Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Omdaning i norra skärgården, del 1: Planererad expansion av bilverkstad blev oplanerad "externhandel"

 
En serie betraktelser på utvecklingen i Göteborgs norra skärgård från en öbo i exil.

 

HÖNÖ PINAN. Sedan hösten 2022 har det pågått ett byggprojekt vid färjeläget som vållat såväl huvudbry som livlig debatt. Att byggen väcker bitvis hätsk diskussion är knappast ovanligt, och det är heller inte den aktuella byggnaden i sig som är uppseendeväckande. Den är snarare chockerande alldaglig, och av en typ som det går tretton på dussinet i våra genomsnittliga industriområden.

Vad som dock skiljer detta projekt från många andra är att det från plan till byggnation skett en metamorfos med avseende på byggnadens innehåll. I detaljplaneskedet handlade det om en expansion av en befintlig bilverkstad med närbesläktade verksamheter som bilbesiktning och -tvätt, men där även viss försäljning av skrymmande, fordonsrelaterade sällanköpsvaror medgavs – och detta är kruxet.

Projektet skulle i sin tur möjliggöra en flytt av en befintlig bussdepå samt utökad pendelparkering. Detta var i alla fall bilden som förmedlades till allmänheten, och det var få som hade några direkta synpunkter på detta eller invändningar emot. Men vad hände sedan?

 

Projektet på Hönö Pinan i förhållande till Göteborg. Färjeförbindelsen (Hönöleden) till Lilla Varholmen på Hisingen är den mest trafikerade i landet sett till antalet motorfordon/år. (klicka för att förstora)

 

"Särskilt lämpad": Notera att bedömningen i planförslagets utgick från den bilrelaterade verksamheten. (klicka för att förstora)

 

 

Genomförandet av planen bedöms inte påverka någon bevarandevärd kulturmiljö eller förvanska Hönö Pinans karaktär som industriområde [sic!].

– Från planbeskrivningen (Öckerö kommun)

 

Vad skall egentligen till för att karaktären av industriområde får anses förvanskad? Det är inte industrilandskapet i Norrköping vi talar om här, utan snarare en ansamling volymstudier i korrugerad plåt och betong som antagit fysisk skepnad. Skulle det kunna ha något att göra med dess funktion?

 

Befintlig bilverkstad samt expansionsyta i gult. (klicka för att förstora)

 

Bussdepå och pendelparkering: det finns några alternativa scenarier för var de olika delarna anläggs och/eller flyttas, men som helhet med bilverkstadens expansion är det en pragmatisk lösning. ”Detaljplanen innebär en komplettering av verksamhetsområdet Hönö Pinan. Planförslaget möjliggör för en utvidgning av befintliga verksamheter inom området, samt för en expansion av kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö Pinan (från planbeskrivningen, s. 8)." (klicka för att förstora)

 

Bilverkstad och bussdepå eller Pandoras ask? (klicka för att förstora)

 

H:et i plankartan avsåg handel med skrymmande, fordonsrelaterade sällanköpsvaror, men då beteckningen är generell vidgades tolkningen av detta. Notera för övrigt den inkappslande remsan av "natur". Den funktionalistiska terminologin för detta fenomen är annars det kanske mer ärliga "grönbälte". (klicka för att förstora)

 

 

Bakgrunden till den pågående byggnationen på industriområdet Pinan, Tärnvägen, går tillbaka till 2019. Då antog kommunfullmäktige en detaljplan som medger handel på området. Med handel avsågs handel med skrymmande varor. Dock reglerades inte det i detaljplanen [mina markeringar]. Skrymmande varor är sällanköpsvaror, i det här fallet bland annat en bilhandel med tillhörande bilvårdsanläggning och bilbesiktning.

År 2020 förvärvade ett fastighetsbolag den aktuella tomten av kommunen och 2022 beviljade miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bygglov [!].

– Öckerö Kommun, oktober 2022, angående utvecklingen på Hönö Pinans industriområde

 

Enligt Ingemar Schmid (V) ville man från tjänstemannasidan avstyrka utvidgningen med hänsyn till de betydande trafikproblem som befarades uppkomma om projektet genomfördes, men detta hörsammades uppenbarligen inte av politikerna i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (se tidningsutklipp längre ned på sidan).

 

Du kan inte tro vad som hände sen!

Det var nog många öbor som satte kaffet i halsen när de insåg att de fullt rimliga expansionsplanerna för bilverkstaden, inklusive biltvätt och -besiktning, nu vid byggstart plötsligt kommit att innefatta diverse andra verksamheter inklusive mataffär, gym och flytt av Systembolaget från Öckerö hamn.

Pinans förhållandevis perifera läge i relation till övriga samhället, samt de omvägar som uppstår på grund av trafikseparering, gör att det är rättvist att tala om bilcentrerad externhandel, om än i liten skala. Att anlägga ett oplanerat handelscentrum i detta läge har potential att fullständigt äventyra trafiksituationen till och från norra skärgården (diskussion angående brofrågans lösning undanbedes här dock vänligen men bestämt).

Vision: "Att invånarna ska ges möjlighet att sköta sina vardagsärenden på ett och samma ställe där det erbjuds konkurrenskraftiga priser med en unik tillgänglighet." (Klicka för läsbar version. Källa: Lokalbladet. Tidningen lades dessvärre ned vid årskiftet 2022/2023, efter omkring 30 års månatlig utgivning på öarna och i Torslanda)

 

Fattas bara, tänke jag i mitt stilla sinne: Oompa loompa doompety doo ...

 

 

Under 2023 öppnar en Willys Hemma-butik på Hönö i Göteborgs norra skärgård, trafikorienterat [mina markeringar] nära färjeläget på ön. [...] Willys koncept för något mindre butiker i bostadsnära lägen [sic!] – Willys Hemma – kommer till skärgårdsön Hönö i Öckerö kommun. Butiken kommer att öppna tillgängligt nära färjeläget mellan väg 155 och Tärnvägen, i en helt ny fastighet där tanken är att flera andra kommersiella aktörer också ska husera.

Pressmeddelande Axfood

 

Sätt ovanstående glättiga säljartext i relation till följande något modfällda kanslisvenska:

 

 

"Kommunen har inte haft för avsikt att detaljplanera för ett affärscentrum med tillhörande trafikströmmar på industriområdet Pinan. Området har aldrig varit menat som ett butiks- och serviceområde för detaljhandel [min markering]. Däremot för handel med skrymmande varor. Därav har en sådan bedömning eller utredning inte varit aktuell."

– Öckerö Kommun, oktober 2022, angående utvecklingen på Hönö Pinans industriområde som ett "tredje centrumområde" (i relation till Hönö Klova samt Öckerö hamn; det första har sedan decennier avsetts som kommersiellt centrum, det senare har mer haft fokus på allmän service och kommunal administration)

 

Inför Första maj skickade Vänsterpartiet ut en papperstidning på öarna. Vid sidan av slogans och ideologiskt färgade artiklar av mer allmän karaktär, fanns denna lokala ledartext med om projektet på Hönö Pinan. Schmid ställer onekligen en berättigad fråga: "Är livsmedel 'skrymmande sällanköpsvaror'?" (klicka för förstoring)

 

 

Analys

Nedan följer en ansats till att sätta projektet i ett större sammanhang med avseende på trafiksituation och befintligt utbud för dagligvaruhandel. På så vis kan potentiella konsekvenser och externaliteter på den övriga skärgården blottläggas, som inte behandlas i detaljplanen, och som för den delen heller inte tagits hänsyn till av Svedholm Fastighets AB.

 

1. Trafiken passerar genom ett nålsöga

Den successiva bilanpassningen av norra skärgården sedan 1960-talet och framåt, har inneburit att trafik till och från öarna först måste passerar via de två större färjelederna mellan Lilla Varholmen och Hönö respektive Björkö (boende på Nordöarna får sedan ta en ytterligare färja från Burö, och från Björkö går personfärja till de två bilfria öarna Kalvsund och Grötö).

 

Arbetspendling: Om man skall göra en grov skiss över den arbetsföra befolkningens dagliga resor, så kan man konstatera att 3063 personer såväl bor som arbetar på öarna, 3384 bor på öarna men pendlar till i huvudsak Göteborg för arbete, medan 800 utsocknes pendlar ut till öarna (2019 års uppgifter). Volvo Torslanda är en mycket stor arbetsgivare, men det är också många som arbetar i centrala Göteborg, Lundby och Mölndal. (klicka för att förstora)

 

Till skillnad från samhällen av motsvarande storlek på fastlandet, vilka i regel har ett flertal alternativa vägar in och ut, måste all trafik på öarna (vid sidan egna båttransporter) passera genom nålsögon till och från Lilla Varholmen på Hisingen. Denna trafik kommer också stötvis. Färjeläget vid Hönö Pinan (rödmarkerade öar) står för ett upptagningsområde om ca 11000 invånare, och det vid Björkö Grönevik (grönmarkerade öar) står för ca 1800 (totalt omkring 12800 inv i kommunen, som minskat med 100-150 personer de senaste åren, samt 6000 bilar inklusive husbilar). (klicka för att förstora)

 

Sedan 2018 räknas Hönö-Öckerö som en egen tätort med 9124 invånare (2021). Då denna text kommer att läsas av göteborgare såväl som öbor, kan vi för ett illustrativt exempel jämföra med den södra skärgården, som kanske är mer bekant för somliga: enbart Öckerö (3594 inv, 2021) motsvarar på ett ungefär befolkningen på Brännö, Styrsö och Donsö tillsammans. Hönö har å sin sida en markant större befolkning än hela den södra skärgården sammanlagt (5530 respektive 4720 inv totalt, 2021).

Det aktuella projektet ligger på så vis bredvid den enda väg, som servar de 11000 invånarna på de i kartbilden rödmarkerade öarna till och från skärgården. I detaljplanen, som bekant utgår från en expansion av befintlig bilverkstad mm snarare än externhandel i miniatyr, anses effekten på denna väg vara marginell:

 

 

Tänkta verksamheter kommer stå för en viss ökning [min markering] av trafiken till och från området, men planförslaget bedöms inte påverka situationen på väg 155 negativt.

– Planbeskrivning (s.30) angående trafiken på väg 155 och Tärnvägen.

 

Färjan från "fastlandet" anlöper i lågtrafik: Väg 155 med vy mot planområdet. En fil i vardera riktning, dedikerad bussfil, samt gång- och cykelbana. Känslan av att inte komma någonstans är påtaglig för den som till äventyrs vandrar där. (klicka för att förstora)

 

Men när nu förutsättningarna plötsligt ändrats sedan detaljplaneskedet, står man med politikerna i Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens goda minne fullständigt handfallna:

 

 

Då kommunen inte har planerat för etablering av detaljhandelsverksamhet på området, finns det i dagsläget inga planer på förändrade eller utökade trafikfunktioner eller väganslutningar [min markering].

– Öckerö Kommun, oktober 2022, angående utvecklingen på Hönö Pinans industriområde

 

Trots att politiker och tekniker i Öckerö kommun sedan årtionden visat en oerhörd passion och lidelse för hårdgjorda asfaltsytor och infrastrukturprojekt, så är just 155an en statlig väg, och därför en angelägenhet för Trafikverket.

Öckerö kommun kan följaktligen inte bygga om Pinan till en lightversion av High Five Interchange i Dallas – om man så skulle vilja det – eller ens med enklare medel försöka avstyra de självförvållade trafikproblem, som nu tveklöst kommer att uppstå i gränssnittet mellan färjetrafiken och den informella centrumbildningen.

Frågan är bara i vilken utsträckning? Förhoppningsvis löper det ändå på relativt smärtfritt genom att delar av den så kallad inducerade biltrafiken övergår till andra transportsätt för att utnyttja den befintliga infrastrukturen mer effektivt, att samåkning ökar samt att en andel "onödiga" bilresor helt enkelt undviks om köerna blir allt för omfattande. På så vis skulle carmageddon potentiellt kunna undvikas, men låt oss vara ärliga med att detta är ett fullskaligt experiment från Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sida.

 

 

När jag kör till mitt jobb, det är en o' en halv mil,
vill jag inte ha med mig nån mer i min bil ...

– Galenskaparna och After Shave

 

Parallell utveckling: "Våra filbredder på Hönöleden har sett likadana ut i många år, medan bilarna bara blir bredare och bredare. Detta innebär att det har blivit för trångt och svårt att utrymma vid en eventuell nödsituation." – Trafikverket Färjerederiet

 

Sommaren 2022 introducerade Trafikverket Färjerederiet en ny turlista sedan de målat om färjornas filer, från 5 till 4 något bredare (och där även gångtrafikanter fått bättre plats). Rent krasst innebär detta en reducerad kapacitet per färjetur med 20%, från 75 bilar till 60. För att kompensera för detta körs i stället tätare turer, som i högtrafik kan gå så ofta som var 10e minut. Det finns med andra ord många olika parametrar att ta i beaktande här, inte minst vid köbildning och uteblivna turer.

 

Pinan 1975. Karaktären av lantlig utmark är ännu intakt. Min mormor, som växte upp en bit söder om planområdet, beskriver Pinan som plats dit man gick för att plocka bär. 1981 flyttades bilfärjans läge hit från Öckerö. (klicka för att förstora)

 

Pinan 2022. Notera väg 155 (Göteborgsvägen) som löper från rondellen till färjeläget, vars enda avfart är det aktuella planområdet vid Tärnvägen. Rondellen är också den punkt där all biltrafik från Öckerö, Hälsö och Nordöarna måste passera (dvs via Hönöbroa, alternativt Öckeröbroa om man är Hönöbo) för ärenden på Hönö eller vidare till fastlandet. På sommaren förekommer emellanåt köer som kan uppta närmast hela vägsträckan. Vägen söder om Tärnvägens avfart är trafikseparerad för den lokala busstrafiken på Hönö genom en grop i vägbanan. Däremot finns en gång- och cykelbana längs denna sträcka. (klicka för att förstora)

 

Gatlopp: Oavsett vilken ö man kommer från med bil, så måste man alltså passera väg 155 på väg till färjan eller det oavsedda handelsområdet (röd markering). (klicka för att förstora)

 

Tankeexperiment: I stället för att ta sig till Pinan skulle Hönöbor på samma sträcka från rondellen komma en bra bit över sundet in på Öckerö. Som av en ren händelse hade det där funnits ett tillräckligt stort vassområde (blått fält) att bebygga i anslutning till befintlig bebyggelse, och inom gångavstånd till de planerade 300-500 bostäderna omkring "Öckerö Nya Centrum". Om man från kommunens håll avsett att planera för ett "handelscentrum" vill säga. (klicka för att förstora)

 

Nyuppkomna stråk, informella rörelsemönster och potentiella olycksrisker: När högstadieeleverna från den lilamarkerade skolan kommer fram till punkten med samma kulör, vilken väg kommer de att välja för att köpa godis? Den röda omvägen mot gångtunneln som kommunen tänker sig, eller den gröna genvägen tvärs över det kritiska vägavsnittet? Notera att denna resa inte nödvändigtvis sker för fot (stirrandes på telefonskärmen), utan kanske snarare via elscootrar, cyklar och mopeder. Oavsett vilket är det ett nytt stråk som kommer att etableras, som varken är avsett från trafikplanerares sida eller funnits där tidigare. Och då har vi inte ens gått in på det djävulusiska påfund som är A-traktorer, vars otaliga förare nu begåvats med ett nytt vallfärdsmål. (klicka för att förstora)

 

Enligt kommunstyrelsens ordförande, Jan Utbult (KD), har det inte gjorts en trafikutredning för det pågende projektet, så "vi får vänta och se". Däremot gjordes det en sådan 2016 inför planerna på att flytta tippen – förlåt kretsloppsparken – från Öckerö Kärrsvik till Hönö Pinan, något som varit under pågående diskussion de senaste 30 åren. Hur som helst utgår man från att flödena till den flyttade tippen skulle vara ungefär jämförbara med Svedholm Fastighets ABs projekt, så som det kommit att se ut nu.

Om man ser till denna äldre trafikutredning, så uppskattades att antalet besökare till sopstationen på Öckerö var som mest 500 besök/dag (lov/lördagar), men med ett genomsnitt av 350 besök/dag. Att det inte funnits någon nedfällbar bom till anläggningen på Öckerö (vilket det finns nu sedan utbyggnad) har dock gjort det svårare att säkerställa detta rent statistiskt.

Enligt trafikutredningen skulle dagens vänstersvängfält behöva behöva förlängas med ca 75 meter för att klara maxsituationen (räkneexempel med köbildning pga. inställd färjetur). Detta innebär ungefär en fördubbling av nuvarande vänstersvängfält i bussfilen på den statliga väg 155, vilket kräver förhandling med Trafikverket.

En annan skillnad mellan tippenexemplet och handelsetableringen är ökningen av högersvängar från färjan, dvs alla de hemkommande bilpendlare som man nu vill skall börja handla på Pinan i stället för i Amhult. Här har vi med andra ord en ny situation, som oundvikligen kommer att påverka flödet även i motsatt riktning. Frågan är vad som händer när köerna blir som värst under högtrafik och i synnerhet på sommaren?

 

Bussfil och vänstersvängfält: Grön prick markerar början på nuvarande vänstersvängfält (ca 80 meter), och röd prick den förlängning med 75 meter som ansågs behövas för att tillgodose ökad trafikmängd vid flytt av tippen. Vad handelsområdet kan kan kräva, vem vet? "Vi får vänta och se"! (klicka för att förstora)

 

Rent krasst har det alltså inte tagits höjd för den enligt trafikutredningen nödvändiga förlängningen av vänstersvängfältet i bussfilen. Det är också uppenbart att kommuntjänstemännen varken planerat för denna ökade trafikmängd i detaljplanen (som plötsligt fått nytt innehåll) eller nu kan åtgärda vägens utformning i efterhand, då den är statlig.

Den förmodat nödvändiga reduktionen av bussfilen (som potentiellt blir ännu mer omfattande) riskerar samtidigt att underminera kollektivtrafiken genom att ytterligare minska dess attraktivitet och pålitlighet om direktbusslinjerna till stan (dubbeldäckarna 290 och 291), som går över färjan, ändå fastnar i bilkön på vägen dit. Det potentiella Alexanderhugget genom önskvärd förflyttning av resenärer från bil- till busstrafik, och som delvis vore en lösning på denna gordiska trafikknut, riskerar nu i stället att vändas till ett harakiri. Ganbatte kudasai!

 

 

 

2. Befintlig fördelning av livsmedelsbutiker

Fokus ligger här främst på de två huvudöarnas mataffärer (Björkö är en historia för sig inklusive Kalvsund och Grötö). Det skall också nämnas att det finns mindre mataffärer på Nordöarna, men då dessa öar lider av glesbygdsproblematik, har befolkningen där sannolikt en avsevärt högre benägenhet än Öckerö- och Hönöbor att handla lokalt för sina butikers överlevnad. Av de med broförbindelser sammanbundna öarna saknar Fotö och Hälsö livsmedelsbutiker.

 

Endast ICA (röda markeringar): På Öckerö finns en kvarvarande mataffär, Alexius Livs (ICA Nära); på Hönö finns två kvarvarande, varav en större, ICA Supermarket, samt den mindre ICA To Go Hönö Klova. Den sistnämnda var tidigare Hemköp, och då Axfood även äger Willy:s (grön markering), som nu skall etablera sig på Pinan, ämnade de att samtidigt lägga ned butiken i Klova.

 

Axfoods plan var att lägga ner den mindre Hemköp-affären i Hönö Klova, Samuelssons Livs (”Samwells”), i och med etableringen av Willy:s på Pinan, då de är ägare till båda dessa butikskedjor. Föreståndaren till den större ICA-butiken på Hönö gick dock framsynt in och tog över driften av Hemköp. Annars hade turister, gästhamnsbesökare samt närboende i Klova hänvisats till andra sidan ön för att handla en liter mjölk. Detta vore minst sagt kontraproduktivt med avseende på all satsning på båtturism, som ju heller inte belastar vägnät eller färjetrafik.

 

 

"Samwells", Hönö Klova, still going strong.

 

ICA Supermarket Hönö

 

"Alexiuses", som öppnades i en närliggande källarvåning 1917: Hur butiken på Öckerö står sig i konkurrensen med lågpriskedjan Willy:s på Pinan, den större ICA-butiken på Hönö samt stadens utbud återstår att se, men det som står på spel för Öckeröborna är huruvida det kommer att finnas någon mataffär kvar på ön överhuvudtaget. (klicka för att förstora)

 

Uppdatering: Gamla ICA. Huset finns kvar, men är ombyggt.

 

Fram till 2010 fanns ännu två livsmedelsbutiker på Öckerö: Matöppet drevs vidare av anställda i Konsums tidigare lokaler. En rättrogen socialdemokrat konstaterade till expediten i kassan: "Tyvärr, men du förstår att jag inte kan handla här längre, va?"

 

Tid för självrannsakan: Vill man ha kvar sin butik, så får man också se till att handla där. Med risk för att låta defaitistisk, så är de pengar man förvärvat i sitt anletes svett en av de få reella möjligheter till inflytande man har att tillgå. Externhandeln lockar med utbud och lägre priser, men då krävs oftast en bil för att handla, vilket döljer varornas faktiska kostnad i slutändan. Detta uppmuntrar även till storköp veckovis, vilket säkerligen är praktiskt många gånger, men får till följd att butiken överför sina lagerkostnader på konsumenten, som då härbärgerar allting hemma. Snålheten bedrar visheten, och sedan står man kanske där utan affär.

 

3. Informationsmöte om Pinan, 23 april 2023

Hönö Ö-råd bjöd in till informationsmöte i församlingshemmet, där Willy Svedholm skulle få möjlighet att redogöra för det byggnadsprojekt han initierat, och där kommunstyrelsens ordförande, Jan Utbult (KD), även skulle medverka.

Ett flertal äldre frågade mig om jag var från Torslanda-tidningen eftersom jag hade anteckningsblock och kamera med mig. De hade nämligen bjudit in dem att skriva om mötet och den viktiga frågan, men eftersom jag inte var därifrån insåg de med besviken min att tidningen låtit bli att hörsamma deras inbjudan. Men jag lovade dem att skriva på mitt sätt. När jag nu sammanställt detta inlägg, så har de dock hunnit att publicera en kortare artikel angående mötet.

 

Hönö kyrka stod färdig 1934 efter ritningar av Sigfrid Ericson, kyrkoarkitekten framför andra, som gett oss välbekanta byggnader som Masthuggskyrkan och Konstmuseet (i samarbete med Arvid Bjerke, R.O. Swensson [som för övrigt var född i Torslanda och dog på Öckerö] samt Ernst Torulf). Notera den trevliga 20-talsklassicistiska miljön i bakgrunden med lärarbostäderna och Träskolan. Hade de legat på Öckerö vore de rivna av kommunen vid det här laget. Tur för dem. (klicka för att förstora)

 

Det fullsatta församlingshemmet vittnade om ett folkligt intresse – men inte på den nivå som frågan borde väcka för att få ta del av uppgifter kring det kontroversiella byggnadsprojektet. Information som enligt Hönö örådsordförande varit närmast obefintlig, vilket förstärktes av en något tryckt stämning i lokalen. Oavsett vad man tycker om allt detta, så all heder till Svedholm och Utbult för att de kom på mötet.

 

Willy Svedholm, VD för AlltiBil var först ut, och sedan skulle kommunstyrelsens ordförande, Jan Utbult (KD), ha en dragning. Däremellan fanns tid för frågor om vad som händer på Pinan, som de båda turades om att försöka besvara. Innan Svedholm började presentationen av sitt projekt utlovades att han skulle få kunna göra detta ”utan debatt”.

 

Willy Svedholm, initiativtagare till projektet på Pinan.

 

Svedholm beskrev hur AlltiBil etablerade en verkstad på Pinan 2009, och att det sedan dess förts en process för att kunna expandera verksamheten på området. Han berättade bland annat hur satsningen på service av elbilar innebar ett behov av separata lokaler för ändamålet. Planerna stötte dock på patrull hos Länsstyrelsen 2016 med avseende på strandskyddet.

2019 antogs så detaljplanen, och den syftade till att möjliggöra en expansion av bilverksamheten, vilket skulle förbättra möjligheterna att serva elbilar, men där även lokaler ingick för bilprovning, biltvätt mm. (samt viss försäljning av fordonsrelaterad karaktär). 2021 börjades sprängning av planområdet, och sommaren samma år godkändes bygglovet. Bygget kom i gång under hösten 2022 och skall stå klart i september 2023.

Projektet, som det ser ut nu, förväntas enligt Svedholm ge 50 nya arbetstillfällen, och hälften av de hantverkare som anlitats vid bygget har varit lokala sådana (detta går knappast att ha invändningar emot). Men något utförligare resonemang kring diskrepansen mellan detaljplanens fokus på bilverksamhet och den pågående etableringen av mataffär mm framkom inte. Svedholm menade dock att det var positivt att en lågpriskedja som Willy:s valt att etablera sig i kommunen, och den konkurrens det medför.

Här gavs en intressant pusselbit: Axfood, ägaren till Willy:s-kedjan, har gjort en undersökning där de uppskattat att öborna handlar mat i Amhult för omkring 300–500 mkr årligen. Projektet syftar på så vis till att delar av denna summa i stället skall spenderas på Pinan, dvs inom kommungränsen (vilket tillsammans med de nya jobben antagligen väger tungt för politiken, så tungt att de är villiga att köra över tjänstemännen och spela rysk roulette med trafiksystemet).

 

Pinans "externhandel" (röd prick), Amhults handelscentrum (blå prick). Tanken är på så vis att konkurrera om de bilpendlare från öarna som handlar mat i Torslanda för 300-500 Mkr årligen. (klicka för att förstora)

 

Svedholm talade vidare om gymanläggningen, och att det bland annat även finns intresse hos en sportvarukedja att etablera sig i komplexet. Han berättade vidare att de lockat till sig "någon från Let’s Dance”, och att öborna nu äntligen skall få möjlighet att lära sig att dansa ordentligt ...

 

Jan Utbult (KD), kommunstyrelsens ordförande och årets Kristdemokrat 2022: "Vi tar med oss det" och "vi får vänta och se" var återkommande svar under frågestunden.

 

Frågor och synpunkter från öborna:

Många frågor var likartade, så jag har försökt sammanfatta innehållet här (om det gavs tydliga svar) eller använt vissa av uppgifterna i det övriga inlägget. Det följer även ett antal bifogade citat.

 

Parkeringsplatser? Det finns för närvarande planer på 90 platser (jämfört med de ursprungliga ca. 50 i illustrationsplanen). Svedholm nämnde dock att de vill göra en bygglovsansökan för utökad parkering om 20 platser, dvs 110 totalt. Med tanke på den närliggande pendelparkeringen + expansion behöver man nog inte oroa sig för att parkeringsplatser skulle saknas i området.

 

 

Varför gick det inte att lösa trafiken vid en flytt av tippen till Pinan, men det går nu med detta?

– äldre farbror

 

En herre flikade in att Trafikverket sagt nej till nyttjandet av bussfilen, och en kvinna var oroad över hur ungdomarna i den närliggande skolan kommer att passera vägen för att köpa godis. Hon var inte övertygad av Utbults resonemang kring att de skall ta gång- och cykelbanan via gångtunneln eftersom detta innebär en rejäl omväg.

En annan kvinna undrade om det verkligen finns behov av en livsmedelsbutik där.

 

 

Ja, det var ju inte tänkt med mataffär där från början ...

– Jan Utbult (KD)

 

 

Vi förstår att det inte var tänkt, men hur blir det när det är en statlig väg?

– öbo

 

 

Jag har en upplevelse av att du vill vänta och se med Pinan, vi väntar och ser! Finns det ingen mer proaktiv väg?

– kvinna

 

 

Vi väntar tills problemet kommer!

– äldre dam

 

 

'Vi väntar och ser' är inget svar!

– Örådsordföranden

 

 

Blir det total korvstoppning får vi se på det då.

– Jan Utbult (KD)

 

Ytterligare en äldre herre frågade vad H:et i detaljplanen kom sig.
Svedholm: ”H betyder livsmedel.”
Kvinna i publiken, ganska högljutt: ”Nej, det betyder handel!”
Svedholm: ”H betyder handel.”

 

 

Gjordes ingen konsekvensanalys när man släppte in handel i detaljplanen?

– kvinna

 

Mot slutet bad jag om mikrofonen för att fråga angående projektets potentiellt negativa externaliteter, som kan få djupgående konsekvenser för andra delar av skärgården: hur blir det exempelvis med Öckerö hamn och de omfattande visionerna där, Öckerö Nya Centrum, med planer på drygt 300 bostäder i etapp 1 (ca 500 om man tar med angränsande planer för avrivna äldre skolbyggnader), när nu Svedholm lockat bort även Systembolaget därifrån.

Detta är en verksamhet i monopolställning, vilket genererat besökare från de andra öarna trots att platsen i övrigt varit mycket styvmoderligt behandlad, och präglats av ett successivt stigande antal rivningstomter sedan decennier. Rivningen av Strandbaren ("Kniven mot strupen", TV3, 2013), hamnens enda egentliga restaurang – ett av få kvarvarande matställen överhuvutaget – och den enda plats på ön där du kunde få en Hawaii-pizza som inte kostar 498 kr, var den senaste i raden.

Underminerar inte flytten av den kvarvarande ankarverksamheten i form av Systembolaget – och dessutom till en oplanerad etablering av ett externhandelscenter på Pinan  – kommunens egna planer på att återuppbygga kring Öckerö hamn, vilken de själva systematiskt ödelagt?

Utbult verkade inte kunna medge den inneboende konflikten i detta, utan svarade att kommunen inte kan styra var olika näringsidkare väljer att etablera sig. Däremot ansågs det dock enligt Utbult bäst att apoteket (som ryktades också det skulle flyttas till Pinan) även fortsatt skulle ligga kvar vid vårdcentralen, så just detta gick tydligen att ha inverkan på.

 

 

Systembolaget har som riktlinje att alltid etablera sig vid livsmedel om de kan.

– Willy Svedholm

 

Logiskt följdriktigt resulterar därför en tillförsel av livsmedel i projektet som en hävstång för flytt av Systembolaget. Ytterligare ett hårt slag mot Öckerö med andra ord, som tappar ännu en publikdragande verksamhet innan de grandiosa planerna på ett återuppbyggt centrum kunnat realiseras.

Min andra fråga rörde konsekvenserna för Öckerös befolkning, och i synnerhet den äldre delen, om ICA-affären mitt i samhället nu konkurreras ut. Har de tänkt att pensionärer med rollatorer och dramaten, i behov av närhet till service, skall hänvisas till Hönö, en sträcka på ett flertal kilometer? Det här fick jag dessvärre inget svar på.

Etableringen på Pinan vänder sig uppenbarligen främst till kunder som kommer med bil från arbetet på fastlandet. Denna grupp har redan många alternativ, och det framgår med all önskvärd tydlighet av deras årliga matinköp om 300–500 miljoner bara i Torslanda. Är det inte här kommunen borde försöka företräda de svagare parterna bland sina medborgare, de som skulle sakna realistiska alternativ vid ytterligare nedläggning av befintlig service? Det vore åtminstone klädsamt om kommunen undlät att utsätta dem för experiment.

Vad är det då som säger att dessa bilpendlande kunder nu plötsligt skall välja att handla lokalt när de inte gjort det tidigare, och för att stödja en lika plötsligt inkarnerad budgetversion av butikerna som de redan har tillgång till och handlar i? I Amhult finns såväl Willy:s som ICA Maxi och Systembolaget. Risken är kanske snarare att detta Amhult Light på Pinan kan bli droppen för de kvarvarande småaffärerna på öarna? På samma sätt som etablering av externhandel dränerat så många svenska småstäders tidigare trivsamma stadskärnor.

En ytterligare externalitet, som slog mig så här i efterhand, är att tippen nu omöjligen kommer att kunna flyttas till Pinan, utan får förbli på Öckerö, dvs projektet som det egentligen planerats för under decennier. Även om det skulle gå att ordna utrymmesmässigt (vilket de nu skyller på inte går, hallå utfyllnad med sprängsten), och även om en sanering av befintlig verksamhet skulle lösas eknomiskt (vilket blir svårt), kommer knappast trafiksystemet tåla denna flytt på grund av att handelsetableringen redan ätit upp kapaciteten. Fattas väl då bara konvojer med släpkärror som tappar grenar, säckar och bös för att uppnå triple helix-effekten av förtappelse på väg 155.

 

"Vi skall vara lite positiva också". Jan Utbult (KD) informerade om kommunen i sin dragning, bland annat om hur stor tillfredsställelsen är med hemtjänst, äldreboende, förskolor mm. Öckerö kommun är för övrigt är den tryggaste i hela Sverige. När Power Point-bilderna om de fördubblade pensionskostnaderna (på grund av inflationen) och den åldrande befolkningen dök upp, blev det dock något surrealistiskt med tanke på att merparten i salen var just grånade och till åren komna. (klicka för att förstora)

 

Ja, det var droppen, Jan!

 

Det här är nog en rättvis illustration av känslan, men vi kan inte gärna lämna ärendet i förstämning. Inget ont som inte för något gott med sig! Eller?

 

4. Slutsats:

Jag har funderat intensivt på detta, och plötsligt slog det mig, sorgligt nog, att fordonet i öbornas hjärtan, sedan 1960-talet och framåt, kommit att bli bilen snarare än båten. Här återfinns också kärnan i problematiken, och måhända kan projektet på Pinan (bokstavligt talat) paradoxalt nog innebära katalysatorn till något nytt och bättre – i klartext en välbehövlig spark i röva; den ohämmade anpassningen mot förortsmässig, bilanpassad sovstad kanske inte var så genomtänkt på den begränsade ytan i skärgården trots allt? Kanske får vi rent av skäl att tacka Svedholm för början till en omställning, och för de indirekta följder projektet potentiellt kan leda till på sikt?

 

Etableringen på Pinan måste inte leda till "total korvstoppning" och förtappelse:

- Om trafiksituationen mildras genom att slentrianmässiga resor med bil i större utsträckning sker med andra färdmedel, som nyttjar befintlig infrastruktur på ett effektivare sätt (kollektivtrafik, kanske även en återsatsning på pilotprojektet med katamaranfärjan till stan), att samåkning ökar till större arbetsplatser, samt att onödiga bilresor uteblir. Fler skulle också kunna cykla lokalt i större utsträckning. Glöm att staten går in och räddar upp detta självförvållade intermezzo med en utbyggnad av väg 155. Kanske måste det helt enkelt bli riktigt eländigt trafikmässigt innan öborna i någon mån ställer SUVarna och hittar tillbaka till sina enklare rötter?

- Om fler väljer att handla lokalt i stället för på externhandelscentra längs motorvägen (det finns som bekant 300-500 miljoner att spela på här), behöver inte "externhandelsetableringen" innebära ett hot om nedläggning av mindre, bostadsnära butiker i skärgården. Här finns mycket att lära från Nordöarna. Den som vet med sig att aldrig handla lokalt, kanske kan göra det åtminstone varannan eller var tredje gång? Det kanske till och med kan gynna det lokala näringslivet, och i förlängningen minska pendlingsbehovet?

 

 I Gammel Skagen flockas turister och sommargäster från Köpenhamn runt Solnedgangspladsen, på Öckerö tömmer folk sitt avfall. I en tid av snabb förändring känns det på sätt och vis tryggt – i "Sveriges tryggaste kommun" – att det nu alltid kommer att förbli så.

 

 

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.