Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Tidsfördriv

Mark Isitt skriver idag i GP (tyvärr inte på nätet) om Göteborgs översiktsplan, som är nominerad till Planpriset 2010. Det är som alltid intressant läsning när Isitt borrar sig ner i Göteborgs stadsplanering, även om jag tycker han är lite orättvis mot översiktsplanen (som faktiskt är mycket bra).

Isitt nämner också vår studie över 2009 års detaljplaner och den låga andelen blandstadsprojekt. Riktigt så illa som det framstår i Isitts text var det dock inte. Det var hela tre av 25 detaljplaner där det planerades riktig blandstad. Dock endast en som kan räknas som klassisk kvartersstad.Tre av 25 är 300 procent bättre än en av 25...

Sedan är förstås frågan om någon av de tre blandstadsplanerna blir av. Opaltorget får ses som ett väldigt osäkert projekt och Domherren möter ett starkt motstånd av en grupp grannar. Vad gäller den tredje blandstadsplanen och den enda klassiska kvartersstadsplanen - Skeppsbron - så bör den kunna bli av. Frågan är bara när.

Såhär lät det 2007 i Sveriges Arkitekters tidning Arkitekten:

De parallella uppdragen utvärderas av en grupp från bland annat stadsbyggnadskontoret och Älvstranden Utveckling. Den ska lägga fram ett detaljplaneförslag under våren. Under 2008-2009 börjar gatunät, kaj och ny spårväg byggas, 2009 beräknas byggstart för bostäderna. Inflyttning sker 2010. Då ska också spårvägen vara klar.


Här är lite pausmusik medan ni väntar...

YimbyTV - samtal om Opaltorget (god jul)

Yimby bjuder på julkarameller i form av ett samtal om planerna för Opaltorget mellan vår egen Johannes och Stadsbyggnadskontorets planarkitekt Malin Häggdahl. Läs mer om planerna kring Opaltorget, spana in rapporten från vår stadsvandring och inte minst, ta en titt på vårt yttrande.

Yimby Göteborg önskar god jul! 


 

Del 1

Del 2


För fler videoklipp, besök vår YouTube-kanal.

Yttrande över Opaltorget

Yimby har nu lämnat in sitt yttrande över förslaget till detaljplan för Opaltorget. Vi är mycket positiva till det mesta i detta ambitiösa och arkitektoniskt intressanta förslag. Det är väldigt roligt att man vill satsa på Tynnered och att man väljer att göra det med spännande arkitektur och smart stadsplanering.

Opaltorget idag (bilder från Yimbys stadsvandring)Opaltorget i framtiden


Förhoppningsvis försvinner inte förslagets goda idéer i den segdragna planprocess som väntar. Det finns till och med utrymme för ytterligare förbättringar av planförslaget. Yimby har föreslagit några sådana i vårt yttrande. Det handlar främst om att ta tillvara den blandstadspotential som uppstår som en följd den ökade rumsliga integreringen i planen.

Läs aktuellt planförslag
Läs Yimbys yttrande som pdf

Yttrande

YimbyGBG är mycket positiva till att området till kring Opaltorget skall förtätas. Det är mycket bra att planens inriktning har varit att ge stadsdelen ett attraktivt torg och nya mötesplatser, försöka utveckla befintliga kvaliteter och att skapa god tillgänglighet till kommunikationer. Allt detta med en identitetsskapande utformning.

Den utformning och det uttryck som byggnaderna har givits på skisserna och modellerna i planförslaget är bara att applådera. Det är glädjande att man från byggnadsnämndens och fastighetsnämndens sida har velat höja blicken och ge Opaltorget med omgivning ett nytt formspråk för att skapa identitet och markera en positiv förändring. Att man även brutit upp delar av det SCAFT-tänk som är en av stadsdelens starkaste begränsningar ser vi också som oerhört positivt.

När man nu har höjt blicken och krävt utmärkande husarkitektur undrar vi varför man inte gjort detsamma inom trafikplanering, bullerfrågor, integrering inom området fysiskt som socialt, eller följt de riktlinjerna som ställts upp för förtätning av ”Mellanstaden” i gällande översiktsplan för Göteborg? Vi anser att föreslagen detaljplan har lyckats bra med att uppfylla den vision som tagits fram av stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret i samarbete med de utsedda exploatörerna.

Visionen sammanfattades så här: "Opaltorget med omgivningar ska utvecklas till ett attraktivt och tryggt område av hög arkitektonisk kvalitet med goda förutsättningar för boende, sociala kontakter, kulturaktiviteter och rekreation, och goda förbindelser till staden, havet och grönområden. Opaltorget skall stärkas som stadsdelstorg för närhandel, verksamheter och service."

Visionen uppfyller många av de punkter om framtida planering som återfinns i gällande översiktsplan för Göteborg, vilket är mycket glädjande. Enligt översiktsplanen ska framtida planering i Mellanstaden åstadkomma följande:

1) En tät bebyggelse kring knutpunkter, bytespunkter och närmast kollektivtrafikens stråk ska eftersträvas.
2) Mellanstaden ska kompletteras med bostäder, arbetsplatser, service, rekreation och kultur.
3) Ej störande arbetsplatser och bostäder ska blandas där det är lämpligt.
4) Fungerande småskaliga verksamhetsområden liksom goda boendemiljöer ska värnas.
5) Värdefulla grönområden, närlek och gröna stråk ska bibehållas och utvecklas och borttagna naturvärden i tät bebyggelse ska ersättas så att förlusten kompenseras.
6) Kommunala verksamheter bör i första hand lokaliseras till de lokala torgen.
7) Nya mötesplatser ska utvecklas.
8) För att överbrygga barriärer och öka tryggheten bör befintliga bebyggelseområden länkas samman genom ny bebyggelse eller nya stråk.
9) Möjligheterna att gå och cykla inom mellanstaden och till centrala Göteborg bör förbättras.
10) Kulturhistoriska värden som tidstypiska hus eller stadsplaner ska värnas.

På några punkter känns planen otydlig och därför måste man fråga sig om det går att uppfylla visionen ännu bättre och samtidigt få med fler av de punkter om framtida planering som är uppställda i stadens översiktsplan?

Vi har valt att diskutera områdesvis och ta ut några exempel på möjligheter:

Tankarna kring funktionsblandningen i de nya byggnaderna vid Opaltorget är mycket bra. Livsmedelsbutik, café och småbutiker i markplan och stadsdelsförvaltningen och vårdcentral samt bostäder i våningarna ovanför.

Att det omslutna torget öppnar upp mot kollektivtrafikhållplatsen är också positivt. Däremot påminner den slutna torgutformningen väldigt mycket om alla de döda grannskapsenhetstorg vi har i Sverige idag. Det finns bara ett sätt att korsa torget, vilket ökar risken för att torget inte blir levande. Nu kommer nästan enbart de som har ett ärende till torget att gå här.

Skulle man kunna erbjuda en shared spacemöjlighet rakt över? Är det möjligt att flytta kvarteret ännu närmare hållplatsen så att fler gående fångas upp av torget på sin väg till och från hemmet? Finns det lokaler över till ålderdomshem, föreningsliv och kultur? Skulle husen kunna göras något högre?

Terrasshusens utformning och läge är fantastiskt. Det är roligt att man tagit hänsyn till de befintliga husen på Rubingatan. Höjdskillnaden mellan terrasshusen och Opaltorget utgör dock en barriär. När man nu gör detta stora ingrepp i berget, är det helt omöjligt att låta husen terrassera ner till nivå med parken? Detta skulle länka samman Rubingatan med Opaltorget på ett ypperligt sätt samt ge de boende i husen en gen väg till kollektivtrafik och annan service. De utvändiga trapporna och snedhissarna till de olika nivåerna/våningarna i husen kan då användas av andra som bor i stadsdelen.

Det höga huset ovanpå spårvägshållplatsen är ett fantastiskt initiativ. Det är viktigt att detta byggs i ett tidigt skede. Det borde även vara möjligt att lämna utrymme för annat innehåll än enbart bostäder.

Vi anser att det är mycket positivt att man åtgärdar den totala trafikseparering som råder i området genom att en genomfartsgata anläggs. Den nya lokalgatan och cykelvägen gör Opaltorget lättare att nå. Förmodligen skulle stadsdelen upplevas som ännu mer levande om spårområdet görs om till en stadsgata med blandtrafik. Då bryter man ner den barriär som den instängslade makadamkorridoren utgör idag, vilket möjliggör att terrasshusen kan trappas ner några våningar till och få lokaler i markplan längs den nya gatan.

Nya bostäder med lokalanpassade bottenplan skulle kunna byggas mittemot terrasshuset, längs den nya gatan. Då får man samma effekt som detaljplanen önskar eftersom att de nya bostäderna vänder sig mot parken och allén, vilket ökar insynen och tryggheten i parken. Dessutom minimerar man bullret från den nya gatan, vilket också bidrar till tryggheten i parken.

En sådan gata skulle ge förortsstadsdelen Tynnered runt Opaltorget en mer välkomnande stadsmässig karaktär. Bättre förutsättningar för lokaler i området (gata med längsgående hus) skapas, terrasskvarteret integreras bättre med ny och befintlig bebyggelse samt exploateringsgraden för området ökas markant. Eftersom hållplatsavståndet mellan Opaltorget och Smaragdgatan är kort blir restidsförlusten för spårvagnen med ett sådan förändring försumbar (ca 5 sekunder).

Med ovanstående förbättringsförslag tror vi att parken med Kastanjeallén kommer bli områdets viktigaste och mest uppskattade tillgångar, tillsammans med terrasshusen med lokaler i bottenplan, höghuset med bostäder och kontor, den nya stadsgatan och det levande torget.

Nionde Yimbyvandringen - Opaltorget
I lördags var vi hela 21 stora och små stadsintresserade göteborgare ute och promenerade i Tynnered. Med arkitektkontoret BIGs spännande förslag i bakhuvudet vandrade vi runt i cirka två timmar och spanade in området på och omkring Opaltorget.

Vi kollade in Opaltorget och de flesta var väl inte jättepositiva till dagens utformning och skick på platsen. Vissa tyckte rentav att det här måste vara stans värsta platsbildning. Men samtidigt poängterades att det är värt att tänka på att även detta är någons hem och många har växt upp kring även denna plats. Således måste man ju respektera platsen som en känslomässig punkt för en del människor. Något man inte har haft i tanken när man respektlöst totalsanerat på många platser i vår vackra stad, nu senast i Kvillebäcken. På Opaltorget finns dock inte samma historiskt värdefulla bebyggelse som hotas av rivning. Om man inte anser att låga till synes tillfälliga barackliknande "paviljonger" är av kulturhistoriskt värde.


Vi träffade en lokal handlare på torget som oroade sig lite över hur det skulle gå med verksamheten när man skulle byta ut all bebyggelse kring torget. Han talade om hur de hade lagt ner mycket kraft på att renovera de nuvarande lokalerna och hur de arbetat upp sin verksamhet. Han var även tveksam till om den nya flashiga arkitekturen skulle passa in områdets nuvarande femtiotalsarkitektur.
En viktig sak att tänka på när man ska förverkliga planerna för till exempel Opaltorget är att man har en bra dialog med nuvarande näringsidkare. De är nödvändiga för platsens liv och måste få en central plats även i det nya.

Det lilla kulturhuset är ett exempel på byggnad som mycket väl skulle kunna integreras i den nya bebyggelsen.
En av många gångtunnlar i området, nästan lika mörk i verkligheten och tänk dig en mörk natt. Lyktorna i tunneln är nämligen borttagna.En ovanligt vacker gångtunnel, om än lite sliten. Om ni gillar gångtunnlar så se till att ta er till Tynnered, ni blir inte besvikna.Det gamla bunkerliknande parkeringshuset ligger på en riktigt fin topptomt med viss havsutsikt. Här skulle man kunna tänka sig att bygga på med bostäder.Checkpoint Kålle?
Notera att gångtunneln inte verkar vara så lockande, en stig har bildats till höger i bilden ovan. Man sneddar alltså hellre över bilvägen än att gå ner i tunneln. Det är svårt att få människor att göra som man vill, lite samma problematik som när man försöker leda myror i en viss riktning genom att bygga fina rännor i sandlådan.Den lilla tavernan var tyvärr inte öppen.


Vår promenad gick mot sitt slut och jag tror att de flesta såg det som två väl spenderade timmar. De flesta verkade även tycka att förslaget för Opaltorget är mycket spännande och skulle betyda mycket för hela Tynnered och kanske hela västra Göteborg. Kan det kanske bli en liten Turning Torsoeffekt, vem vet.

Håll utkik efter nya stadsvandringar och Yimbyevenemang. Missa inte heller YimbyTVs inslag om Opaltorget i nästa vecka. Sista dag att lämna in synpunkter på förslaget till Opaltorget är 15 december. Samrådshandlingar finnes här.

Stadsvandring Opaltorget


Imorgon lördag är det äntligen dags för stadsvandring igen! Vid första tanke kanske inte Opaltorget lockar särskilt mycket, men ta en titt på skissen ovan så blir det genast lite mer angenämt att ge sig ut på en höstpromenad. Det ligger ett spännande förslag om ett nytt Opaltorget ute på samråd och vi tar tillfället i akt och tittar närmare på området. Förslagen kan man läsa mer om här.


Vi samlas klockan 14 på Opaltorgets spårvagnshållplats och vi brukar hålla på i ett par timmar ungefär. Efteråt kanske vi tar en kopp kaffe någonstans. Välkommen!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6733 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Att gräva upp Västra och Östra Hamnkanalerna?
2 September 2021 13:18 av Michael Dundee