Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Ny stadsarkitekt

Enligt GP så kommer vår nye stadsarkitekt att heta Björn Siesjö. Det är bara att gratulera vår stad till ett otroligt bra val. Det är svårt att tänka sig en bättre person för detta uppdrag.

Siesjö är nämligen inte bara en skicklig arkitekt och en tydlig kommunikatör, han har också en mycket god förståelse för vad en stad är och vad som får den att fungera. Han ”fattar grejen” helt enkelt. Ett uppriktigt och djupt engagemang för hållbart stadsbyggande och en stark känsla för urbanitet och stadsliv.

Jag minns första gången jag mötte Björn Siesjö. Det var en debatt på Älvrummet om höga hus. Jag hade gått dit för att kolla läget. Siesjö och hans kollega på Kanozi hade, tillsammans med en finansiär, visat upp en idé om ett högt hus på Norra Älvstranden. Det låg något laddat i luften. Alla visste att det var ett känsligt ämne.

En välkänd arkitekturhistoriker tog till orda och beskrev ingående olämpligheten i att bygga höga hus. Argumenten var de gamla vanliga. Subjektiva smakomdömen maskerade bakom den där vaga och ogripbara begreppsapparaten som så många konservativa arkitekter och antikvarier håller sig med. Uppblandat med några av de vanliga myterna om höghus.

Siesjö hade dock svar på allt och arkitekturhistorikern blev mer och mer irriterad och röd om kinderna. Till slut drog han till med att det var ekonomiskt ohållbart att bygga höga hus, vilket föranledde finansiären att ställa sig upp och förbryllat vädja: ”Men det är ju mina egna pengar och jag vill investera i detta. Vad är problemet?”.

Arkitekturhistorikern förklarade då upprört att det inte spelade någon roll vad finansiären ville, man kunde ju inte bara bygga för att man hade lust och pengar, man var också tvungen att ha ett bra svar på frågan varför det skulle byggas. Siesjö tog då åter till orda och vände helt sonika på frågeställningen. Frågan var enligt honom inte varför, utan varför inte. Om det finns pengar och någon vill bygga och det inte finns några skäl att inte göra det, så borde det naturliga vara att bygga.

Här krockade alltså på ett illustrativt sätt två mycket olika attityder. Två helt skilda synsätt på vad en stad är för någonting. Synen på staden som avslutat konstobjekt och historisk artefakt mötte synen på staden som levande väsen och föränderlig ekologi.

Att få höra ett så kunnigt och engagerat försvar för staden som liv och rörelse, istället för död och stasis, var upplyftande. Att samma person nu blir stadsarkitekt lovar mycket gott. Yimby kommer naturligtvis att bistå vår nye stadsarkitekt så mycket vi kan i att skapa förutsättningar för mer levande tät blandstad i Göteborg.

Vem vill bli stadsarkitekt?

Ett av de första större beskeden Göteborgs nye stadsbyggnadsdirektör Bengt Delang gav i början av sommaren var att han ville ha en stadsarkitekt. Frågan har varit uppe vid flera tillfällen här på Yimby och har debatterats flitigt även på övriga forum. Den nye stadsarkitekten blir hur som helst den förste sedan 1998, då Göteborgs dåvarande stadsarkitekt sade upp sig från tjänsten - vilket inte var första gången för en göteborgsk stadsarkitekt. Nåväl, bättre lycka till den nya förmåga som snart kommer gripa sig an uppgiften.

Idag utannonserades nämligen tjänsten, här och här. Något som inte framgått tidigare är att man även söker till tjänsterna "chef, strategisk avdelning" och "chef, planavdelning", förutom stadsarkitekt. Arbetsbeskrivningen för stadsarkitekten ser ut såhär, för den som föredrar att läsa här på sidan:

Du ska leda, utveckla och kommunicera stadsbyggnadsvisioner för framtida hållbar stadsutveckling i en av Sveriges mest spännande städer. Du får ett övergripande process- och kvalitetsansvar för stadsutveckling, gestaltning och bevarande för stadens bästa. Du kommer att initiera och driva professionella samtal om stadsbyggnad med göteborgarna, politiker, marknadens aktörer och stadens förvaltningar. I samarbete med trafikkontoret, fastighetskontoret och övriga förvaltningar skapar du en gemensam syn på samhällsbyggandet. I din roll ingår också att vara ett internt stöd i aktuella frågor.

Du arbetar på uppdrag av stadsbyggnadsdirektören och ingår i kontorets ledning. Uppdraget utförs och utvecklas i nära samarbete med framförallt strategi-, plan och byggavdelningarna.


Själv håller jag åtminstone delvis med Åke Lundgren i det han skrev om frågan i GT, där han bland annat konstaterade att en stadsarkitekt inte är en garanti för att alla kommer vara nöjda och glada vad gäller Göteborgs vidareutveckling. Man kan väl även konstatera att det under de år som man haft stadsarkitekt har byggts en hel del som inte är så bra ur Yimbys perspektiv. En stadsarkitekt skulle lika väl kunna stjälpa som hjälpa.Kanske kommer den nye stadsarkitekten tala för att börja använda konceptet med stadsplaner igen, som den här över Gullbergsvass från år 1861? Yimby approves!

Nyttan med stadsarkitekt har som sagt diskuterats, men det är i alla fall positivt att man lägger resurser på stadsplanering och stadsbyggnadskontoret, att man visar att man tycker att det är viktiga frågor som behöver lyftas. Jag skulle vilja lyfta fram att man i arbetsbeskrivningen poängterar att man kommer att ha stadens bästa i ögonen, någonting som ofta verkar tappas bort när alla särintressen brakar in med sinsemellan ofta mer eller mindre oförenliga krav.

Den som känner sig manad kan alltså börja tänka på att putsa på sitt CV och skicka in en ansökan. Och återigen: lycka till, framtida stadsarkitekt!

Stadsarkitekt eller inte - det är frågan

En vanligt återkommande fråga i Göteborgs stadsplaneringsdebatt är kravet på en stadsarkitekt. Sedan Gunnar Jansson avgick 1999 har Göteborg inte haft någon sådan position. Många fäster stora förhoppningar till en stadsarkitekt. Det har också diskuterats en del här på Yimby.

Personligen är jag varken för eller emot utan håller med Ola Nylander i dagens GT. Det är andra saker som verkligen behöver förändras, oavsett om vi har en stadsarkitekt eller inte. Men visst, om en stadsarkitekt skulle kunna se till att detaljplanerna i större utsträckning följde översiktsplanen så är jag för en stadsarkitekt. Det var ungefär det jag försökte förmedla till GT när de intervjuade mig om frågan.

För övrigt är det bara att instämma med Nylander när han frågar sig varför det är så tyst från de professionella:

Varför hörs inget från alla de arkitekter som jobbar med stadsbyggnad i Göteborg? Självfallet finns där den unika kunskapen om staden. Varför låta debattörer föra stadsbyggnadsfrågorna i stället för att göra det själva? Att det finns ett stort intresse för stadens utveckling framgår av den debatt som förs på nätet, bland annat i Yimby.


Yimby välkomnar alla, såväl professionella arkitekter som vanliga enkla "debattörer", som vill vara med och föra stadsbyggnadsfrågorna. Ska det bli någon diskussion så måste också någon våga diskutera.

Så vad tycker ni? Ska vi ha en stadsarkitekt?

Stadsarkitekt?

GT rapporterar att frågan om tillsättande av stadsarkitekt är uppe för diskussion i kommunstyrelsen idag. GT:s Åke Lundgren, som ofta skriver om stadsplaneringsfrågor, är skeptisk och tror mer på ledarteam än ensamt geni:

"Göteborg har inte haft någon stadsarkitekt sedan stadsbyggnadskontoret omorganiserade 1998. I januari i år motionerade folkpartiet i kommunfullmäktige att en tjänst som stadsarkitekt åter skulle inrättas i Göteborg, och efter en remissrunda ligger nu motionen på Kommunstyrelsens bord på onsdag. I motionen konstaterar de fyra folkpartisterna att Göteborg står inför stora utmaningar de närmaste åren när det gäller stadens utveckling och anser att staden saknar ett forum för en framåtsyftande stadsbyggnadsdebatt. En stadsarkitekt skulle utgöra ”spindeln i nätet”, hålla ihop frågorna om stadens utveckling, vara en kraft för en samlad vision och ha ett tydligt mandat att driva en debatt kring dessa frågor. Frågan är kontroversiell och har diskuteras häftigt i minst ett år i olika forum - långt innan motionen lades.

Förespråkarna tror att för en bra utveckling för stadsbilden. Diffust dock vad "bra" egentligen betyder. Oftast tolkar man in sina egna värderingar i vad denne eventuelle stadsarkitekt står för. De som exempelvis inte vill se Centralposthuset byggas om till hotell tror att denne skulle hindrat dessa planer. Är man mot höga hus i Göteborg tror man att man att en stadsarkitekt stoppar dylika dumheter, vill man se fräcka byggnader som sticker ut tror man att stadsarkitekten förverkligar det. Motståndarna menar att en införandet av en stadsarkitekt är fel utifrån en demokratisk synvinkel. Staden ska byggas i politiskt samförstånd och med allmänhetens insyn och påverkan.

Enligt min ringa mening behövs inte en tjänsteman till på Stadsbyggnadskontoret, där det för övrigt redan finns 66 arkitekter. Däremot saknar jag ett större mått av kreativt tänkande, stora vågade visioner och större öppenhet. Den ensamma ledare, det excentriska geniet som stadsbyggare, representerar ett ledarskap på väg bort. I dag är ledarteam modellen, i allt från idrotten till näringslivet och politiken. Samhällsbyggande, visioner om stans utveckling och stadsbildens framtid är för viktig för att lägga i knät på en enda person. Tio år har gått sedan 1998 - och utvecklingen har inte blivit sämre, kanske inte bättre heller, men inte sämre. Skrämmande saker hände under den senare hälften av 1900-talet fram till 1998 då staden hade en stadsarkitekt - även om det inte var i paritet med min hemstads mardröm."
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.