Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yttrande över Sahlgrenska, Änggården - Vård och forskning vid Per Dubbsgatan

 
Yimby Göteborg skickar idag in ett yttrande över Änggården - vård och forskning vid Per Dubbsgatan som just varit ute på samråd. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag den 29 januari.

Läs även vår rapport från vår stadsvandring vi höll på Sahlgrenska förra året.

 

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Änggården - vård och forskning vid Per Dubbsgatan (Diarienummer SBK: BN0563/13)

Hej,

Jag skriver angående Änggården - vård och forskning vid Per Dubbsgatan (Diarienummer SBK: BN0563/13). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till en utbyggnad av Sahlgrenska men vi vill dock se att man tar större hänsyn till befintlig kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och att man anpassar utbyggnaden till den. Vi har i vårt yttrande förslag på alternativa lösningar.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*
Från nuvarande planförslag.


Per Dubbshuset från 1896 försvinner enligt nuvarande planförslag.


Byggnader som rivs enligt nuvarande förslag.


Kulturhistoriskt värdefulla miljöer som försvinner enligt nuvarande planförslag.

 

Yttrande över Änggården - vård och forskning vid Per Dubbsgatan

Diarienummer SBK: BN0563/13


Synpunkter

Vi ställer oss positiva till utbyggnad av vård- och forskningsverksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är även glädjande att man vill minska barriärerna vid Per Dubbsgatan och underlätta att ta sig från den ena till den andra sidan.

Däremot är vi starkt kritiska till liggande planförslags föreslagna rivningar av en betydande del av Sahlgrenskas kulturhistoriskt värdefulla byggnader inom området. Ett genomförande av liggande förslag skulle radera så pass många av de äldre byggnaderna att det inte längre är frågan om något enstaka hus utan om en hel byggnadsmiljö som är av vikt för hela staden.

Byggnaderna utgör en värdefull miljö som både vittnar om sjukhusets historia och skapar en värdefull miljö idag och förhoppningsvis imorgon. Här föreslår vi att man backar och undersöker vidare hur man kan förena utbyggnaden med hänsyn till och tillsammans med befintlig bebyggelse.

Att ersätta vissa byggnader under årens lopp är ett naturligt inslag i alla levande städer och inget vi ifrågasätter, särskilt inte i ett sjukhusområde där verksamheten i de flesta fall är överordnat byggnaderna. Men när man tittar på hur många av de äldre byggnaderna, flera av dem klassade som mycket kulturhistoriskt värdefulla, som faktiskt försvinner i de planer som lagts fram får man börja tänka på helheten.

Vi instämmer här med utlåtandet från kulturmiljöinventeringen: 

"Sammantaget bedöms planförslaget som nästintill förödande för Sahlgrenskas kulturmiljövärden."


Ur kulturmiljöinventering

Planförslaget får mycket stora konsekvenser på kulturmiljön inom synbilden. Mest påtaglig blir konsekvensen av de omfattande rivningar som raderar ut flertalet byggnadsepoker viktiga för berättelsen om Sahlgrenska sjukhusets tillkomst och utveckling, däribland signaturbyggnaden Norra entrén som sedan 1930-talet välkomnat besökare och patienter in till sjukhusområdet.

Tävlingsuppdraget gav dubbla budskap om vad som skulle prioriteras, något som mycket väl kan ha styrt inriktningen på inskickade bidrag. Inför den tävling som utlyses för utbyggnationen av fastighetsförvaltaren bifogades en skiss som är snarlik vinnande bidrag på så vis att samtliga hus som nu föreslås rivas redan i det stadiet indikerades försumbara. I och för sig med uppdraget att:
analysera och beskriva möjligheterna och konsekvenserna av att Per Dubbshuset bevaras. Tävlingsförslag kan också föreslå hur vissa delar av Per Dubbhuset, t ex huvudfasad och entré, kan sparas eller flyttar och inkorporerar i projektet.

I tävlingsuppdraget konstaterades å ena sidan att:
Byggnaden ingår i Göteborgs stads bevarandeprogram. Byggnadsnämnden har beslutat att man i planarbetet ska ha två alternativförslag där Per Dubbshuset, den ursprungliga huvudentrén till Sahlgrenska sjukhuset, finns kvar i någon form i minst ett av förslagen.

Men samtidigt, i nästa mening uttalas följande viktiga rader för hur utkomsten blev:
Fastighetsägaren och sjukhusledningen har i förarbetena inte funnit någon optimal lösning på sjukhusets sambandsbehov utan att Per Dubbshuset rivs.

Detta har resulterat i att i det vinnande förslaget har Per Dubbshuset inte bevarats i någon form.


Förslag till ändringar i plan

Konflikten mellan sambandsfunktioner och bevarande visar sig dock inte stämma. Tittar man på liggande planförslag visar det väldigt tydligt att det är den rejält förstorade kollektivtrafikhållplatsen som är grunden till alla rivningar snarare än de nya sjukhusbyggnaderna i sig eller de sambandsproblem som tagits upp som skäl till placering av nybyggnation. Lite tillspetsat kan man säga att alla planer kring Sahlgrenskas framtida utveckling ansett att en överflödig vändslinga för spårvagnar är viktigare att behålla än det kulturhistoriskt mycket värdefulla Per Dubbshuset från 1896. De nya byggnaderna inklusive tänkta funktionssamband ryms helt utan rivning om man istället kan tänka en annan lösning av planen för spårvagnshållplatsens placering.

Vårt förslag bygger alltså på att man flyttar hållplatserna från det tänkta läget västerut. På så sätt försvinner behovet av att riva den s.k. Yngre vanföreanstalten.

Söder om vår lösning med nytt hållplatsläge kan man anlägga ett attraktivt entré- och hållplatstorg där idag en vändslinga ligger. Vi anser inte att vändslingan är nödvändig just här då området idag redan besitter ovanligt många vändslingor. (Se kartbild nedan) Exempel på hur man kan justera planen och nybyggnationen för att undvika rivning av kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö.


De nya byggnaderna kan justeras för att undvika att alltför mycket av den befintliga kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen försvinner. Bland annat genom att flytta hållplatsläget frigörs yta för byggnation. Vissa nya byggnader kan införlivas och byggas samman med befintliga hus, i sann Sahlgrensanda (se bild nedan).

Med denna lösning kan man även placera helikopterplattan på ett lika lämpligt ställe, med direkt anslutning till befintlig vårdbyggnad.Byggnader från två olika tidsepoker sammanfogade. Båda i det för Sahlgrenska karaktäristiska röda teglet. Lär av historien! 


Gestaltning och material

En annan synpunkt vi har rör gestaltningen som föreslås i nybyggnationen.

Sahlgrenska utmärker sig som ett organiskt och levande område, präglat av en blandning av olika gestaltningar med arkitektur och representation från flertalet tidsepoker i områdets historia men med en unik identitet där nybyggnation alltid har förhållit sig på något sätt till sina föregångare. Det bör vara fallet även i denna utveckling av området. Här spelar materialvalet en väsentlig roll.

Det röda teglet är en röd tråd genom Sahlgrenskas bebyggelsehistoria, men även inslag av gult tegel. I nuvarande plan syns inga spår av detta, vilket är anmärkningsvärt. En viktig del i att bygga vidare på sjukhusets identitet är att samtidigt som man för in nya stilar och material även har med sig platsens identitetsskapande material. Vi föreslår att man i fasader tar vara på traditionen med rött och gult tegel.
Området kring Sahlgrenska är minst sagt vändslingetätt.Exempel på hur man kan förädla dagens Norra entré till en inbjudande entrébyggnad till Sahlgrenska invid ett hållplatstorg.  Illustration: Tove KraboExempel på hur man kan förädla dagens Norra entré till en inbjudande entrébyggnad till Sahlgrenska invid ett hållplatstorg.  Illustration: Tove KraboIngen konflikt mellan sambandsfunktioner, nybyggnation och bevarande. Illustration: Tove Krabo
 

Yttrandet diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.