Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Valenkät 2022

Idag publicerar Yimby Göteborg valenkäten 2022. Vi ställde tio avgörande frågor om stadens utveckling till alla de tio politiska partierna i Göteborg som idag sitter med och styr staden i kommunfullmäktige. Vi har fått svar från samtliga partier C, D, Fi, KD, L, MP, M, S, SD, V. Här har vi samlat svaren per fråga i bokstavsordning efter partiets begynnelsebokstav.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Valenkät 2018

Idag publicerar Yimby Göteborg valenkäten 2018. Vi ställde tio avgörande frågor om stadens utveckling till alla de politiska partierna i Göteborg som vi bedömer har en rimlig chans att komma in i kommunfullmäktig. Vi har fått svar från från C, D., F!, L, M, MP, S, SD, V och VV men inte från KD.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Trafikkontoret är Göteborgs bromskloss

Hisingsbron

När Göteborg växer krävs stora investeringar i ny och förbättrad infrastruktur för att klara av att leverera god framkomlighet åt göteborgarna. Trafikkontoret är ansvarigt för att tillgodose behoven för de som reser, vistas och verkar i Göteborg. Målsättningen med ökad gång-, cykel och kollektivtrafik på bekostnad av minskad biltrafik leder även till motsättningar om hur ytan i staden ska användas på optimalt sätt. Tidiga utredningar av olika alternativ är viktigt för att motivera de investeringar som genomförs i staden.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Vem styr Trafikkontoret?

Efter Mark Isitts mycket förtjänstfulla krönika i GP är det knappast någon som har missat de märkliga turerna som slutade i inrättandet av den färgglada underredstvätten vid Götaplatsen. Tjänstemannabeslut har uppenbarligen tagits någonstans, oklart av vem, när då och kanske framförallt varför. Det är åtminstone klarlagt att det politiska beslutet inte finns. Eller jo, det finns genom ett omfattande underlåtenhet att ta ansvar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Valenkät 2014

Idag publicerar Yimby Göteborg sin valenkät. Vi ställde sex avgörande frågor om stadens utveckling till alla partier som finns representerade på EU-, riksdags- eller kommunnivå i Göteborg. Vi har fått svar från C, FP, KD, M, MP, S och VV men inte från KD, SD och F!.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Krönika: En hållbar region är en konkurrenskraftig region

Birgitta Losman, regionråd (MP), ger sin syn på framtiden för Göteborg och regionen med anledning av det västsvenska infrastrukturpaketet.

När jag växte upp var det självklart att åka kollektivt, men privatbilismen tog alltmer plats på gatorna i Göteborg. I skolan var jag med i miljögrupp. Trafiken skulle stoppas, men vi visste inte riktigt hur. Vi cyklade med gasmask till Gustav Adolfs Torg och lämnade brev till politikerna. Vi förstod inte riktigt vad politikerna egentligen gjorde, men vi ville förändra. Idag är jag själv en sådan där – en politiker. Med makt att bestämma och möjlighet att debattera hur världen som barnen och barnen kommer att överta ska se ut.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Dag Hammarskjölds Boulevard

Som GP rapporterar idag så tog Byggnadsnämnden igår det oerhört glädjande beslutet att utreda möjligheterna att omvandla nuvarande Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard, kantad av levande blandstadskvarter. Att det går motorväg rakt in till Linnéplatsen är ett arv från den gamla, galna SCAFT-eran.State of the Art stadsplanering anno 1968...

Att fortsätta Linnégatan söderut känns alltså som en tidsenlig och fullständigt självklar idé. Det är miljöpartisten Emmali Jansson som lanserat detta brilljanta koncept och nu lyckats driva igenom förslaget i nämnden. Emmali, som ofta syns här på Yimby, visar ur viktigt det är att våra politker är proaktiva och tar initiativ för att förverkliga översiktplanens visioner.

Här är yrkandet i sin helhet:

Ända sedan översiktsplanen 1993 har norra Högsbo industriområde pekats ut som möjligt utvecklingsområde till blandstad. De strategier vi har för utbyggnaden av staden är att framför allt bebygga redan anspråkstagen mark i centrala och halvcentrala lägen. Då Högsbo industriområde genomgår en förändring där det blir färre och färre störande industrier ser vi att det finns en god potential till att påbörja ett stadsutvecklingsprojekt här.

För att knyta ihop stadens delar med varandra, menar vi att även Dag Hammarskjölsleden bör inkorporeras i detta arbete. Det har redan tidigare funnits en förstudie från 2001 om hur Högsbo industriområde kan införlivas i staden samt om att göra om Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard med breda trottoarer, allé och ett urbant stadsliv. Genom utbyggd kollektivtrafik och pendelparkeringar i närheten av Järnbrottsmotet, ligger denna stadsutveckling i linje med planerna för K2020. Genom en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden kan kanske även ny bebyggelse uppföras precis väster om leden.

Vi yrkar
Att byggnadsnämnden ger Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att sammanställa planeringsförutsättningar för hur Dag Hammarskjöldsleden kan göras om till en stadsboulevard samt hur områden på bägge sidor, främst den östra, kan utvecklas till blandstad.


Från Yimbys sida applåderar vi naturligtvis detta. Inriktningen stämmer helt överens med det yttrande vi skrev om förslaget till program för Fässbergsdalen efter vår stadsvandring på cykel.

Idag tar staden ganska abrubt slut vid Linnégatan. Att kunna förlänga staden utmed Dag Hammarskjöldsleden, förlåt Dag Hammarskjölds Boulevard, öppnar fantastiska möjligheter till stadsutveckling ner mot Högsbo, Sisjön och Frölunda.

Det här ska bli mycket spännande att följa. Tack Emmali!Dag Hammarskjöldsleden i framtiden...?

Stadsbyggnadslöften inför kommande mandatperiod

I måndags, en dryg månad efter valet, gick Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet ut med att man bildar politisk majoritet i Göteborgs kommun. Göteborg fortsätter alltså ha ett rödgrönt styre. För att få en liten uppfattning om vad man kan förvänta sig av stadsbyggnationen under de närmsta fyra åren skulle jag därför vilja påminna om vilka ambitioner om stadsbyggnad de tre partierna har uttalat innan valet. Det återstår naturligtvis att se vilka gemensamma mål och strategier man så småningom formulerar.

Vi skickade ju ut en enkät till de tre partierna - bland andra - innan valet, och utifrån partiernas svar på enkäten kan vi bland annat hoppas på:

  • Minst 8000-12000 nya bostäder i Göteborg under mandatperioden. Miljöpariet vill bygga 2000 per år, Vänsterpartiet minst 3000 per år och Socialdemokraterna minst 10000 under mandatperioden. Man betonar vikten av att bygga fler hyresrätter och att blanda upplåtelseformer.
  • Färre markparkeringar i staden. Fler parkeringshus och fler parkeringsplatser under marknivå. Lägre antal parkeringsplatser i centrala områden med goda kollektivtrafikförbindelser.
  • Kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken och ett fullföljande av målet om att andelen resor med kollektivtrafik skall vara minst 40% år 2025.
  • En blandning av bostäder och verksamhetslokaler för handel, arbete, service och kultur.

Låt oss nu komma ihåg de löften och de mål som uttalats om stadsbyggnad i Göteborg för kommande mandatperiod. Det gäller att man följer upp dessa och vidtar konkreta åtgärder för att uppnå målen. Om man till exempel ska uppnå målen med bostadsbyggandet så måste produktionen öka enormt mycket jämfört med de senaste två åren.

Det ska bli intressant att se vilka åtgärder som föreslås under den närmsta tiden! Samtidigt är det naturligtvis lika viktigt att fortsätta höja målsättningarna, förbättra strategierna och föra en konstruktiv diskussion om den fortsatta utvecklingen av staden.

«
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.