Utskrift från gbg2.yimby.se
....

YimbyGBG lämnar yttrande om Heden/Avenyn

YimbyGBG lämnar idag in sitt yttrande över programförslaget för området Heden/Avenyn, vilket uppmärksammats i GP. Det har redan börjat diskuteras i GP:s kommentarer. Det är många människor som varit delaktiga i arbetet, ett stort tack till alla som varit med på stadsvandringar och på olika sätt bidragit till diskussionen på hemsidan och i arbetsgruppen.Skiss över framtida Heden - klicka för större bild (Ill: Jesper Hallén)


Yttrande

YimbyGBG ställer sig positiva till planerna på att utveckla området runt Avenyn och Heden.  Programförslaget ger en god historisk bakgrund och en genomtänkt beskrivning av områdets utvecklingspotential. YimbyGBG instämmer till fullo i programförslagets utgångspunkt, som är att knyta samman evenemangsstråket med Avenyn och att utveckla området till en attraktiv och dynamisk stadsmiljö.

Programförslaget lyfter fram den strategiska betydelsen av Göteborgs innerstad och behovet av att stärka centrala Göteborg som regionkärna genom en målmedveten förtätning med arbetsplatser och bostäder. YimbyGBG delar helt och hållet detta perspektiv och ser mycket positivt på att Heden/Avenyn lyfts fram som ett "bebyggelseområde med grön- och rekreationsytor" i den nya översiktsplanen. Det har vi tagit fasta på i vårt förslag till stadsutveckling på Heden/Avenyn.

Stegvis stadsutveckling av Heden

I arbetet med framtida detaljplaner på Heden tror vi att det är nödvändigt med en tydligare plan över hur området ska utvecklas. Samtidigt är detta område så stort, och så viktigt för Göteborg som stad, att det vore olyckligt att på ett tidigt stadium låsa detaljutformningen. YimbyGBG:s förslag innebär en handfast och konkret, men samtidigt flexibel plan för Heden. I likhet med den gamla innerstaden som byggdes ut tomt för tomt, över tid och enligt en övergripande stadsplan, bör området bebyggas stegvis. Det gör det möjligt att korrigera planen efter hur området utvecklas och växer.

Funktionalismens totalsaneringar och mastodontplaner har visat sig sårbara för tidens gång. Vi vill istället förslå att man skissar ett grundläggande urbant nät över Heden som man sedan fyller i steg för steg, tomt för tomt. Istället för detaljreglering förespråkar vi ramstyrning. Målet måste vara att genom stegvis stadsutveckling förtäta och förädla de urbana kvaliteterna i området. YimbyGBG vill se en fortsatt framväxt av tät och levande blandstad på Heden. Begreppet blandstad syftar här på alla typer av blandning, funktionell, social och estetisk.Skiss över framtida torg på Heden - klicka för större bild (Ill: Jesper Hallén)

Funktionell blandning

För att säkerställa funktionell blandning ner på kvartersnivå bör en övergripande plan föreskriva funktionsblandning på varje tomt. Renodlade bostadshus, affärshus eller kontorshus bör överlag undvikas i området. Ett sätt att säkerställa funktionsblandning är att införa en lokalnorm i planen för området. En viss yta av gatuplanet på varje bebyggd tomt ska vara lokalanpassad. Det kan t.ex. gälla takhöjd. En publik lokal får enligt PBL inte ha en takhöjd under 2,7 meter. En generell reglering om takhöjd på minst 3 meter i gatuplanet skulle följaktligen säkerställa att publik verksamhet inte omöjliggörs.

Social blandning

För att möjliggöra social blandning är det nödvändigt att åstadkomma en stor pris- och hyresvariation ner på kvartersnivå. För att skapa en stor blandning av människor räcker det inte bara att blanda upplåtelseformer, även pris- och hyresnivåer måste blandas så att olika sorters människor kan bosätta sig i området. Varierade lokalkostnader leder till att olika sorters verksamheter kan etablera sig, vilket i sin tur skapar en större social blandning bland de som besöker området.

Högre exploateringstal på vissa tomter bör accepteras om det skapar möjligheter för privata exploatörer att erbjuda fler billiga lägenheter eller prisvärda lokaler. Ett särskilt ansvar för att möjliggöra prisvariation i området har de kommunala byggbolagen. Principen om självfinansiering (den sk. Älvstrandsmodellen) kan i många fall motverka ambitionen att åstadkomma social blandning.  Det är även viktigt med variation på lägenhetsstorlekar för att möjliggöra för människor ur olika sociala grupper och i olika livsfaser att bo i samma område.

Estetisk blandning

Den täta, levande blandstaden erbjuder en rik variation av hushöjder och arkitektoniska uttryck. Ju fler fastigheter i ett kvarter, desto större chans till upplevelserik variation i bebyggelsen. Istället för stora, avskalade och likriktade huskroppar bör planen för Heden möjliggöra sammanhängande stadskvarter med många mindre tomter och en stor variation både i höjd och gestaltning.

Tomterna bör ha relativt fri exploateringsgrad. Istället för att exakt reglera våningsantal kan man ange ett tillåtet höjdspann. Om det finns marknadsaktörer som är intresserade av att bygga verkligt högt, kanske Göteborgs första riktiga skyskrapa, bör detta aktivt understödjas. Det finns ingen motsättning mellan skyskrapor och stadsliv, förutsatt att byggnaden integreras i stadsväven och får publika lokaler i bottenvåningen.Skiss över framtida Heden - klicka för större bild
(Ill: Jesper Hallén)

Det är också viktigt att ta tillvara och vårda Hedens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse, Exercishuset och Loppetorpet. Mixen av gammalt och nytt bidrar till den arkitektoniska mångfalden.

Mer stad - Mer park - Mer allt!

Stadsplaneringen har länge lidit av en konstlad motsättning mellan förtätning och grönytor. I verkligheten finns ingen sådan motsättning. Vi kan bebygga Heden och till och med få mer grönyta, mer parkmark och mer rekreationsyta än idag. Vi kan äta kakan och behålla den.  Som bl.a. Kjellgren och Kaminsky Architecture visat i sitt projekt för Göteborg 2050 så finns en enorm potential i att anlägga grönytor, koloniträdgårdar, ängar och parkmark på hustaken. Tillsammans med lummiga, gröna och bullerfria innergårdar kan Heden utvecklas till en grön oas i flera plan, inte vid sidan av staden utan mitt i den. När vi lämnar funktionalismens separeringstänkande bakom oss öppnar sig enorma möjligheter att skapa dynamiska, täta och gröna stadsmiljöer.

Trafikintegrering

YimbyGBG ställer sig positiva till idén att omvandla Avenyns omgivande gator till gångfartsgator. Även de  nya gator som blir aktuella på Heden bör vara gångfartsgator. De bör också anläggas i befintliga gators förlängningar, för att på det viset ta tillvara innerstadens sammanhållna gaturum. Längs med alla större gator i området bör trottoarerna breddas. Detta gäller särskilt Engelbrektsgatan, som har potential att bli ett viktigt stråk mot Evenemangsområdet.

Vi vill också se en förlängning av spårvägen på Vasagatan över Heden till Bohusgatan och Skånegatan. Vad gäller spårtrafik längs Avenyn så kan vi inte se att detta skulle ha några negativa urbana effekter, tvärtom. Ur rent trafikteknisk bemärkelse vore det dock bättre om spårtrafiken gick längs Södra Vägen.

Parkering

Vi föreslår att man inte tillämpar den nuvarande parkeringsnormen vid bebyggelse i detta område. Det är rimligt med tanke på att det rör sig om ett av de mest centrala och mest välförsörjda områdena i Sverige vad gäller kollektivtrafik och alla tänkbara former av samhällsservice. Vi föreslår istället att varje enskild exploatör får ansvara för eventuell anläggning av p-platser inom varje tomt, vi ska inte tvinga exploatörer att tillhandahålla boendeparkering som det inte finns någon marknadsmässig efterfrågan på.

Möjligheten att slippa dyra parkeringsanläggningar skapar dessutom utrymme för lägre prisnivåer, vilket skulle stimulera den sociala blandningen i området. Längs med Parkgatan kan man bygga parkeringsgarage för besökande, exploateringsgraden får avgöras av efterfrågan.

Den nuvarande bussterminalen bör flyttas till ett mer perifert läge i staden. Att använda attraktiv central mark för bussuppställning är inte ett rationellt markutnyttjande.

Utveckla Heden

I vår vision för Heden läggs ett urbant nät över området, som sedan bebyggs stegvis och kontinuerligt med olika fastigheter. På detta sätt skapas en organisk och flexibel form som kan anpassas och förändras över tid och efter skiftande förutsättningar.

I en första fas bebyggs de områden längs kanterna av Heden som idag är parkeringsplatser. Detta förstärker de potentiella stråk som finns i området, utmed omgivande gator (Södra vägen, Engelbrektsgatan, Sten Sturegatan och Parkgatan). Vi vill också se en spårvagnsdragning i Vasagatans förlängning i ett tidigt skede.I en andra fas fortskrider stadsutvecklingen av Heden genom att man bygger inåt längs med det urbana nätet. Stadslivet utmed stråken förstärks genom ytterligare stadskvarter, fler boende, verksamheter och kommersiellt utbud.I en tredje fas fullföljs det urbana nätet och den levande blandstaden på Heden förstärks med ytterligare stadskvarter. Vi har nu skapat en tät och dynamisk stadsdel med en spännande och attraktiv arkitektonisk variation i bebyggelsen.Fastigheternas tak bör utvecklas till kvalitativa fickparker och grönytor för rekreation och sport. På det viset ersätts kontinuerligt bebyggd parkmark med ny, samtidigt som urbana värden tillskapas. En halvt nedsänkt fotbollsplan sparas som en historisk länk. Fotbollen kommer även i fortsättningen att ha sin plats på Heden. På vintern kan denna öppna yta användas som isbana för allmänheten.

Förädla Avenyn

Avenyn har redan idag många stadskvaliteter som är värda att ta vara på. Blandningen av funktioner och arkitektoniska uttryck är en styrka för Avenyn som stadsgata. Trots att Avenyn inte är bredare än Linnégatan upplevs den dock ofta som platt och ödslig. Detta beror delvis på att förträdgårdarna tagits bort men den främsta förklaringen är förmodligen relationen mellan husens höjd och gatans bredd. Högre hus längs sidorna skulle skapa ett tätare gaturum. Det är också uppenbart att andelen boende i området är mindre.

Vi föreslår därför att man bygger på vissa hus med fler våningar och då i första hand bostäder. Eventuellt kan vissa hus som saknar bevarandevärde rivas och ge plats åt byggnader med ett högre exploateringstal och en mer omsorgsfullt gestaltad arkitektonisk utformning. Det finns ett antal objekt från 1960-tal och framåt som knappast kan anses oundgängliga för stadsbilden.

För att stärka kopplingen mellan Avenyn och Evenemangsområdet föreslår YimbyGBG att Engelbrektsgatan utvecklas till en gångvänlig stadsgata. Vi vill se en tillbyggnad mot nuvarande Elite Park Avenue med publikt innehåll, i en eller två våningar, med terrass på taket. En breddning av trottoarerna på båda sidor av Engelbrektsgatan är också nödvändig. Parkeringsgaraget i korsningen Södra vägen/Berzeliigatan bör ersättas av stadskvarter med blandat innehåll som kan fortsätta ner mot Engelbrektsgatan. På så vis får Lorensbergsparken möjlighet att utvecklas till en tillgänglig och attraktiv stadspark skyddad från buller.

- - -

Läs också repliken om förtätning från YimbyGBG:s Martin Coskun som publiceras i dagens GP.

Yimbyträff III

I söndags var det dags igen för en av YimbyGBG:s återkommande stadsvandringar. Den här gången samlades vi på det jättelika stadsutvecklingsområdet Heden/Avenyn. Stadsbyggnadskontoret har lagt ett mycket löst programförslag för området och allmänhetens synpunkter ska vara inne före den 24 februari. YimbyGBG kommer naturligtvis att lämna in ett fantastiskt förslag. Elva glada yimbys hade slutit upp för att reflektera och utbyta åsikter. Efter att vi hade satt på oss de fina YimbyGBG-knappar som Jesper gjort började vi promenera.YimbyGBG vid Södra Vägen

Det rådde en stor enighet om att Heden behöver starkare stråk och ett mer markerat gaturum utmed omgivande gator. Idag har Heden en yttre barriär av parkeringar och tillfälliga tillbyggnader som skär av park- och idrottsmarken från den omkringliggande staden.Engelbrektsgatan med new and improved Opalen i bakgrundenP-platser längs Engelbrektsgatan

Det finns mötande tvärgator som man kan ansluta till om man bygger nytt utmed Engelbrektsgatan.Wadmansgatan

Det provisoriska bygget Hotell Liseberg i Hedens sydöstra hörn tar upp en ansenlig markyta med en provocerande låg exploateringsgrad. Hotellet med omgivning har faktiskt ockuperat en areal större än den enorma p-platsen i Hedens nordvästra hörn.Hotell Liseberg

Även här var gruppen enig, ingen ville ha kvar nuvarande Hotell Liseberg. Hotellet kan flyttas och få nya lokaler med ett mer effektivt markutnyttjande. Varför inte en högre byggnad mot gatan som korresponderar med Opalen? Det hotellet har verkligen fått ett lyft med de extra våningar som byggts på. Det finns nu goda chanser att utveckla och förstärka stråket mellan Avenyn och Skånegatan. Den nuvarande utformningen av sträckan mellan Sten Sturegatan och Skånegatan har utvecklingspotential. Istället för servicegata och p-platser skulle man kunna skapa en platsbildning och ha ett mer publikt och utåtriktat innehåll i bottenvåningens lokaler.Engelbrektsgatan mot Bergakungen

Även Sten Sturegatan har stor potential att utvecklas till en levande blandstadsgata, om man bygger vidare på de täta stadskvarteren mot Scandinavium/Svenska Mässan.Sten Sturegatan mot söder

Oavsett vad man tycker om utformningen av EM-kvarteret i korsningen Engelbrektsgatan/Sten Sturegatan så finns det i alla fall lokaler i bottenvåningen och följaktligen goda utvecklingsmöjligheter.Sten Sturegatan mot norr

Det finns också tvärgator att ansluta till för att skapa ökad rörlighet i god rumssyntax-anda, även om man tyvärr har kapat en del av dem. Hallandsgatan t.ex. har blivit överbyggd men leder faktiskt fortfarande till Skånegatan, för den som cyklar eller går.Hallandsgatan

Även vad gäller Bohusgatans framtid verkade gruppen enig. Spårvagnen från Vasagatan bör fortsätta över Heden och gå längs Bohusgatan för att anknyta till Skånegatan. Här finns naturligtvis fantastiska möjligheter att skapa ett levande och urbant stråk om man bara har ett minimum av insiktfull planering.Bohusgatan mot Nya Ullevi


Stureplatsen vid Hedens nordöstra hörn är också i behov av en upprustning. Plockar man bort bensinstationen kan detta bli en riktig vacker plats. Närheten till Gamla Ullevi borde också kunna gå att utnyttja bättre. Heden är överhuvudtaget ett möjligt stråk-galore. Med en distinkt urban inramning skulle många isolerade delar av centrala Göteborg kunna knytas ihop.Stureplatsen med Gamla Ullevi i bakgrunden

Även Parkgatan är värd ett bättre öde. Kanske några snygga p-hus (jo, de finns) med lokaler i bottenvåningen? Vi diskuterade parkeringsfrågan och avvägningen mellan tillgänglighet för människor utanför staden och ambitionen att på sikt avveckla massbilismen som transportsystem. En idé som framfördes var utbyggnad av attraktiv pendelparkering vid perifera kollektivtrafiklägen, för att minimera ytkrävande bilism i innerstaden.Parkgatan mot Stureplatsen

Trafikplanerarna bland oss hade en liten diskussion om man skulle kunna göra något annat med den nordvästra spetsen av Heden, där det idag är bussuppställning. Man kom fram till att det borde gå att hitta en alternativ plats i ett mer perifert läge i staden, vilket skulle frigöra denna mark för exploatering. Kanske en riktig skyskrapa, som en pendang till Opalen och Gothia Towers? Underjordisk parkering skulle förmodligen bli mycket dyrt men inget hindrar ju att ett antal våningar i en framtida skyskrapa viks åt parkering.Bussuppställning med Exercishuset i bakgrundenBussuppställning mot korsningen Södra vägen/Storgatan

Nu är det ju inte bara Heden som ingår i det nya programmet, utan även Avenyn. Här är planförslaget något mer specifikt. Det verkar inte vara aktuellt att flytta spårvagnen till Södra vägen i nuläget, men man framhåller spårtrafiken som något negativt. Det är en åsikt som inte fick stöd i vårt sällskap, snarare tvärtom. En flytt till Södra vägen skulle dock vara klok ur ett rent trafiktekniskt perspektiv.

Stadsbyggnadskontoret föreslår också att sidogatorna till Avenyn omvandlas till gångfartsgator och görs mer tillgängliga och attraktiva. Det tyckte gruppen var en bra idé. I det sammanhanget är det viktigt att tänka på integrationen med Heden-området. Tvärgatorna, som idag är avklippta mot Heden, har stor urban potential om de länkas samman i ett vidare gatunät.Storgatan klipps av mot Heden

Vi diskuterade hur man skulle kunna utveckla Avenyn, några idéer som bollades var snyggare trottoarbeläggning, rensning av i härvan av armaturer och reklamskåp, uppfräschning av fasader och eventuell påbyggnad med bostäder på en del hus.

Efter en tur på Avenyn gick vi till Ljunggrens för en kopp kaffe. Men där var det fullt, så då gick vi till Evas Paley. Men där var det också fullt, så då gick vi till Teatercaféet. Men det fanns inte kvar så då gick vi till Franska bageriet, som var fullt sånär som på 11 lediga platser. Med lite hjälp från stadsplaneringsgudarna så fick vi alltså en kopp kaffe och kunde fortsätta våra diskussioner. Ryktet om Avenyns kommersiella död verkar följaktligen något överdrivet. Det ska vi nog vara tacksamma för. Som bekant vill ju Göteborg&Co sätta glastak på Avenyn och göra om det till shoppinggalleria. Men det verkar alltså inte behövas som tur är...

Tack till alla trevliga människor som mötte upp! Nu fortsätter YimbyGBG sin planering på forumet, gå gärna in där och var med att ta fram ett snillrikt yttrande. Alla som älskar grupparbete (jo, de finns) - det är bara att hugga i!

Foton: Daniel och Jesper

Stadsvandring på Heden och AvenynDet är dags för YimbyGBG att säga sitt om Heden och Avenyn, med bakgrund av programförslaget som just nu ligger ute på samråd. Ska man bebygga hela Heden eller bara delvis, anlägga park och en insjö eller ska man låta den vara som den är. Göteborgarna har säkert många och olika åsikter om stans egna ground zero. Vi yimbyiter borde kunna komma fram till minst ett vettigt förslag till vad vi vill göra med Heden- och Avenyområdet.

För att komma igång med idéarbetet ordentligt inför ett kommande yttrande i frågan har vi planerat in en av våra klassiska stadsvandringar - jfr Yimbyträff I och Yimbyträff II

Väl mött!

Stadsvandring Heden/Avenyn
När: Söndag 25 januari kl 14.00
Var: Samling på Heden (korsningen Vasagatan/Södra Vägen)


YimbyGBG har skrivit om Heden/Avenyn tidigare:

Program för Heden/Avenyn

Krönika: Heden och tiden

Varumärket Avenyn

För er som är medlemmar i YimbyGBG finns en arbetsgrupp för Heden/Avenyn på forumet. Var med och ta fram förslag!

Dags för nytänkande 2009På dagens GP Debatt
efterfrågar några tunga folkpartistiska politiker ett nytänkande inom stadsplaneringen i Göteborg. "Stadsbyggandet måste ur både ett socialt och ekonomiskt perspektiv ta vara på stadens mångfacetterade värden och undvika ett stelbent och trångsynt tekniktänkande. Det handlar om att skapa något mer än att bara fylla igen tomma hål i dagens stadsbild, skriver de folkpartistiska kommunpolitikerna Mikael Jansson, Kjell Björkqvist och Ann-Catrine Fogelgren". Det låter ju fint och det är väl få som definierar nytänkande som något negativt. Enligt skribenterna saknas det visioner för de nya centrala stadsdelar som växer fram. Det är bara att hålla med. Men...

Som vanligt när det efterfrågas visioner har man inget eget konkret nytänkande att erbjuda. Stadsbyggnadsvisionerna stannar vid förespråkandet av "...några färre något högre broar som ger förutsättningar för båttrafik och som i sig kan ge visuellt spännande bågar över älven. I övrigt är lösningen mer färjependling". Jaha?

Det här är ett märkligt fenomen inom stadsplaneringsdebatten i Göteborg som vi skrivit om tidigare. Det produceras debattartikel efter debattartikel som talar om bristen på visioner och som efterlyser diskussioner och nytänkande. Men det enda som våra politiker, planerare eller "intellektuella" verkar vara intresserade av är att skriva fler debattartiklar som talar om bristen på visioner, diskussioner och nytänkande. Ingen verkar vara intresserad av att stå för själva visionerandet, diskuterandet och nytänkandet. Och det är väl det som egentligen är problemet. Det är alltid bekvämare att stå vid sidan av och peka finger än att faktiskt göra något.

Men nu finns det som tur är några som är beredda att komma med konstruktiva förslag: YimbyGBG. Nyårslöftet inför 2009 bör vara att komma med ännu fler och ännu bättre idéer på hur Göteborg ska utvecklas som stad. 2009 kommer att bli ett spännande år för oss som är intresserade av stadsplanering: Gårdas öde ska avgöras, diskussionen om utformningen av Heden och Avenyn kommer att sätta igång på allvar, Marieholmsförbindelsen är på gång, Stadsbiblioteket ska byggas om, utvecklingsidéerna för Backaplanområdet kommer att klarna och mycket annat kommer att hända. Det är bara att sätta igång...

Program för Heden/AvenynByggnadsnämnden fattar idag beslut om programmet för Heden/Avenyn, vilket vi skrivit om tidigare här på YimbyGBG. Det kommer snart ut på samråd, under december kommer det att finnas utställt på Stadsbiblioteket i två veckor. Samrådet sträcker sig fram till och och med februari. Någon mer specifik plan kommer tidigast om ett år.Heden är ett särskilt känsligt kapitel här i Göteborg och det är nog många som slipat knivarna och är beredda att kasta sig över förslaget. Att Stadsbyggnadskontoret är rejält strykrädda är förståeligt. Programmet är också mycket allmänt hållet. Egentligen är det bara några mycket lösa riktlinjer som föreslås.

Man förordar fler bostäder, möjligtvis längst kortsidorna av Heden. Man vill ha fler parkeringsplatser men mindre ytparkering. Man antyder att spårvägen bör vara kvar på Avenyn, att tvärgatorna bör bli gångfartsgator och att Södra Vägen ska bli ett tydligare cykelstråk. Att programmets vision illustreras med en bild av Magasinsgatan kan tänkas ge en fingervisning om vad planerarna är ute efter.

Så här låter visionen:

Programarbetet bygger på visionen om hållbar utveckling i linje med Kommunfullmäktiges budgethandling för 2008. Göteborg ska utvecklas till en hållbar stad som sätter människan i fokus. För en hållbar stadsutveckling måste staden byggas så att människor trivs och vill bo och leva i den. En utveckling av Heden- och Avenyområdet ska genomsyras av åtgärder som gagnar ett hållbart samhälle. Det ska vara en framgångsfaktor som bidrar till att stärka varumärket Avenyn och regionkärnan. Hållbar utveckling utgår ifrån tre dimensioner, en social, en ekonomisk och en ekologisk. Alla tre måste uppfyllas för att en hållbar utveckling skall uppnås.

Social dimension

Programmet ska:

- ge förutsättningar för en attraktiv mötesplats och utreda om hur man kan utveckla och upprusta Heden- och Avenyområdet så att det blir mer levande och tryggt året runt ska främja en ökad integration och mångfald
[sic].

Ekonomisk dimension

Programmet ska:

- ta tillvara exploateringsviljan och balansera de olika intressen som finns i området, boende, rekreation, handel och kultur.
- stödja etablering av fler branscher vilket gynnar hela Göteborgsregionen.
- verka för en ökad tillgänglighet till handel, verksamheter och boende i området, med kollektivtrafik och ärendeparkering.

Ekologisk dimension

Programmet ska:

- verka för en stadsmiljö med livscykelperspektiv.
- planera för ett byggande med varaktiga material och energisnåla lösningar utreda möjligheten till minimerade transporter avseende handel och service i området.

Det är dock uppenbart att programmet inte lever upp till sin vision på en del viktiga punkter. Integrations- och mångfaldsaspekten behandlas exempelvis inte. Det nämns i visionen men inte någon annanstans i programmet. Det är också svårt att se vilken hänsyn man tagit till den ekologiska hållbarheten när man har ett sådant starkt fokus på fler parkeringsplatser. Programmet kan förhoppningsvis ändå bli en god utgångspunkt för en rejäl diskussion i Göteborg. Om inte annat finns en fin historisk beskrivning av området som kan inspirera. Förhoppningsvis vågar de som deltar i den kommande diskussionen vara lite mer konkreta än Stadsbyggnadskontoret. Förr eller senare måste man ju ändå bli konkret och då är det ju bra om man har diskuterat igenom olika reella alternativ ordentligt.

YimbyGBG tar naturligtvis sitt ansvar för detta. Vi har redan öppnat upp en arbetsgrupp på forumet, gå in där och diskutera hur du tycker vi ska utveckla Heden/Avenyn.

Varumärket Avenyn

GP rapporterar om en c-uppsats i företagsekonomi, "Avenyn - en studie om hur varumärket Avenyn kan positioneras", skriven av Ida Gustafsson och Elisabet Ehn. Uppsatsen är intressant läsning även om man saknar ett spatialt perspektiv, lite rumssyntax-analys hade inte skadat. Särskilt roliga är intervjuerna med de olika intressenterna runt Avenyn: SBK, Wallenstam, GBG & Co etc. Ett återkommande krav bland alla som intervjuas är en omläggning av spårvagnstrafiken mellan Valand och Engelbrektsgatan till Södra Vägen. SBK ska ju presentera ett förslag för Avenyn/Heden i höst, vi får se om det är med då.

Ett förslag som förmodligen (och förhoppningsvis) inte är med är Ossian Stiernstrands idé att glasa in Avenyn. Stiernstrand, som är utvecklingschef på GBG&Co, har i och för sig säkert rätt i att det skulle förhindra väderstörningar men frågan är om det skulle stärka Avenyn som varumärke...

Läs artikel i GP

Läs uppsatsen som PDF
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.