Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yttrande över förslag till Arkitekturprogram för Göteborg (ARK/GBG)

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över förslag till Arkitekturprogram för Göteborg (ARK/GBG). Vi instämmer i programmets mål och lovvärda ambitioner men anser att det är oklart hur texten är tänkt att användas. Delar av programmet är alldeles för mångordigt och teoretiskt för att kunna genomföras, medan andra är mer poetiska beskrivningar av stadsutveckling. Om det ska vara en skrift som ska kunna fungera som användbar lathund för arkitekter och planerare för att se hur man ska tänka när man ritar hus och planerar stad just i Göteborg måste delar av programmet konkretiseras och underbyggas bättre.» Klicka här för att läsa resten av inlägget

SvD Debatt: Ökad täthet och närhet för högre livskvalité i Stockholm

Den lokala Naturskyddsföreningen i Stockholms län tillsammans med Svenska byggnadsvårdsföreningen och Samfundet S:t Erik är oroliga för att Stockholms översiktsplan ska leda till att oersättliga stads- och naturmiljövärden går förlorade. Vi hävdar tvärtom att en förtätning av Stockholm är nödvändigt för att bygga vidare på det hållbara attraktiva Stockholm. I sin slutreplik ger skribenterna oss delvis rätt då de menar att strävan efter ökad täthet, närhet och marknadspotential är vällovlig men slänger samtidigt in några brasklappar.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Debatt: Politikerna struntar i politiska riktlinjer

Vi fick en debattartikel publicerad på ledarsidan i GT i måndags (9/6-14) om den undermåliga stadsplaneringen i mellanstaden i allmänhet och specifikt i Östra Kålltorp med glest strösslade punkthus i grönområden.

Stadsbyggnadskontorets markslösande och monofuktionella förslag till vänster och Yimbys kompakta blandstadsförslag till höger.

» Klicka här för att läsa resten av inlägget

Ny översiktsplan för GöteborgI förra veckan fick Göteborg sin nya översiktsplan. Översiktplanen är det vägledande dokumentet för kommunens planering och bör följas i alla detaljplaner. Efter en del parlamentariskt kattrakande (alliansen fick igenom ett tillägg i kommunstyrelsen som sedan röstades bort i kommunfullmäktige) valde kommunfullmäktige att godkänna ursprungsförslaget till översiktsplan. Här kan ni lyssna på debatten som föregick beslutet, det ger en minst sagt intressant inblick i det politiska styret av vår stad.

YimbyGBG har tidigare lämnat in ett yttrande om översiktsplanen:

Yttrande


YimbyGBG är mycket positivt till förslaget om översiktsplan för Göteborg. Förslaget är som helhet utmärkt och kommer om det följs att göra Göteborg till ett föredöme vad gäller stadsbyggnad. En översiktsplan har att ta hänsyn till ett mycket stort antal skilda problematiker och intressen.

I det aktuella förslaget har man på ett skickligt och intelligent sätt lyckats lösa problemen och ta rimlig hänsyn till de många skiftande intressena utan att för den skull tappa i konkretisering eller skärpa. Tydliga och praktiska strategier är minst lika betydelsefulla som högtflygande visioner. Några viktiga punkter bör nämnas, där förslagets ställningstaganden är särskilt välkomna.

Attraktiva stadsmiljöer

YimbyGBG ser oerhört positivt på det faktum att attraktiva stadsmiljöer lyfts fram som en avgörande strategisk fråga i förslaget. Förslagets resonemang kring detta är kloka och insiktsfulla och utmynnar i mål och strategier för Göteborgs utveckling som ligger helt i linje med YimbyGBG:s utgångspunkter.

Det är också glädjande att man väljer att uppmärksamma rumssyntax-analys som ett instrument för att skapa spatialt integrerade stadsmiljöer. För att säkerställa en god tillämpning av översiktsplanen i kommande detaljplaner borde rumssyntax-analyser vara en integrerad del av planarbetet.

Fler bostäder

Att förslaget tydligt ger utrymme för ett stort tillskott av bostäder är också mycket positivt, dagens situation med en enorm bostadsbrist är ohållbar. Att det dessutom enligt förslaget ska ske genom kompletteringsbebyggelse och förtätning i områden med god kollektivtrafikförsörjning ser YimbyGBG som ytterst värdefullt. Enligt förslaget kommer helt nya stadskvarter att byggas upp i de centrala förnyelseområdena: Inriktningen ska vara att bygga stad och blanda bostäder, arbetsplatser och service i en attraktiv miljö. Bostadsinslaget ska vara stort och innehålla bostäder av olika slag för att ge en blandad befolkningssammansättning.

YimbyGBG ser med tillförsikt fram emot förverkligandet av detta i de kommande detaljplanerna. Erfarenheten från tidigare försök att bygga tät blandstad visar dock att det kan vara svårt att leva upp till målsättningarna. Förhoppningsvis kan framtida detaljplaner bättre förvalta visionerna. YimbyGBG kommer på alla sätt att försöka bidra till det.

Förändrad handel


Förslagets ambition att undvika utspridning av externhandel är också mycket välkommen. Att satsa på lokal och central handel istället för externhandel är en nödvändighet för att minska bilberoendet. Den förädling och förtätning av de lokala torgen som förslaget rekommenderar är också i allt väsentligt positiv.

Det får dock inte ske till priset av att stadsdelar funktionsuppdelas och att alla verksamheter koncentreras till en punkt. Funktionsblandningen får inte stanna på stadsdelsnivå, utan måste ner till kvartersnivå, för att blandstadsvisionen ska kunna bli verklighet. I det arbetet är det avgörande med en hög miniminivå för lokalanpassade ytor i nybyggda hus.

Älvförbindelser

Enligt förslaget är det ur stadsbyggnadssynpunkt önskvärt att binda ihop älvstränderna med lågbroar. En förutsättning för detta är att Vänertrafiken regleras mer ingående. YimbyGBG ställer sig mycket positivt till detta. Göteborg bör i likhet med andra flodstäder i Europa låta vattnet bli en tillgång och en kommunikationsyta, istället för en barriär.

Övrigt

Förslaget argumenterar på ett tydligt och övertygande sätt för den täta blandstadens kvaliteter. När framtida detaljplaner prövas mot det aktuella förslaget till översiktsplan är det viktigt att veta vad översiktsplanen menar med begreppet "blandstad". Det är därför mycket positivt att förslaget ger en relativt tydlig definition av blandstadsvisionen:

Visionen om blandstad rymmer mer än bara blandade funktioner. Här ryms önskan om en levande, trygg stad, önskan om en spännande och attraktiv stad, om en hållbar och flexibel stad, en stad där alla får plats. Blandstadens kvaliteter skapas genom variation i stort och smått, på alla nivåer i planeringen. Människans upplevelse står i centrum.

En lyckad blandstad gör att alla människor känner sig välkomna, vill använda stadens rum, vill promenera och cykla och känner sig trygga. Det är gatans miljö som är utgångspunkten, där blandningen inte bara bör vara i olika funktioner utan även visuell. Variationen kan bestå av finmaskiga kvarter, funktionsblandning inom kvarteret, en blandning mellan äldre och nyare bebyggelse och en variation av upplåtelseformer.

Offentliga platsers karaktär kan variera i stort och smått. Breda trottoarer kan ha varierande användning och gynna upplevelsen av stadsmiljön. Det bör finnas ett samspel mellan ute och inne, och bottenvåningarna bör vara publika och kunna förändras i användning över tid.

YimbyGBG instämmer till fullo i förslagets vision av blandstad. I kombination med tydliga och praktiska strategier för att göra verklighet av visionen utgör liggande förslag en historisk möjlighet för Göteborg att utvecklas till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar stad.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.