Utskrift från gbg2.yimby.se
....

GT debatt: Demokraterna cementerar villaförortens bilberoende

 
Idag skriver på vi på GT debatt om den nya inriktningen på stadsutveckling i stadens villaförorter som riskerar att cementera bilberoendet. Demokraterna, Moderaterna och Liberalerna väljer att stoppa projekt där flerbostadshus byggs i Göteborgs småhusområden. Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk och är positiva till alla partier som vill bygga tät blandstad.På Byggnadsnämnden den 24/4 valde Demokraterna, Moderaterna och Liberalerna att begränsa bebyggelsen till maximalt två våningar istället det planförslag som fanns på bordet för Önnered och den 23/6 stoppar de ett planbesked med mindre inslag av småskaliga flerbostadshus i Tuve. När GP den 14/6 skrev om de förändrade planerna i Önnered visade det sig att Stadsbyggnadskontoret räknar med att tillkommande utredningarna skulle kosta minst 7 miljoner.

På senare år har viss stadsutveckling med flerbostadshus och service förekommit även i Göteborgs villaförorter. Vi ansera att detta är nödvändigt för att fler ska ha möjlighet att bo kvar när de blir äldre. Detta leder i sin tur till bättre kollektivtrafik, minskat bilberoende och att barnfamiljer kan flytta in i de befintliga småhusen när de äldre flyttar till lägenhet. Vi har tidigare kostaterat att antalet större lägenheter som byggts på senare år är på tok för lågt, och att det kan driva på efterfrågan efter småhus i kranskommunerna, snarare än önskemålet om boende i just ett småhus.


Nedan presenteras några bilder från planbeskrivningen för Önnered innan debattartikeln följer i sin helhet.

Perspektivbild från väster över torget och planerade bostäder. Från Planbeskrivningen, Semrén & Månsson.

Orienteringskarta med ungefärligt planområdet markerat. Från Planbeskrivningen, Göteborg Stad.

Orienteringskarta med ungefärligt planområdet markerat. Från Planbeskrivningen, Göteborg Stad.

Vybild över planområdet från söder. Från Planbeskrivningen, Göteborg Stad 2019.

Bilinnehavet i området är högt. Från Planbeskrivningen, Göteborg Stad.

Något som går att urskilja från många dialoger i samband med framtagandet av det Lokala Utvecklingsprogrammet för Västra Göteborg (LUP) är att det saknas möjlig-het för unga vuxna och äldre att bo kvar i sitt område. Den homogena bebyggelsen i villa-och radhusområdena gör det svårt för dem att hitta lämpliga bostäder för att kunna bo kvar. Ett behov av mer blandad bebyggelse finns i alla delar av stadsdelen. Ensidigt bostadsutbud ger en ensidig befolkningssammansättning och bidrar till segregation. Stadsutveckling i Göteborg ska aktivt bidra till att minska segregationen och utjämna skillnader i livsvillkor och hälsa.

Från Planbeskrivningen, Göteborg Stad

llustrationskarta över föreslagen bebyggelse. Från Planbeskrivningen, Semrén & Månsson.


Perspektivbild över torget och planerade bostäder från söder. Från Planbeskrivningen, Semrén & Månsson.

 

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk. Stadsbyggnadsfrågor är ändå något som färgas av partipolitik och ideologi om hur staden bör organiseras. Vi har skrivit flertalet debattartiklar om olika frågor. Tidigare har vi bland annat svarat Vägvalet om grönytor, kritiserat Moderaterna för deras vurm för ohämmad bilism och parkeringsnormen, kritiserat Socialdemokraterna för ett alltför ensidig dialog om Heden och bristen på visioner för densamma.

 

Debattartikeln följer i sin helhet.

 

Demokraterna cementerar villaförortens bilberoende


Göteborg är en gles stad sett till helheten. Utanför centrum består tätorten till stora delar av utspridda stadsöar, förbundna med trafikleder och bilvägar. Boende i denna glesa struktur får långt till sina målpunkter i vardagen. Renodlade småhusområden har också för låg boendetäthet för ett attraktivt kollektivtrafiksystem, och blir därför beroende av ytkrävande biltrafik för persontransport. Detta leder till utsläpp, buller och mer biltrafik i hela staden.

Samtidigt är Göteborg en växande stad, som förra året ökade med 7 413 invånare. För att den goda utvecklingen ska kunna fortsätta måste staden även i framtiden satsa på att bygga nya bostäder. Det är en relativt okontroversiell tanke där det råder i princip politisk enighet.

Den stora stötefrågan är i stället var de nya bostäderna ska byggas, och i vilka upplåtelseformer. På senare år har inriktningen varit att bygga i anslutning till redan existerande stadsdelar, så kallad förtätning. Detta är en sund strategi för att minska avstånd och inte ta mer naturmark utanför staden i anspråk. På samma gång har de närboende fått fler grannar, sett sina områden förnyas och värdet på bostaden ökat. Vi i Yimby Göteborg, ett forum för stadsutveckling, har sedan 2008 målinriktat arbetat för att öka kvaliteten på det som planeras.

Även i stadens etablerade småhusområden har en viss förtätning skett. Undersökningar visar att fler grannar ger en mer attraktiv boendemiljö. Kvadratmeterpriset ökar med boendetätheten i området, vilket visar att mer attraktiva livsmiljöer skapas i tätare områden.

För småhusägarna är centralitet, täthet, gångavstånd till kollektivtrafik och urban service viktiga faktorer. Studien ”Värdeskapande Stadsutveckling” pekar på paradoxen att småhusområden inte kan skapa dessa värden, eftersom de i dag har för låg boendetäthet. De stadsdelar med störst efterfrågan på småhus är stadsdelar med en blandning av flerbostadshus och småhus. Här kan vi lära av klassiska exempel som Kungsladugård, Kålltorp eller Bagaregården.

Därför är det tråkigt att Demokraterna nu väljer att, tillsammans med Moderaterna och Liberalerna, stoppa utvecklingen i Göteborgs småhusområden. Det senaste exemplet är i Tuve. Ett annat i Önnered. I Önnered har kommunen sedan 2015 arbetat med en plan för nytt äldreboende, skola, idrottshall och torg, förutom 250 bostäder. Detta skulle ge nya möjligheter för småskaliga verksamheter och möjliggöra ett levande stråk med Västkustkänsla.

Förslaget ger fyra till fem våningar utmed Önneredsvägen. Byggnaderna trappas ner och blir två till tre våningar mot den befintliga bebyggelsen. Demokraterna, Moderaterna och Liberalerna i Byggnadsnämnden ansåg att det var för högt och kräver därför att bebyggelsen begränsas till maximalt två våningar: ”[i]nsyn och andra olägenheter för den befintliga bebyggelsen blir betydande och skulle gravt förstöra istället för att utveckla områdets karaktär”.

För ett parti som Demokraterna hävdar att de baserar sina beslut på kunskap och kompetens är det häpnadsväckande att driva denna linje, när studier visar att attraktiviteten ökar i småhusområden med högre täthet och blandad bebyggelse.

Ofta hävdas det i stadsbyggnadsdebatten att områden som domineras av hyresrätter inte bör tillföras fler hyresrätter eftersom det skapar segregation. Då borde även motsatt förhållande råda. I områden med småhusbebyggelse bör inte uteslutande nya småhus planeras.

Önnered består i dag av 82 procent småhus och bara 14 procent är hyresrätter. Samtidigt byggdes det bara 34 nya bostäder i området de senaste 22 åren. För att fler ska ha möjlighet att bo kvar när de blir äldre behövs flerbostadshus i området. Detta leder i sin tur till bättre kollektivtrafik, minskat bilberoende och att barnfamiljer kan flytta in i de befintliga småhusen när de äldre flyttar till lägenhet. När planerna i Önnered ändras på detta sätt riskerar även hela projektet att bli ekonomiskt omöjligt.

Olof Antonson

Pär Johansson

Samordnare Yimby Göteborg

 

Debattartikeln diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.