Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Hur gammal är du 2040?

EXTRA! Metro skriver idag om Stena-frågan och Yimby. Enligt nya uppgifter från Göteborgs Hamn kommer inte avtalet att förlängas med 25 år, utan 5 år, om det löper ut utan uppsägning 2012. Vi har sökt Göteborgs Hamn för en bekräftelse på detta, men utan att lyckas. Återkommer när vi har mer information.
Vill vi verkligen vänta till år 2040 innan vi kan få tillgång till och kunna börja bygga stad ner till Masthuggskajen?

Området mellan Första Långgatan och Masthuggskajen är ungefär lika stort som Haga och ligger oerhört centralt, i direkt anslutning till Linnéstadens täta kvartersstad. Idag består detta stora område mest av tomma asfaltsytor. Orsaken till att det har varit svårt att komma igång och utveckla denna del av staden är att Stena Line under lång tid hyrt den ca 1 km långa Masthuggskajen.

Stena Line är en viktig tillgång för Göteborg och vi ser stora värden i deras verksamhet. Som vi skrev i vårt yttrande över programmet för Norra Masthugget så vill vi gärna behålla någon sorts hamnverksamhet vid en del av Masthuggskajen. Men denna oerhört centrala och attraktiva mark kan användas betydligt bättre och mer effektivt som tät, levande blandstad än som instängslad uppställningsplats för långtradare.

Nyttjanderättsavtalet för marken går ut 2014 och kan sägas upp senast 2012. Säger staden inte upp avtalet i år så förlängs det automatiskt 2014 med 25 år. Göteborg har alltså just nu ett unikt tillfälle att ta tag i utvecklingen av Masthuggskajen. Det är en möjlighet som inte kommer att återkomma förrän 2040. Hur gammal är du då?

Nu måste Göteborg vakna upp och fundera på framtiden, innan det är försent. Vi har därför nu dragit igång facebookgruppen Flytta Stena och även startat en namninsamling.

Vi har tidigare skrivit om Masthuggskajen och Stena Line:
25 år är lång tid - dags att agera!
Lyft blicken i Stenafrågan
Vision 2039
Masthuggsstaden
BYGG!
Yttrande över Norra Masthugget

Lyft blicken i Stena-frågan

Jag fick igår en artikel publicerad i GT angående frågan om huruvida Stena bör flyttas från Masthuggskajen eller ej. Den finns att läsa på nätet här.

Det är viktigt att poängtera att jag inte tar ställning till huruvida en flytt är lämplig eller ej. Däremot tycker jag att diskussionen inte bör handla om "Stenas framtid mot några hundra meters strandpromenad".

Dels kan det säkerligen utredas noggrannare och med vidare blick huruvida Stenas verksamhet kan omlokaliseras eller omstruktureras så att antingen hela Masthuggskajen eller åtminstone en större del av den än i nuläget blir fri för stadsutveckling. Så Stenas framtida passagerartrafik behöver inte vara hotad av en utredning.

Dels rör det sig inte om bara en ny fin kajpromenad. Området som tas i anspråk idag är mycket stort och försvårar (eller helt förhindrar) en stadsutveckling av detta mycket centrala område, men även skapande av broförbindelser till Hisingen. Stigberget verkar annars vara en mycket lämplig punkt att ansluta en bro till. Om Hisingen och resten av stan ska växa ihop till en stad är det ju helt nödvändigt att skapa fler förbindelser, det finns inga vägar runt det (no pun intended).

Kanske är det fullt möjligt att omstrukturera Stenas verksamhet vid Masthuggskajen så att de även i framtiden kan ha sin terminal för passagerartrafik där, samtidigt som man frigör mycket annan yta till stadsutveckling och broförbindelser. Det optimala hade väl varit om man hade kunnat få en fin blandning. Kanske man även kunde frigöra yta till en mindre gästbåtshamn, så att man på det viset öppnar upp kajens "hamnliv" för allmänheten mer än idag.

Frågan diskuteras flitigt här på Yimbys forum och kommentarstrådar.

Vision 2039GP lyfter idag frågan
om Stenas plats vid Masthuggskajen. En enkät som skickats ut till kommunfullmäktige visar att en stor del av ledmöterna (39 av 81) vill ha kvar Stena på Masthugget. Bara fyra säger tydligt att de vill att Stena flyttar. Får Stena ett nytt 25-årigt avtal så ligger de kvar till 2039. Åtminstone. Stena kan dock tänka sig att släppa en bit av hamnområdet närmast Rosenlund.Stena kan eventuellt bli mer yteffektiva...

Även om det naturligtvis finns enorm potential i Masthuggskajen så finns det också skäl som talar emot en flytt. Stena är en stor industri som är ekonomiskt viktig för staden, den ger liv och karaktär åt älven och Göteborg har trots allt ett enormt utbud av långa kajstråk i centrala lägen redan idag som ligger för fäfot och bara väntar på att användas till något. Varför inte börja med dem?

GP:s ledare verkar vara inne på samma linje som Yimby var i vårt yttrande över Norra Masthugget., dvs. flytta bort den tunga fordonstrafiken men behåll den mer passagerartäta färjetrafiken om möjligt. Även om Stena ligger kvar så är det läge för en rejäl översyn av markanvändningen. Går det att effektivisera ytan så att det instängslade området kan minskas?

Oavsett hur man gör med Stena så är det oerhört viktigt att man inte för alltid bygger bort möjligheten att låta staden sträcka sig ner till Masthuggskajen när man framöver förtätar mellan Första Långgatan och Oscarsleden. Förslaget att lägga hela Norra Masthugget på en sex meter hög platå (två våningar parkeringsgarage) och sprida ut uppbrutna lamellhus ovanpå får under inga omständigheter genomföras.

Två olika förslag - Riksbyggens funkisplatå eller Stadsbyggnadskontorets rutnätsstad


Med Stadsbyggnadskontorets förlängning av Långgatornas kvartersstad sprider sig det urbana livet vidare ner mot Masthuggskajen. Riksbyggens funkisförslag å andra sidan skulle i praktiken innebära en ny Masthuggsterrass. Fast denna gång inte längs berget utan längs Första Långgatan. Det är naturligtvis helt oacceptabelt.Första Långgatan i framtiden?
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg