Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Dag Hammarskjölds Boulevard

Som GP rapporterar idag så tog Byggnadsnämnden igår det oerhört glädjande beslutet att utreda möjligheterna att omvandla nuvarande Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard, kantad av levande blandstadskvarter. Att det går motorväg rakt in till Linnéplatsen är ett arv från den gamla, galna SCAFT-eran.State of the Art stadsplanering anno 1968...

Att fortsätta Linnégatan söderut känns alltså som en tidsenlig och fullständigt självklar idé. Det är miljöpartisten Emmali Jansson som lanserat detta brilljanta koncept och nu lyckats driva igenom förslaget i nämnden. Emmali, som ofta syns här på Yimby, visar ur viktigt det är att våra politker är proaktiva och tar initiativ för att förverkliga översiktplanens visioner.

Här är yrkandet i sin helhet:

Ända sedan översiktsplanen 1993 har norra Högsbo industriområde pekats ut som möjligt utvecklingsområde till blandstad. De strategier vi har för utbyggnaden av staden är att framför allt bebygga redan anspråkstagen mark i centrala och halvcentrala lägen. Då Högsbo industriområde genomgår en förändring där det blir färre och färre störande industrier ser vi att det finns en god potential till att påbörja ett stadsutvecklingsprojekt här.

För att knyta ihop stadens delar med varandra, menar vi att även Dag Hammarskjölsleden bör inkorporeras i detta arbete. Det har redan tidigare funnits en förstudie från 2001 om hur Högsbo industriområde kan införlivas i staden samt om att göra om Dag Hammarskjöldsleden till en stadsboulevard med breda trottoarer, allé och ett urbant stadsliv. Genom utbyggd kollektivtrafik och pendelparkeringar i närheten av Järnbrottsmotet, ligger denna stadsutveckling i linje med planerna för K2020. Genom en omvandling av Dag Hammarskjöldsleden kan kanske även ny bebyggelse uppföras precis väster om leden.

Vi yrkar
Att byggnadsnämnden ger Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att sammanställa planeringsförutsättningar för hur Dag Hammarskjöldsleden kan göras om till en stadsboulevard samt hur områden på bägge sidor, främst den östra, kan utvecklas till blandstad.


Från Yimbys sida applåderar vi naturligtvis detta. Inriktningen stämmer helt överens med det yttrande vi skrev om förslaget till program för Fässbergsdalen efter vår stadsvandring på cykel.

Idag tar staden ganska abrubt slut vid Linnégatan. Att kunna förlänga staden utmed Dag Hammarskjöldsleden, förlåt Dag Hammarskjölds Boulevard, öppnar fantastiska möjligheter till stadsutveckling ner mot Högsbo, Sisjön och Frölunda.

Det här ska bli mycket spännande att följa. Tack Emmali!Dag Hammarskjöldsleden i framtiden...?

Blogg från Byggnadsnämnden

Emmali Jansson, Miljöpartiets ersättare i Byggnadsnämnden och kandidat i EU-parlamentsvalet, har börjat blogga. Hon sällar sig därmed till den mycket lilla skaran av bloggande göteborgspolitiker. YimbyGBG applåderar naturligtvis Janssons initiativ, det är roligt att det finns folkvalda som bemödar sig om att göra den politiska processen mer transparent. På det här viset möjliggörs en levande dialog och ett kontinuerligt tankeutbyte mellan det politiska systemet och den politiska offentligheten.

Extra roligt är det förstås att Jansson skriver om aktuella ärenden i Byggnadsnämnden, som t.ex. Backaplan eller det nya höghuset i Johanneberg. Här kan hon se fram emot en glad och trevlig yimby-publik, vi kommer naturligtvis att följa hennes blogg med stort intresse.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.