Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Vad ville de bygga 2020?

 
Det är dags att sammanställa och granska det fullbordade årets detaljplaner. Vi kan notera en nedgång från 2019, och liksom de senaste åren är det få planer med bostäder som gått ut på samråd under 2020. Totalt hittar vi 5 planer med totalt 1 826 lägenheter, varav 750 studentbostäder.Årets 5 planer som gått ut på samråd.

Som vanligt filtrerar vi bort övergripande program, planer utan bostäder, enstaka villor, vindspåbyggnader, serviceboenden och andra specialfall. Det som studeras är planerna så som de ser ut efter att stadsbyggnadskontoret och fastighetsägarna har gjort sitt jobb och byggnadsnämnden har godkänt att planen går ut på samråd till allmän beskådan. Därför är detta ungefär vad stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden vill se byggt i Göteborg i framtiden. Vissa planer justeras något i efterhand efter inkomna synpunkter, några planer avbryts, men i huvudsak är det som går ut på samråd också det som antas och senare byggs.

 

Kvantitet

Utfallet de senaste åren:

2011: 14 detaljplaner ca 1 000 bostäder
2012: 23 detaljplaner och över 4 000 bostäder
2013: 9 detaljplaner och ca 1 150 bostäder
2014: 18 detaljplaner och 4 500 bostäder
2015: 26 detaljplaner och 6 700–9 300 bostäder
2016: 39 detaljplaner och ca 14 500 bostäder
2017: 17 detaljplaner och ca 5 200 bostäder
2018: 6 detaljplaner och ca 277 bostäder
2019: 9 detaljplaner och ca 2 298 bostäder
2020: 5 detaljplaneroch ca 1 826 bostäder

Året bjuder på en minskning i antal planer med 50% från föregående år, och antal bostäder minskar med ca 450. De föregående 10 åren (se länkar ovan) snittar på 17 detaljplaner med 4 200 bostäder per år, så det är fortfarande en bit kvar till senaste årens planproduktion.

 

Historisk stadsplaneanalys över Göterborg - pilotprojekt Biskopsgården som trädgårdsstad

Det är mycket glädjande att det stora kunskapsunderlag som Lukas Memborn m.fl. tagit fram inom projektet historisk stadsplaneanalys över Göteborg nu finns tillgängligt och börjat användas i planeringen. Arbetet belönades 2017 med Yimby Göteborgs stora pris till Albert Lilienbergs minne.

Från projektet har vi tidigare publicerat den högupplösta stadsplankartan, vilken nu även finns i en uppdaterad version och som en mer lättnavigerad version. Förslaget finns dessutom tillgängligt i 3D med hjälp av City Engine.

Vi har även publicerat presentationer med specifikt fokus på områna Norra Masthugget, Frihamnen, Lindholmen, Lundby och Karlastaden, Centralen och Gullbergvass, Gamlestaden, det ständigt aktuella Skeppsbron samt så klart Biskopsgården som trädgårdsstad.

Alliansen presenterade en storsatsning på Biskopsgården i sin budget för 2021. Alliansen pekar ut Biskopsgården som lämpligt för ett pilotprojekt baserat på Göteborgs utvidgade innerstad, något som SR P4 Göteborg, DN och GP rapporterat om.

De planerande nämnderna ska tillsammans fortsätta arbetet med att upprätta ett pilotprojekt som tar sin utgångspunkt i Göteborgs utvidgade innerstad (tidigare kallad Historisk stadsplaneanalys). Pilotprojektet ska syfta till att upprätta en stadsplan inom avgränsade områden i Göteborg. Syftet är att ge samtliga förvaltningar tidigt kunskapsunderlag om stadens utbyggnadsplaner, tidigt synliggöra målkonflikter, skapa en sammanhållen planering och varierad bebyggelse. Inom pilotprojektets område ska markanvisning i högre grad ske efter framtagen detaljplan samt ske löpande genom tydligt avgränsade och strategiskt planerade infilltomter. Program- och detaljplanearbetet som avser Biskopsgårdens omvandling ska ske inom ramarna för detta pilotprojekt.

[...]

Byggnadsnämndens detaljplane- och programarbete för Biskopsgården är en viktig del i arbetet med att vända utvecklingen i stadens utsatta områden och ska därför prioriteras samt ske utifrån fastighetskontorets förslag (FN 5390/18).

Byggnadsnämnden får i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder och styrelser, genomföra ett pilotprojekt med stadsplan inom avgränsade områden av Göteborg. Detta i ett led att öka effektiviteten och samordningen i hela byggprocessen. Kontinuerlig uppföljning och utvärdering ska ske. Program- och detaljplanearbetet som avser Biskopsgårdens omvandling ska ske inom ramarna för detta pilotprojekt.

 

Även Socialdemokraterna och Demokraterna skriver om projektet i sina respektive förslag till budget för 2021.

Ur Socialdemokraternas förslag till budget:

Det ska bli enklare för människor som vill bo i eget hus att göra det. Genom ett stadsbyggnadslyft ska man kunna bo i småhus och radhus i Angered, Biskopsgården och Tynnered. Inriktningen ska vara klassisk trädgårdsstadsbebyggelse med urbana kvaliteter och en blandning av upplåtelseformer, exempelvis genom att allmännyttan bygger radhus som hyresrätt.

[…]

I stadsutvecklingen ska stråk prioriteras och stadens delar byggas samman. Historisk stadsplaneanalys över Göteborg ska vara utgångspunkten. Det är nödvändigt för att få en stadsstruktur som hänger ihop och som har förutsättningar för attraktiva stadskvaliteter. I stadsbebyggelse ska slutna kvarter med hög exploateringsgrad föredras och bottenvåningen inrättas på ett sådant sätt att de går att använda som lokaler. Vid avsteg ska det finnas motiverade skäl som redovisas för nämnden. Multifunktionell bebyggelse är viktig inte minst för att säkerställa tillgången till lokaler för kommunal verksamhet.

[…]

Byggnadsnämnden får i uppdrag att starta ett stadsbyggnadslyft för utbyggnad av Angered, Biskopsgården och Tynnered, ska startas, med utgångspunkt i de förstudier som AB Framtiden har genomfört.

[…]

Byggnadsnämnden får i uppdrag att inrätta en samordnare för implementeringen av historisk stadsplaneanalys respektive en samordnare för implementeringen av traditionell arkitektur i planprocessen.

 

Ur Demokraternas förslag till budget:

Omgivande bebyggelse, stadens historia, de äldre stadsplaner som finns och inte minst, i relevanta fall, planen för Göteborgs utvidgade innerstad / Historisk stadsplaneanalys skall ska [sic] vara utgångspunkter som tydlig[t] märks i slutresultatet. En tidig samsyn om hur specifika områden skall utvecklas är nödvändig för att undvika sena planändringar. Vi ser även fler återuppbyggnadsprojekt på de platser där historisk bebyggelse rivits utan någon lämplig ersättning

[…]

Omgivande bebyggelse, stadens historia, de äldre stadsplaner som finns och inte minst, i relevanta fall, planen för Göteborgs utvidgade innerstad / Historisk stadsplaneanalys skall ska [sic] vara utgångspunkter som tydlig[t] märks i slutresultatet.

 

Läge

Det är också intressant att studera läget på bostäderna som planeras.

 

Urbana kvaliteter

Hur ser det då utförandet ut? Finns det några urbana kvaliteter? Granskningen av planerna har gjorts utifrån tre kriterier:

  • "Funktionsblandning tillåten" som får ett "Ja" om funktionsblandning med verksamhetslokaler i bottenplan finns inom huvuddelen av husen som inrymmer bostäder.
  • "Krav på funktionsblandning" som får ett "Ja" om funktionsblandning med verksamhetslokaler i bottenplan krävs inom en märkbar andel av byggnaderna som inrymmer bostäder. Olika funktioner i olika kvarter blir ett "Nej".
  • "Slutna kvarter" som får ett "Ja" om slutna kvarter av innerstadskaraktär, eller åtminstone en sluten gatuvåning, krävs i planen eller visas i illustrationsritningen.

Av de 5 planerna är det 3 som kräver funktionsblandning inom en betydande del av planen, antingen genom ett uttryckligt krav eller genom att tillåta centrumverksamhet men inte bostäder i bottenplan. Slutna kvarter krävs i 1 av planerna.

 

Sammanfattning

Årets 5 detaljplaner innehåller 3 större detaljplaner med vardera upp till 300-900 bostäder. Därutöver handlar det om detaljplanen för Västlänkens norra uppgång i Centralenområdet och ett perifert småhusområde.

Ingen av planerna föreslår ny bebyggelse i Angered, Askim-Frölunda-Högsbo, Lundby, Majorna-Linné, Norra Hisingen, Örgryte-Härlanda och Västra Hisingen, utan 1 plan hamnar vardera i Västra Göteborg och Östra Göteborg samt 3 planer i Centrum.

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

 

Appendix: Så här ville de bygga 2020

Centrum

Centralenområdet - Bostäder, verksamheter och uppgångar för Västlänken

Cirka 160 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 2-23

Landala - Bostäder och lokaler vid fd Holtermanska sjukhuset

450-570 studentbostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 11-15

Heden - Verksamheter och bostäder vid Smålandsgatan (Samråd 2021-01-13 – 2021-02-16)

ca 300 studentbostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Nej
Våningar: ca 5-17

Västra Göteborg

 

Askim - Bostäder vid Banvaktsvägen

40-45 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Nej
Krav på funktionsblandning: Nej
Slutna kvarter: Nej
Våningar: 5-8

Östra Göteborg

 

Gamlestaden - Gamlestads torg etapp 2

900 bostäder
Funktionsblandning tillåten: Ja
Krav på funktionsblandning: Ja
Slutna kvarter: Ja
Våningar: 4-10

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.