Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Vidareutveckling av stadsplan för Centrala Älvstaden

Som de flesta kanske redan vet så har Yimby Göteborg diskuterat en idé om att använda sig av moderna stadsplaner vid stadsutveckling. Tankarna har både presenterats i Älvrummet och skrivits om tidigare. Vi har använt Centrala Älvstaden som referensprojekt för att diskutera konceptet, men idéerna är förstås generella.

Vi har även planerat att skriva vidare om stadsplanen här på bloggen där vi vidareutvecklar idéerna. På så sätt kan vi dyka ner djupare i vissa detaljfrågor och stöta och blöta alla argument. Utgångspunkten är egentligen alla de inlägg och diskussioner om stadsbyggnad som förekommit här på Yimby sedan starten, men då framför allt de diskussioner som förts angående konceptet om stadsplan för Centrala Älvstaden.

Den som sett presentationen i Älvrummet har sett en liten idéskiss på hur en stadsplan för Centrala Älvstaden kan se ut, och ytterligare någon försmak har förekommit här på bloggen. Arbetet med idéskisserna och inspirationsbilderna går emellertid vidare, och kommer utformas allt eftersom diskussionerna går här. Man kan alltså se fram emot fler konkreta skisser på hur en stadsplan kan te sig. Alla är naturligtvis varmt välkomna att delta i diskussionerna och även kritisera och ifrågasätta.En liten tjuvtitt på en idéskiss över stadsplan för Centrala Älvstaden, här Ringön och Gullbergsvass

Det är viktigt att poängtera att de förslag vi jobbar med här inte ska ses som ett slutgiltigt förslag för hur Yimby tycker att en stadsplan för Centrala Älvstaden specifikt bör se ut. Målet med skisserna och förslagen är inte att ge en enad bild av exakt vad Yimby vill se i Centrala Älvstaden, där går åsikterna förmodligen isär och det är inte heller ett färdigt resultat vi är ute efter - det är istället att skapa ett underlag för diskussion och att visa några idéer som bara är ett fåtal av oändligt många tänkbara.


Varför behöver Göteborg en ny stadsplan?


På Yimby har vi ofta belyst vikten av att ta ett helhetsgrepp om staden, att skapa strukturer som möjliggör en positiv stadsutveckling. Den stadsutveckling vi sett de senaste decennierna har snarare bestått i att enskilda exploatörer byggt isolerade, monofunktionella enklaver där man förvisso skapar mycket fina boendekvaliteter men där man förlorar helhetsgreppet om staden och därigenom också misslyckas att skapa även stadskvaliteter.

Vi tror inte att de nybyggda enklaverna genom denna process kommer ackumulera som genom ett lyckligt sammanträffande till en bra, sammanhängande stad. Istället skulle vi vilja att man angriper stadsutvecklingen från motsatt sida. Istället för att låsa fast sig för mycket vid småkorniga detaljer som vilka siktlinjer varje lägenhet bör ha eller vilken hushöjd som tillåts, så skulle vi vilja att man angriper problemet från rakt motsatt håll och först och främst låser fast en viss övergripande struktur som möjliggör den täta blandstad vi vill se. Sedan kan man släppa på tyglarna och låta en så stor mängd exploatörer som möjligt sköta själva utformningen inom dessa ramar.Idén om en stadsplan för Gullbergsvass är inte ny, här ser vi en ritad redan 1861 av J Damm

Därför tror vi att det skulle vara en god idé att damma av konceptet med stadsplaner. I en stadsplan skulle man från politiskt håll kunna skapa en struktur i vilken staden sedan kan växa fram. Planen skulle vara utformad ungefär som en av dagens detaljplaner, men för ett mycket mer omfattande område. Planen skulle hela tiden vara preliminär och kunna anpassas efter de behov och omständigheter som råder i dagsläget. Det viktiga är att man har definierat en övergripande struktur, så att alla vet vad målet är och vad man har att anpassa sig efter.

En sådan plan skulle också fungera som underlag för en diskussion och dialog. Med stadsplanen som utgångspunkt kan man angripa alla de beståndsdelar som är nödvändiga för att skapa den stad vi vill ha. Alla inblandade skulle då ha någonting konkret att utgå från, snarare än luddiga begrepp som "Den Goda Staden".

Yimby snackade stadsplan i Älvrummet

Yimby var idag i Älvrummet och pratade stadsplaner och behovet av en konkret sådan för det nya centrala Göteborg. Vi presenterade även ett förslag på hur en sådan skulle kunna se ut, planen hanterar den så kallade Centrala älvstaden. Uppslutningen var mycket god och soppan ska också den ha varit god.

Själva alltet filmades och kommer nog upp på Älvrummets webbplats om ett tag, men enligt säkra källor så ska vi ha skött oss rätt optimalt.

Nedan några idéskisser och stadsplaneförslaget. Nu börjar diskussionen och arbetet med att forma den så som vi vill ha den! Det arbetet görs i denna arbetstråd på vårt forum, så knö daj in! Skiss på stadsplan.


Gullbergsvass


Ringön med Frihamnsplatsen


Frihamnen

Skisser av Gullbergsvass

Ett av de områden som den centrala staden är tänkt att utvigdas åt är ju Gullbergsvass. Förhoppningsvis med så stor exploatering och täthet att vi kan sluta vara oroliga för att eventuell vassvegetation ska uppstå och istället börja kalla området för Gullbergsstaden eller liknande. Området är till stora delar idag en stadsöken och trafikapparat. Mängder med ytor åt oss stadsbyggnadstörstande människor att drömma om alltså. Jag bläddrade lite bland gamla stadsplaneskisser och 1861 anordnades en stadsplanetävling för utvigdning av Göteborg, däribland Gullbergsvass. Ett av förslagen som belönades var ritat av ingenjör J Damm vars skisser jag lagt upp nedan.(klicka för större)


Det är lite svårt att inte drömma sig bort till en sådan här magnifik kvartersstad, särskilt då man vet hur ickestad det är i Gullbergsvass idag. Här har man bland annat fått in breda kanaler, ett tivoli, ett stort salutorg och några kyrkor. Sist men inte minst, Skansen Lejonet har nog en angenämare tillvaro än idag.
Dagens Gullbergsvass. Räls, utdöende terminalsbyggnader, asfalt. Bara närmast vattnet är det antydan till stad, fast kanske inte världens mest levande kvällstid. Gullbergskajen är dock väl värt ett besök.Det behövs en ny plan för Gullbergsvass, tills vidare får man la drömma om de gamla. Varför inte lite copy & paste.Källor: Göteborg genom ritningar av Gun Schönbeck / Regionarkivet

Husbåtar i Göteborg?

Anders Svensson fortsätter sin bloggserie Förtätning ger en bättre stad. Denna gång om husbåtar.

Husbåtar i Göteborg? Det är vad en folkpartist, Kristina Bergman Alme, föreslagit i fullmäktige. Och inte mig emot, men det mest intressanta för husbåtar kanske inte i så fall är älven och de stora kajerna som exempelvis Gullbergskajen i Gullbergsvass (vilket Bergman Almes motion handlar om) även om det inte heller är fel. Det intressanta är väl de mindre vattenvägarna och hamnbassängerna (som väl iofs motionen berör).Husbåt i Amsterdam


Exempelvis de yttre delarna av vallgraven mellan Pustervik och Rosenlund samt Fattighusån, Mölndalsån och Säveån. När det gäller hamnbassängerna så exempelvis de små på Ringön, Lindholmshamnen och Sannegårdshamnen. På Ringön måste det ju kombineras med en del andra förändringar också om vilket jag ska återkomma.

Om det byggs en pendeltågstation vid Gamlestadstorget och hela området omvandlas till en riktig stad kan också Säveån från Partihallarna upp till bortanför SKF bli en detta. Det kan bli promenader längs med ån och möjlighet till att ha husbåt i ån. Tillsammans med de små varsvmiljöer som redan finns på nåt ställe under denna sträcka kan det hela bli mycket fint. Å-området uppströms SKF bör däremot lämnas som det är, vilt och fritt.

Diskutera husbåtar på YimbyGBG:s forum
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.