Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Förslag på stadsbebyggelse vid Musikvägen

Michael Dundee
2 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Augusti 2021
Hej alla, Jag har på senare tid upptäckt stadsplanering som amatörintresse och har därmed börjat titta närmare på mina omgivningar i Göteborg. Jag är bosatt i området kring Musikvägens hållplats så det är naturligt att jag har en massa åsikter om det. Jag tänkte här skissa upp mina tankar kring hur området bör förbättras.

Först och främst en överblick över området.


(Skulle vara bild här men jag är för ny för att posta länkar)

Hela området präglas av bostadshus. Mestadels lamellhus och punkthus. Inte mycket affärsverksamhet utanför ett fåtal särskilda affärslokaler. Nästan alla handel sker på Frölunda Torg. Hela området är byggt för biltrafik först och främst, med en spårvagnslinje in i området. Klassisk sovstad runt shoppingcenter enligt amerikansk stil med lite svensk prägel. (Lägenhetshus istället för villor, kollektivtrafik existerar etc.)

Så vad är det då jag vill ändra på? Hela området delas i två av spårvagnsspåret som löper i markplan. (Den röda linjen på kartan) Det finns många dåligt utnyttjade utor. Massor med parkeringsplatser etc. men även konstiga "liminal places" som blivit över på något sätt. Det blå området håller just nu på att bebyggas med fler lägenhetshus.

Min fokus här kommer främst ligga på det gröna området (Kring Musikvägen), vilket jag skulle vilja förvandla till mer tätbebyggd stadsbebyggelse.


Men för att det skall fungera krävs först några förutsättningar:1) Spårvagnen måste sänkas ned under marken.

Sträckan från Musikvägen till Frölunda torg borde sänkas ned under marken. Idag tas mycket onödig plats upp av järnvägsviadukter vid Musikvägen och Positivgatan. Dessa tvingar gatorna att göra vida svängar och spendera mycket värdefullt utrymme på sluttningar som inte kan bebyggas.

Spårvagnen å andra sidan löper i markplan nästan hela vägen fram till Frölunda torg varpå den plötsligt dyker ner ca 12 meter (Jämfört med musikvägen) för att anlända till Frölunda torgs underjordiska station. Detta gjordes sannolikt av kostnadsskäl då tunnlar är dyra medan ett par viadukter är mycket billigare.

Om man däremot sänker ner hela sträckan så kan man skapa ett kontinuerligt gaturum mellan de två sidorna vilket innebär att man kan börja omvandla marconigatan från genomfartsväg till stadsgata.

2) Parkeringarna måste reduceras eller byggas om

Otroligt mycket yta läggs idag på stora parkeringsplatser. En del av ytan har man som sagt redan ersatt med parkeringshus så att man kan bygga på resterande. Detta bör man fortsätta med. Det ideala vore om i princip all boendeparkering i området flyttades till parkeringshus, så att markytan kan användas till bättre ändamål. (Kan man även sätta lås på dem så kan man förhindra skadegörelse av bilar etc. som ibland har varit ett problem.)

Så med det sagt så vill jag fokusera på området kring Musikvägens hållplats:


(Skulle vara bild här men jag är för ny för att posta länkar)

Områdets centrum är Musikvägens spårvagnshållplats. Idag trafikeras vägen under viadukten av ca 5200 fordon per dygn. De flesta personbilar på väg till eller från boendeparkering Längs Musikvägen, Mandolingatan och Orkestergatan. Området är ca 36000kmv stort och domineras av parkeringar, rondeller, en självtvätt för bilar och en dåligt utformad park som ingen använder.

Med Musikvägens hållplats under marken (Och förlängd för att klara framtida 65m tåg) så kan man bygga om hur gatan är dragen.

Här är min bild av hur området skulle kunna se ut. (Skulle vara bild här men jag är för ny för att posta länkar)
Grått är nya vägdragningar.
Orange är stadsbebyggelse ca 3-5 våningar med affärsverksamhet i botten och bostäder eller kontor ovanpå.
Gult är gågator och torg
Grönt är stadsradhus.

Det existerande parkområdet behålls och expanderas genom att man tar bort rondellen på marconigatan samt helt tar bort musikvägen mellan rondellen och bilradiogatan. Parken bör samtidigt rustas upp till en riktig park med bänkar, lekplats och kanske nån fontän etc.

På musikvägens hållplats skapas en korsning mellan marconigatan och musikvägen. Öster om kosningen byter musikvägen namn till bilradiogatan. I norra kvadranten av korsningen skapas ett litet torg med en gågata upp till Orkestergatan samt nedgångar till spårvagnsstationen.

Tre kvarter byggs mellan Marconigatan och Orkestergatan med gågator emellan.

Minst ett kvarter byggs mellan marconigatan och mandonlingatan. Optimalt vore att fortsätta med kvarter ända ner till de nybyggda kvarteren i det blå området på översiktsbilden.

I södra kvadranten (framför Marconihallen) byggs ett par lägre byggnader med affärsverksamhet.

Innanför kvartersbebyggelsen byggs stadsradhus längs Musikvägen och norra sidan av Orkestergatan. Samtliga gator bland bebyggelsen sänks till 30km/h med möjlighet att göra om vissa sträckor till gångfartsgator.

Jag kan även tänka mig att kapa ett av kvarteren i norra kvadranten till hälften och bygga en saluhall där istället.

Vad är era intryck och tankar om detta upplägget?

Förslag på stadsbebyggelse vid Musikvägen

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.