Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Infill 7: Förslag till markanvisningstävling för Göteborgs framtida landshövdingehus

 
Arkitekten Lukas Memborn har skrivit en serie mycket intressanta småskrifter som beskriver olika sätt att förbättra dagens stadsplanering. Skrifterna, sju stycken "infills" hittills, går att ladda ned fritt hos arkitekturnätverket Archileaks. Yimby Göteborg har fått tillåtelse att återpublicera skriftseriens sju delar:
Infill 1 om möjligheterna till småskalig förtätning med stadsradhus.
Infill 2 om hur man bäst tar tillvara möjligheterna med Västlänkens station i Haga.
Infill 3 om hur man anpassar trafikplaneringen till innerstadens logik.
Infill 4 om hur vi kan skapa en gångvänlig stad.
Infill 5 om hur vi kan skapa mångfald.
Infill 6 om arkitektur för mångfald.
Infill 7 som följer är Lukas Memborns personliga förslag på upplägg för en markanvisningstävling i trä- och landshövdingehusbyggande som skrevs i december 2015. Skriften var tänkt som ett första diskussionsunderlag (där av ett ganska radikalt förslag) inom Fastighetskontoret men diskussionen uteblev eftersom Lukas Memborn blev utlånad till Stadsbyggnadskontoret för arbetet med Göteborgs Stadsplan.Markanvisningstävling i Kungsladugård

Välkommen till Göteborgs stads markanvisningstävling i trä- och landshövdingshusgestaltning med energieffektiva och gedigna material i Kungsladugårds urbana miljö. Fastighetskontoret uppmärksammar att det är drygt 100 år sedan den förra landshövdingshustävlingen genomfördes och hoppas att även denna tävling kan vara startskottet för en ny våg av trähusbebyggelse i Göteborg. Tävlingens främsta utmaning blir att återuppväcka de mest sinnrika konstruktionslösningarna från Göteborgs lokala byggnadstradition genom att lösa byggnadernas gestaltning och funktioner som ett sammansatt system av vackra proportioner och dimensioner.

Vinnande förslag (av Arvid Bjerke & R O Swensson) i landshövdingehustävlingen 1910 (Klicka för större.)

 

Utlysning av tävling 30 maj (?)
Tävlingsperiod 1 sept - 1 nov
Bedömning november 2016
Vinnare meddelas prel. december

Fastighetsnämnden kan tidigast fatta beslut om att markanvisa tävlingstomterna till vinnarna i januari/februari 2017 (?).

 

Tävlingsförslagen ska utformas i enlighet med de krav som redovisas i tävlingshandlingarna. För tävlingen gäller "Regler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält", om inget annat anges i detta tävlingsprogram. (Se vidare under rubriken tävlingstekniska bestämmelser.) Tävlingshandlingarna, som består av detta tävlingsprogram inklusive bilagor är godkända av ledarmötena i juryn(?), vilka svarar för tävlingens genomförande. Tävlingshandlingen är framtagen av Fastighetskontoret med stöd (?) av stadsbyggnadskontoret.

JURYBEDÖMNING
Alla inkomna tävlingsförslag kommer att granskas av en jury bestående av:

 • Lukas Memborn? (FK) 
 • xx? (FK)
 • Björn Siesjö? (Stadsarkitekt)         
 • xx? (SBK plan eller bygglov?)
 • xx? (SP)
 • samt alla kommunmedborgare i Göteborgs stad som vill rösta genom ett digitalt räkneverk på stadens hemsida.

Stadens (?) val av markanvisningsvinnare kommer att ta stor hänsyn till antal allmänna röster jämte andra professionella bedömningar kring skönhet, uppfinningsrikedom, yteffektivitet, omvandlingsbarhet, hälsosamma materialval och robust konstruktion. Under tävlingstiden kommer förslagen att hållas anonyma för såväl jury samt för allmänheten. Alla frågor hänvisas under tiden till tävlingsfunktionären "xxxx namn" (företagsnamn).

RINGAR PÅ VATTNET...
Tävlingsresultaten kommer även utgöra kunskapsunderlag till utvecklingen av programmet för Miljöanpassat byggande samt en ny marktilldelningspolicy för ökad konkurrens i byggsektorn.

 

En tävling om framtida Landshövdingshus

Dagens efterfrågan på billiga bostäder har varit minst lika stor under flera tillfällen i Göteborgs historia. 1872 bildades Arbetarnas byggnadsförening för att likt dagens byggemenskaper; gemensamt ordna finansiering, tomtinköp och byggande av två flerbostadshus i trä. På bygglovsritningen hade snickaren Johannes Nilsson och stadsarkitekt Viktor von Gegerfelt kringgått den högsta tillåtna byggnadshöjden genom att placera två ordinära bostadsvåningar i trä ovanpå en "stenfot" ovan mark med tvättstuga samt lokaler för butiker och verkstäder.

Byggnadsnämnden avslog dock ärendet vilket därefter överklagades till länsstyrelsen som menade att ritningen överrensstämde med gällande brandskyddsregler. Detta gav sedermera namnet "landshövdingehus" och blev snabbt en populär och vanligt förekommande byggnadstyp.

Världens första landshövdingshus (av Nilsson & von Gegerfelt) i Annedal 1875.

 

MINDRE BYGGFÖRETAG
Landshövdingshusens enkla och lätta konstruktion ihop med den specificerade tomtindelningen bidrog till en stor variation av byggbolag och byggmästare. De konkurrerade med varandra om vem som bäst kunde uppföra byggnader enligt folkets personliga smak, vilket sedan ansågs omodernt efter 1920-talet.

 

Att blanda material

Bakgrunden till att bygga två våningar i trä ovanpå en i sten var till största del att det var billigare. Det fanns även tekniska fördelar med att bara använda stenmaterial i fuktutsatta delar och bärande brandväggar. Idag är vi ofta fokuserade på att lösa en uppgift i taget och använda ett material i taget istället för bästa möjliga helhet. Men tävlingens fokus är att använda mestadels trä men annat där det är lämpligt.

INBYGGD ENERGI
Trä har stora ekologiska fördelar då det innehåller relativt lite inbygg energi (dvs att det går åt lite energi till att producera virket jämfört med andra material som betong, förutsatt att energiåtgången vid transport inte blir för hög.) Trä finns till och med gott om i närområdet och materialpriset kommer nog anses än mer fördelaktigt jämfört med industriella material, när enorma mängder betong kommer efterfrågas till kommande infrastrukturprojekt.

ANTAL M2
En annan fördel som ofta glöms bort med landshövdingshusen var att de var så yteffektiva. Ofta uppnåddes rymliga kvadratiska rum utan onödiga biytor vilket minskade antal kWh/bostad eller antal kWh/person. Tävlingen kommer att premiera dubbelutnyttjade ytor framför enbart låg kWh/m2.

 

Sex specificerade tävlingstomter

Markanvisningstävlingen ger vinst på 6 st. specificerade tomter längs Ekedalsgatan. (Klicka för större.)

 

SPECIFICERADE TOMTGRÄNSER
Längs med Ekedalsgatan i en av Göteborgs mest attraktiva stadsdel ligger tävlingsområdet. För att främja en ökad konkurrens i byggsektorn har fastighetskontoret på förhand delat in ytan i 6 stycken geografiskt specificerade tomter:
A = 33m (längs gatan)
B, C, D = 22m (längs gatan)
E, F = 16.5m (längs gatan)

Byggnadsdjupet är 12m från gatan för alla tomter men viss justering kan medges in mot gårdssidan för att ge bättre ekonomi eller undvika onödig sprängning av berg. Denna markanvisningstävling kommer därmed fokusera enbart på byggnadsförslag, inte stadsplaneringsidéer utanför de specificerade tomtgränserna.

 

Markförutsättningar

Gränser för tävlingstomt A och B (OBS ej slutgiltig kartbild. (Klicka för större.)

Tomt A = 8,5 vån, tomt B = 5,5 vån. (Klicka för större.)

 

GEOTEKNIK
För att begränsa byggnadernas miljömässiga fotavtryck kommer byggnadernas anpassning efter topografi och minsta möjliga sprängning av fast berg att premieras. Grundläggning kan istället ske genom uppbyggd stensockel direkt på berg vid alla tomter.

PARKERING
Ingen parkering för bilar tillåts inom tävlingstomternas kvartersmark. Området ligger för centralt och väl försörjt med kollektivtrafik för att motivera fler P-platser för bilar. Istället kommer en kantstensparkering per fastighet längs Ekedalsgatan att reserveras för handikappsparkering. Cykelparkering tillåts placeras inomhus i markplanet.

Gränser för tävlingstomt C, D E och F (OBS ej slutgiltig kartbild). (Klicka för större.)

C = 8,5 vån, D = 6,5 vån, E & F = 5,5 vån. (Klicka för större.)

 

TILLGÄNGLIGHET
Den enda tillåtna anledning till sprängning är för tillgänglighet till hiss ifrån gatan (samt trafo & ledningar).

FAST TOMTPRIS
För att markpris inte ska utgöra någon bedömningsgrund i tävlingen är priset/tomträttsavgälden redan fast per m2 BTA relativt 2016 års nivå.

 

Tävlingsuppgiften

INLÄMNINGSKRAV:
Anonymt motto med 4 st. A3 per tomt och endast innehållande:

 • Mark-, mellan- & övre plan 1:100
 • Fasad mot gata & baksida 1:100
 • Sektion med berg 1:100         
 • Perspektiv (på bifogat foto)
 • Ornament 1:10
 • Beskrivande text (max 1000 ord)

 

BEDÖMNINGSKRITERIER:
Nybyggda flerfamiljshus i trä är inget ovanligt idag men nästan alla är utformade efter betongindustrins konstruktionsprinciper och monotont upprepade uttryck, som om folkets personliga smak vore stöpt i en enda form. Trenderna brukar dock vända i cykler om 15-20 år, vilket tävlingen vill förekomma genom att premiera alla andra stilar så som; jugend, nationalromantik, klassiskt, art deco, traditionellt, expressionism, blob, googie, naturinspirerat, steam punk eller något helt nytt framför den idag uttjatade minimalistiska arkitekturen. 

Svartlamoen i Trondheim 2005, spännande då - lite uttjatat idag...

 

Alla tävlingstomter ska bebyggas ända ut till gata och tomtgräns samt avslutas med bärande brandvägg i sten. Undantagen är tomterna B, C, E och F som har var sin gavel med fönster, vilka ska redovisas med fasadritning.

 

UTSIDA
För att främja ett socialt boende samt undvika onödiga köldbryggor kommer gemensam trapphusbalkong, uteplats eller terrass att premieras före privata balkonger. Sluttande tak undviker fuktproblem av kvarvarande vatten. Före 1930-talet lades stor möda på gestaltning av fasader där fönstrens storlek sattes i relation till golvytan innanför enligt 1:10 eller gyllene snittet med ungefär 20-30% fönsteryta per fasad. För att få solljuset att tränga längre in i rummen valdes vertikala fönster med rundade profiler istället för ”fönsterband”. Tävlingen kommer att främja återbruk av äldre ytterfönster i kombination med energieffektiva innanfönster samt välgestaltade proportioner.

För att främja god hantverksskicklighet framför "slit & släng" ska ett ornament i valfritt material, utan annan funktion än skönhet redovisas. Bedömningen kommer även att premiera alla naturliga material som går att underhålla för att främja lokala arbetstillfällen framför s.k. underhållsfria, energiintensiva och kemikalieberikade material.

Redovisa ett ornament i 1:10.

 

INSIDA
För att främja blandstad ska markplanet på alla tomter anpassas för verksamhetslokaler. I de övre våningarna är det lämpligt med bostäder i valfri storlek. Efterfrågan på större lägenheter är stor i stadsdelen och efterfrågan på alla lägenheter är stor i hela staden. Bedömningen kommer att premiera genomgående lägenheter med kvadratiska rum som är lätta att vädra samt möjliga att omvandla till annan användning utan omfattande ombyggnation. Juryn kommer att uppskatta bostadens ungefärliga kWh/person utifrån planlösningarnas samutnyttjande och yteffektivitet.

Klassiskt på Bangatan 8, Abako 1997.

 

KONSTRUKTION
Byggnadens uppförande ska vara optimerat för fasta byggmästarlag som ansvarar för helheten snarare än dagens delansvariga installatörer. För byggnader i 5-6 våningar kan träregelstomme vara lämpligt och vid högre byggnadshöjder möjligtvis pelar/balk-system. Tävlingen kommer då premiera hela trästockar som vuxit upp utan gödning med hög kvalitet och täta årsringar framför limträbalkar, limrika massivträelement eller tryckimpregnering.

MATERIAL
För att främja komfortabel livsmiljö premierar bedömningen användandet av naturligt fuktutjämnande material så som träplank, späntat spån, lera, långhalm, tegel samt eventuellt sprinklersystem framför gipsskivor, aluminiumreglar eller kemiskt flamskyddsmedel. För att undvika fuktproblem kommer diffusionsbroms premieras framför diffusionsspärr samt lindrev och naturmaterial (vassmattor, skumglas, tång, etc.) som isoleringsmaterial framför cellplast eller mineralull.

Blob, St Moritz Chesa futura, Fosters 2004.

 

TEKNIK
Med självdrag och 2.70m i takhöjd undvek landshövdingshusen att den koldioxidhaltiga utandningsluften kunde andas in. Tävlingen kommer att premiera lösningar som ser byggnaden som ett sammansatt system och reducerar mängden tekniska installationer. Låg energiförbrukning med självdragssystem, ouppvärmda trapphus eller energibehovsutjämning mellan bostäder och kontor/verksamhetslokaler inom fastigheten är intressant. Helheten ligger till grund för energiförbrukningsbedömningen, framför kWh/m2.

 

Tävlingstekniska bestämmelser

Tävlingsjuryn består av tjänstemän från fastighetskontoret, stadsbyggnadskontoret samt en träexpert från Statens provningsanstalt.(?) De kommer att bedöma förslagen och lämna förslag till beslut som sedan fattas av fastighetsnämnden. Som en del av beslutunderlaget finns även en redovisning av den allmänna rösträkning som har registrerats på goteborg.se. Allmänhetens röster väger tungt.

Varje tävlande företag kan välja att tävla på en eller flera tomter förutsatt att varje tomt ansöks via en enskild ansökan med eget motto men högst vinna markanvisning på 2 st tomter totalt. Om detta händer eller att en aktör inte kan styrka sin förmåga att utföra förslaget efter tävlingens offentliggörande kommer det näst bästa förslaget enligt rangordningen på den aktuella tomten att föreslås som vinnare.

Jugend på Haarlemmerdijk 140 i Amsterdam, Klein architectenbureau 2012.

 

NYSTARTADE FÖRETAG
Om de föreslagna tomterna är för små för ert nuvarande företag är ni välkomna att starta egna, mindre företag med lägre overheadkostnader inför denna tävling. Kopia på ny F-skattesedel kan bifogas i kuvertet med namnsedel.(?)

UPPLÅTELSEFORM ÄR VALRITT
Ingen värdering sker kring val av upplåtelseform. Priset är fast vid både köp av tomtmark på xxxx:-/ m2 BTA samt årlig tomträttsavgäld på xxxx:-/ m2 relativt 2016 års värdenivå.(?)

Steam punk på 25 Verde i Turin, Luciano Pia 2012.

 

Efter tävlingen

Inlämnande tävlingsförslag är att betrakta som bindande och ligger sedan till grund för bygglovsansökan. Om detaljplanearbetet befinner sig i slutskedet kommer ett exploateringsavtal upprättas för att gå direkt på tomträttsupplåtelse eller markförsäljning samt plankostnadsavgifter. Eventuell bearbetning enligt juryns rekommendationer ska ske i samråd med arrangören.

MILJÖANPASSAT BYGGANDE
Efter avslutad tävling kommer staden i samarbete med SP att utföra jämförelseberäkningar med de inkomna förslagen samt de byggnader som hittills följts upp enligt programmet för miljöanpassat byggande. Jämförelsen fokuserar på beräknad total energianvändning (inklusive inbyggd energi och kWh/person, även vid det mer realistiska A-temp 19 grader), mängd kemikalier i alla redovisade material och färger samt gestaltad skönhet för att synliggöra för- och nackdelar inför stadens framtida kravställande. Tävlingen efterfrågar ingen elproduktion inom fastighet då detta bör utvinnas vid lämpligare platser för sol och vind.

NY MARKANVISNINGSRUTIN 
En utvärdering kring ett slopande av markanvisningsrutin för att gå direkt på markförsäljning eller tomträttsupplåtelse vid anvisning av färdigplanerad mark samt möjligheten att involvera allmänheten kring val av tilldelat förslag kommer att starta direkt efter tävlingens avslutning.

”Gothem” av Gustaf Holmdahl i landshövdingehustävlingen 1910. (Klicka för större.)

 

in-fill: nr 7 av Lukas Memborn 2015-12

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
arkitekt (1 Juli 2017 09:23):
Kul men dagens markanvisningstävlingar funkar inte riktigt så här.
 0
Daniel Andersson (26 Juli 2017 23:05):
"Trä har stora ekologiska fördelar då det innehåller relativt lite inbygg energi"

Om all solenergi som strålat in under ett träds omloppstid och som behövs för fotosyntesen som producerar trä räknas så är den inbyggda energin i trä tvärtom väldigt hög. Den solenergin hade alternativt kunna användas till solel eller solvärme.

Det finns en romantisk "naturlighetsvurm" i en del krav som inte nödvändigtvis främjar resurseffektivitet:

"Tävlingen kommer då premiera hela trästockar som vuxit upp utan gödning med hög kvalitet och täta årsringar framför limträbalkar, limrika massivträelement eller tryckimpregnering."

Skogsgödsling förekommer knappt i Sverige. Kanske kan det ses som indirekt diskriminering av utländska leverantörer? Askåterföring, som är en form av gödning, är dessutom en del av ett hållbart skogsbruk där närsalterna från det uttagna timret återförs till skogsmarken.
Kvistar i hela stockar gör att de måste dimensioneras med stora marginaler. I limträ som består av flera träbitar jämnas svagheter ut. Dessutom kan småbitar utnyttjas så att en större del av träden används. Med plywood krävs mindre material än med brädvägg etc. Tryckimpregnering med kopparsalter är inte idealt ur miljösynpunkt, men att ha färskt trä i exponerade lägen som måste bytas vart tionde är rimligen sämre och dyrare.

Att använda isolermaterial med hög isolationsförmåga gör att väggarna kan göras tunnare och marken utnyttjas därmed mer effektivt. På sikt kanske aerogel eller vakuumpaneler bir intressant? Särskilt i fönster där aerogel mellan två tunna glas kan ersätta kassetter med trippelglas (om inte buller är ett problem). http:​/​/​blog.​aerogel.​com/​making-​better-​windows-​with-​aer.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.