Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Göteborg 2035: Norra Mellanstaden

Extra! Yimby Göteborg anordnar stadsvandring där vi kikar pågående trafikprojekt i centrala Göteborg, med början Inom Vallgraven och vidare mot Övre Husargatan, klicka här för mer info!


Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

Nästa nyckelområde vi ska titta närmare på i vår serie om Utbyggnadsplaneringen, det dokument där man planerar hur Göteborg ska växa fram till år 2035, är det område man kallar för Norra mellanstaden, och som i princip består av Angered. Detta är alltså ett av de fem områden man tror kan lämpa sig särskilt väl för förtätning, för att nå upp till kritisk massa av boende och arbetande för att ge underlag till urbana verksamheter och service. Vad säger man om natursköna Angered? Hur ska området utvecklas till 2035 och vilken roll i staden kommer det då ha? 

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Gamlestaden, Kortedala, Bergsjön

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

Gamlestaden, Kortedala och Bergsjön utgör ett av de fem fokusområden som Utbyggnadsplaneringen definierat som särskilt lämpliga för förtätning. Att det anses vara särskilt lämpligt för förtätning beror på att man anser att området idag har relativt god täthet och ett visst befintligt utbud av urbana verksamheter och service, samtidigt som det har relativt god kollektivtrafikförsörjning. Genom att förtäta kring detta område hoppas man så kunna med relativt små medel nå över några av de tröskelvärden man talar om där man uppnår en viss täthet som gör att serviceutbudet växer kraftigt.

Vi tittar närmre på vad planen säger för detta område som ligger så retsamt nära men ändå totalt avskuret från resten av innerstaden. Det finns onekligen potential kvar i området, även om det på senare år har blivit snarare mer avskuret från resten av staden än mindre, med Partihallsförbindelsen som senaste tillskott trafikspaghetti. Gamlestaden ligger i ett geografiskt ypperligt läge att knyta ihop en av staden, men hur ska man utnyttja denna potential maximalt?

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: En översikt

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035


Vi har tidigare skrivit om den samling strategidokument som tagits fram för att planera hur Göteborg ska kunna växa med ca 150 000 personer, ungefär fram till år 2035 (se länk ovan). Göteborg är som bekant en mycket gles stad, med stora avstånd mellan stadsdelar och funktioner (bostäder, arbetsplatser, kultur, kommers etc). När staden ska växa och utvecklas måste vi därför hitta ett sätt att göra det hållbart, med alla de vid det här laget kanske lite tjatiga men ändock så viktiga hållbarhetsdimensionerna. Strategi för utbyggnadsplanering är ett dokument som Stadsbyggnadskontoret tagit fram där dessa frågor diskuteras. Arbetet är en fördjupning av den Översiktsplan (ÖP) vi haft sedan ett par år tillbaka. Innan vi i framtida inlägg tittar på de olika delarna av planeringen så ska jag försöka sammanfatta dokumentets huvudpoänger.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Trafikstrategi för en nära storstad

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

 

 I Yimbys serie Göteborg 2035 om de strategiska planeringsdokument som staden har skickat ut på remiss har nu turen kommit till Trafikstrategi för en nära storstad. Trafikplaneringen är intimt sammankopplad med stadsplaneringen och en välbetänkt trafikplanering är en förutsättning för att en betydande förtätning överhuvudtaget ska kunna genomföras i Göteborg.

Trafikstrategin är i mångt och mycket en riktigt trevlig läsning. Medan Utbyggnadsplaneringen förtydligar en redan befintlig Översiktplan och Grönplanen talar om att bevara gröna kilar och gröna karaktärer, så kommer Trafikstrategin här med något ganska omdanande. Det är kanske så att man kan tala om ett paradigmskifte där funktionalisternas bilfrämjande och trafikseparerande skrift SCAFT äntligen håller att på och förpassas till arkivet.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Täthet, urbant utbud och service

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035


Att täthet är viktigt för staden är ett budskap vi brukar försöka hamra in här på Yimby. Det finns flera anledningar till att vi ofta lyfter frågan. Den mest uppenbara egenskapen hos en tät stad är naturligtvis, per definition, att avstånden mellan människor minskar, vilket leder till kortare transporter med större valmöjligheter av transportmedel. Men framförallt så finns det en relation mellan täthet och utbud av urban service och verksamhet. Detta bekräftas också i de studier som refereras i Stadsbyggnadskontorets Utbyggnadsplanering. Det är glädjande att se att man verkar medvetna om hur viktig tätheten är för att skapa attraktiv och hållbar stad. Vi undersöker närmre vad rapporten säger.
Se så trevligt det blir i täta stadsmiljöer!

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Var är vi? Hur kom vi hit?

Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035


Yimby är i full färd med att granska de förslag på planeringsinriktningar som ska ligga till grund för stadsplaneringen, trafikplaneringen och planeringen av gröna inslag i Göteborg fram till år 2035. Yimby har hittills granskat Grönplanen. Innan vi går vidare med Utbyggnadsplaneringen och Trafikstrategin kan det vara idé att stanna upp och fråga oss hur vi kom till det läge vi har idag?

"Vårt läge är kanhända inte hopplöst – bara vi."

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Grönplan


Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035


Som vi tidigare berättat så kommer vi på Yimby att ta en närmare titt på de strategiska planeringsdokument som staden har skickat ut på remiss. Idag har turen kommit till den s.k. "grönplanen", vars syfte sägs vara att visa "hur Göteborg kan förbli och ytterligare utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur såväl ett socialt som ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare."

Det är mycket glädjande att staden så tydligt visar att grönplaneringen är en fundamental del av stadsutvecklingen. Som bl.a. Spacescapes studier visat så kan kvalitativa gröna områden bidra till attraktiviteten i en tät, urban struktur. En klok strategi för stadens grönplanering är alltså mycket viktig för stadens framtida utveckling.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Göteborg 2035: Stadsutveckling
Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

Göteborg förväntas enligt dagens prognoser växa med ungefär 150 000 invånare fram till år 2030. Det kan låta som en hög siffra, men innebär faktiskt "bara" en ökning med 1% per år, vilket är lägre än för både Stockholm och Malmö. Men ändå, det är många nya människor som ska få plats i stan. Därför är det högst intressant att fråga hur och var dessa ska få plats, och hur och var alla arbetsplatser och all service som dessa människor kommer både kräva och generera (vilket som kommer först är faktiskt också en intressant och öppen fråga!) ska få plats.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget
«
»
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.