Utskrift från gbg2.yimby.se
....

YimbyGBG lämnar yttrande om CentralposthusetIdag lämnar YimbyGBG in sitt yttrande över förslaget till detaljplan för Centralposthuset.

Vi ställer oss positiva till Stadsbyggnadskontorets förslag att utveckla Centralposthuset. Göteborg är i trängande behov av fler dynamiska och levande stadsmiljöer med intressant arkitektur. För att säkerställa ett gott resultat är dock vissa grundläggande justeringar av detaljplaneförslaget nödvändiga. YimbyGBG rekommenderar följande ändringar i detaljplanen:

1. Den föreslagna tillbyggnaden tillåts bli avsevärt högre.

2. Den arkitektoniska gestaltningen tillåts bli mer uttrycksfull.

3. Tydligare säkerställande av publika funktioner tillgängliga från alla sidor av Centralposthuset.

Läs förslaget till detaljplan

Läs YimbyGBG:s yttrande som pdf

Yttrande

YimbyGBG är positiva till att ambitionen att bygga till och utveckla Centralposthuset. Området har länge haft karaktären av baksida och trafikkarusell. Det är beklagligt eftersom detta centrala område har alla förutsättningar att bli en levande del av innerstaden. Området har även en enorm utvecklingspotential med tanke på det framtida byggandet av Västlänken. YimbyGBG är mycket positiva till Stadsbyggnadskontorets målsättning att i framtiden kompletteringsbebygga omgivande tomter med riktiga stadskvarter. Vi ser den föreslagna detaljplanen som ett led i detta arbete.

På en så strategisk plats i staden, precis bredvid Drottningtorget och Centralstationen, är det särskilt avgörande att den arkitektoniska utformningen är av högsta kvalitet. Centralposthuset är det första intrycket av vår stad för många besökare. Det finns därför all anledning att satsa på en verkligt häpnadsväckande arkitektonisk upplevelse. Tyvärr når den föreslagna tillbyggnaden inte riktigt upp till den nivån. Det verkar som om utgångspunkten för arkitekternas arbete har varit att försöka gömma undan tillbyggnaden så mycket som möjligt. Resultatet har blivit en arkitektur som inte vågar sticka ut, som inte vågar utmana, som inte vågar synas.

YimbyGBG vill föreslå ett helt annat förhållningssätt. Istället för att försöka tona ner, gömma undan och krympa ihop borde man våga satsa på en stolt, vacker och fantasifull tillbyggnad. Vi efterlyser en tillbyggnad som inte är rädd för att märkas och som tillför nya, oanade kvaliteter till den befintliga bebyggelsen. Den föreslagna tillbyggnaden håller god kvalitet och är ett lovvärt avsteg från det mest rutinartade formspråket, men det vore ändå önskvärt att bygga avsevärt högre och betydligt mer uttrycksfullt. Centralposthuset är samtida med de första amerikanska skyskraporna, som t.ex. det nygotiska Woolworth Building (fig. 1). Att komplettera byggnadens klassicistiska fasad med en tillbyggnad i historisk stil skulle kunna ge stora skönhetsvärden, vilket får anses vara viktigare än en strikt anpassning till modernismens estetiska dogmer.Fig. 1-2: Woolworth Building (Cass Gilbert) och Chrysler Building (William van Alen)

Ett annat alternativ kunde vara att ge arkitekterna friare tyglar och låta dem arbeta fram innovativa och oväntade koncept. Med modern teknik och nya material finns det knappt några gränser för vad man kan åstadkomma, förutsatt att man frigör ekonomiska och administrativa resurser och tillåter en smula nytänkande (fig. 3-4).Fig. 3-4: Hearst Tower (Norman Foster) och MoMA Tower (Jean Nouvel)

Det är också viktigt att så mycket som möjligt av den ursprungliga byggnaden bevaras. Ombyggnaden av det tidigare Sociala Huset, där Pedagogen numera ligger, är ett bra exempel på att det går att bygga nytt utan att förstöra det gamla. Bortsett från de gestaltningsmässiga aspekterna på tillbyggnaden är YimbyGBG överlag positiva till Stadsbyggnadskontorets förslag. Det är gediget och väl genomtänkt. Det hade dock varit önskvärt med ett tydligare säkerställande av tillgången till publika lokaler i huset.

De verksamheter (Teater UNO, Restaurang Persian Palace etc) som tidigare hade lokaler längs med Centralposthusets sidor gav ett stort bidrag till den urbana miljön och känslan av trygghet i området. Det är viktigt att den nya ägaren tar sitt ansvar och ser till att alla sidor av Centralposthuset erbjuder publika och tillgängliga funktioner. Stadsbyggnadskontoret är uppenbarligen överens med YimbyGBG på denna punkt. Ur detaljplaneförslaget:

När området öster om posthuset bebyggs med en bangårdsförbindelse och nya kvarter bör ambitionen vara att skapa en framsida även där, med en platsbildning i fonden på Odinsgatan. Hotellet och nya kvarter skapar förutsättningar för en attraktiv och levande plats, en ny cykelbana som planeras i Odinsgatan bidrar också positivt till möjligheterna. Tillsvidare kommer området dock att domineras av trafikytor. Platsen mellan posthuset och parkeringsdäcket kan däremot fungera som en lugnare och mer attraktiv plats för uteservering och vistelse, redan innan hela området är ”färdigt”. På Stampgatan söder om posthuset kan nuvarande lastzon/angöringsficka tas bort och trottoaren breddas för att möjliggöra uteservering här.

YimbyGBG är eniga med Stadsbyggnadskontoret om vikten av levande stadsmiljöer längs med alla gator och hade därför som sagt gärna sett en tydligare reglering i detaljplanen i linje med detta. Fromma förhoppningar väger tyvärr ofta lätt i stadsbyggnadssammanhang.

YimbyGBG invänder mycket starkt mot de remissinstanser, framför allt Förvaltnings AB Framtiden och Trafiknämnden, som förespråkar en rivning av Stampen 2:1 (fig. 5). Rivningen skulle ge plats för 55 nya parkeringsplatser. Resonemanget är minst sagt underligt. Det aktuella området är ett av de bäst kollektivtrafikförsörjda i hela landet. Värdefull central mark har bättre användningsområden än som förvaringsplats för bilar. Trafiknämndens och Framtidens yrkande står också i direkt motsättning mot de ambitioner som uttrycks i K2020. De aktuella remissinstanserna borde allvarligt överväga om de verkligen på bästa sätt tillvaratar medborgarnas intressen genom att ersätta kulturhistoriskt värdefull bebyggelse med parkeringsgarage. Vid en fortsatt utbyggnad av området kommer dessutom Stampen 2:1 att på ett utmärkt sätt komplettera den nya, blandade kvartersbebyggelsen. YimbyGBG ställer sig följaktligen helhjärtat bakom den bedömning som Stadsbyggnadskontoret gör i denna fråga.Fig. 5: Stampen 2:1

PosthushotelletNya besked kommer idag om Centralposthuset vid Drottningtorget. Och nej, ni behöver inte oroa er, det kommer inte att se ut som på bilden... Byggnaden kommer att byggas om till lyxhotell men den kritiserade tillbyggnaden har ritats om. Istället för de två små knubbiga tornen på 13 och 15 våningar blir det ett enda "höghus" på 14 våningar och en mer diskret konferensanläggning som blir max sju våningar hög och inte kommer att synas ovanför det gamla posthustaket. Investeringen beräknas kosta mellan 700 och 900 miljoner kronor.

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det nya förslaget ger en mindre påverkan på stadsbilden jämfört med tidigare förslag och det är väl bara att hålla med. Det konstiga är att man automatiskt utgår från att all "påverkan" är dålig. Är det verkligen så att Göteborg nådde sin absoluta urbana höjdpunkt i september 2008 och att allt vi gör hädanefter är ödesbestämt att förfula staden? Är det en helt omöjlig tanke att Göteborgs stadsbild faktiskt kan bli aningen mer spännande och vacker? Vad är det för märklig planeringsideologi som ligger bakom föreställningen att all förändring är av ondo? Återigen stoppas en möjlighet att bygga riktigt högt och spännande in i tvättmaskinen på för hög värme och kommer ut nerkrympt och urtvättat. Det är verkligen tråkigt att vi göteborgare ska ha så förtvivlat svårt att bygga högt. Finns det några speciella anlag för höjdskräck här i Lilla London?

Ur GP:
"Fasadmaterialet är inte spikat, men måste vara anpassat till det gamla huset. Förmodligen blir det skiffer- och kopparfasad som associerar till det gamla huset.
- De nya byggnaderna ska påminna om de gamla, och de måste sedan åldras på ett jämbördigt sätt. Med fler koppardetaljer behövs också en reningsanläggning, som tar hand om dagvatten och regnvatten, säger arkitekten Magnus Månsson.
Dagens kvartersgränser bevaras med det nya förslaget, som ska upp till beslut i byggnadsnämnden. Men det blir inga nya parkeringsplatser, hotellets gäster och personal hänvisas i stället till p-huset i Nordstan.
Förslaget till detaljplan berör också busstrafiken. Dagens hållplatser och uppställningsplatser för bussar på Drottningtorget ska bort, och kommer att ersättas av hållplatser på Burggrevegatan och p-ytor på Åkareplatsen. Fler än hundra av dagens parkeringsplatser försvinner, utan att ersättas. Gatuköket på den stora rondell som kallas Åkareplatsen måste också rivas för att ge plats åt bussparkeringen."

Stadens historia: Hotell

Hotell är en viktig del av en stads identitet. De är våra gästrum och hur en värdfamilj välkomnar och tar hand om sina gäster säger mycket om en stad. Min personliga favorit är förmodligen Hotell Royal, Göteborgs äldsta hotell, byggt 1852 efter ritningar av PJ Rapp. Byggnaden skapar en vacker gatuvy genom sitt läge i korsningen av Drottninggatan/Östra Larmgatan. Östra Larmgatans böj ger ett gaturum i Camillo Sittes stil.
 
Familjen som äger hotellet har dessutom bemödat sig om att i största möjliga mån ta hand om interiören, från det handmålade taket i entrén till den imposanta trappan mitt i huset.

På den fjärde våningen finns en väggmålning med en intressant historia. En konstnär som inte hade pengar till sin räkning fick betala av genom att förgylla korridoren med ett konstverk.

Hotell Radisson bredvid, det postmodernt rosa kvarteret, är inte riktigt min smak men har onekligen en tidstypisk American Psycho-air över sig.

Dess historiska motsvarighet låg bredvid, över Östra Larmgatan. Det var Grand Hotell Haglund, stadens stolthet och andra städers avund. Inte minst för dess luxuösa inredning.
Hotellet låg i korsningen Södra Hamngatan/Östra Larmgatan (Hotellplatsen), där spårvägen svänger ut mot Drottningtorget, och var ett tydligt riktmärke i staden.

En av Johannes Olivegrens (Betlehemskyrkan, Saronkyrkan mfl) omisskännliga tegelkompositioner från 70-talet ersatte hotellet och kvarterets många andra stenhus från 1800-talet. Genom att variera färg och uttryck i fasaden försökte Olivegren anknyta till "en äldre, mer småskalig bebyggelse" enligt författarna till boken Hus för hus i Göteborg.

Några detaljer från det gamla hotellet inkorporerades i den nya byggnaden.

Ett annat av Göteborgs klassiska hotell låg tills för ett tag sedan ett stenkast bort. Hotell Opera, tidigare Kung Karl, var ett gediget och utsmyckat stenhus längs Nils Ericssonsgatan.

På grund av en byråkratisk miss kunde kommunen inte hindra ägaren, Carl Henrik Brandel, att riva hotellet. Akke Zimdal, ordförande i Sveriges Arkitekter Väst, fick det prestigefyllda uppdraget att rita det nya hotellet. Det har precis invigts och kan nu beundras av de som passerar förbi Drottningtorget.

Det mest framträdande draget är förmodligen det kraftigt lutande taket. Möjligtvis ett försök till historiskt återknytning och folklighet. Det sägs ju ibland att gemene man inte uppskattar platta tak. Alldeles oavsett om det stämmer är det osäkert om denna nya byggnad kan fylla den plats i göteborgarnas hjärta som Kung Karl hade. Men det får framtiden utvisa. Om nya Hotell Opera är vackert eller ej är en subjektiv fråga, smaken är ju som bekant olika. Jag kan bara konstatera att Akke Zimdal och jag verkar ha mycket olika smak. En tråkig aspekt är att hotellets gatuplan, som tidigare innehöll flera olika verksamheter, nu slagits samman till ett enda. Detaljarbetet är inte heller riktigt övertygande. Notera exempelvis balkongräckenas fästning.

Nära bredvid gamla Kung Karl låg tidigare ett annat riktigt klassiskt göteborgshotell, Hotell Continental.

Hotell Continental låg mittemot Centralstationens västra utgång. Det var alltså för många besökare det första man såg av Göteborg. Det kom att ersättas med dagens Scandic Europa, ritat av Erik Henlund för F O Petterssons Arkitektkontor, samma byrå har senare renoverat husets fasad.

Det nya hotellets påverkan på stadsmiljön kan väl inte sägas vara entydigt positiv, även om läget verkar attrahera en ständigt växande skara emo-kids som kan beskådas livligt pokulerande i närheten. Dessa ungdomar har funnit en plats ovanpå den märkliga undergång som numera leder mellan Nordstaden och Centralstationen. Det här är idag det första intrycket många besökare får av vår stad.

Det här är kanske den plats i Göteborg där känslan av att befinna sig i Stockholm är som störst - och det beror inte bara på att kameran av en ren slump råkade fånga Bo Könberg (i bildens mitt). Vi saknar ju annars i stor utsträckning denna typ av tunnelbaneliknande miljöer i Göteborg.

För tillfället pågår en större förändring av de högre hotellbyggnader som finns i Göteborg. Hotell Opalen vid Skånegatan bygger till med fler våningar, Gothia Towers kommer möjligtvis att få ett tredje torn, Elite Park Avenue Hotel, som sitter på en av de mest felanvända tomterna i stan, kommer att få några tillbyggnader och kanske kommer det att bli ett hotell av posthuset vid Drottningtorget till slut.

Ingen av dessa byggnader tillhör mina personliga favoriter. Men det gör onekligen Kaspar Sahlin-nominerade Hotell Avalon vid Kungstorget. Det är en sådan där byggnad som gör en glad och fyller en med tillförsikt. Den visar att det går att bygga smart och vackert även i vår tid. Många olika verksamheter har funnits tidigare på platsen, senast en tillfällig butikslänga med frukthandel respektive skoförsäljning. Det är alltid lika roligt att se efter-bilder som gör en glad.

Semrén & Månsson ritade hotellet på uppdrag av Bygg-Göta. Det märks att det är glada arkitekter som varit framme. Här finns en mängd roliga och fina detaljer, lägg tex märke till guldmosaiken under balkongen. Den fantasifulla poolen som sticker ut en bit från taket är en annan underfundig detalj som bryter med den vanliga, asketiskt sakliga svenska arkitekturen. Avalon är ett av de gästrum som vi värdar inte behöver skämmas för.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.