "Storstadsregioner i tillväxt" på Chalmers i Göteborg. Ni som missade det har nu chansen att se valda delar på IVA:s youtube-kanal. Erik Linns framträdande kan särskilt rekommenderas.Såhär skriver IVA i sin presentation av seminariet:

På 35 år har regionförstoringen i Göteborgs lokala arbetsmarknad varit 100 000 personer, medan den i Malmö varit 600 000 personer. På så sätt har Malmöregionen passerat Göteborgsregionen i storlek.

Hur planerar de olika städerna och regionerna för framtiden? Hur ser regionernas övriga kommuner på de båda storstädernas expansionsplaner? Malmö bygger nu med Citytunneln bort sin säckstation. Kommer motsvarande att ske i Göteborg? Om Göteborgs City skall byggas ut på Hisingesidan behövs fler älvförbindelser. Hur löser man det? Dessa och många fler frågor belysdes på seminariet.

IVA avd III: Samhällsbyggnad har under 2008 satt staden i fokus och har gjort en förstudie om utvecklingstendenser i storstädernas samhällsplanering. Syftet har varit att belysa trender inom regional planering, stadsbyggnadsprocess och stadsgestaltning samt vilka drivkrafter som påverkar utvecklingen.

Resultatet av förstudien är en hypotes att det pågår ett antal trendbrott som samverkar. Kanske är det motiverat att tala om ett paradigmskifte från ett mer planmässigt till ett mer marknadsstyrt samhällsbyggande. Förstudien tog sin utgångspunkt i Storstockholms planering. Studien har nu breddats och omfattar även Göteborg och Malmö. Analysen ska ge underlag för diskussion om framtida kompetensbehov rörande storstadsutveckling.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.