Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelen Sandarna, som är en del av Jubileumssatsningen

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelen Sandarna, som är en del av Jubileumssatsningen. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast onsdag den 15:e februari.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelen Sandarna (Diarienummer SBK: BN1578/15)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelen Sandarna (Diarienummer SBK: BN1578/15). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positivt till planen men vill se mer integration av området med omgivningen, större krav på blandning (helst i varje kvarter) och krav på levande lokaler på bottenplan.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Illustration: gatumiljön i den södra delen, med växelverkan mellan 4-våningshus och högdelar och ett gaturum med bredare förgårdsamark på ena sidan. Bild: What! arkitektur

Planillustration över området.

Yttrandet följer i sin helhet.

Yttrande över Detaljplan för Bostäder i Fixfabriksområdet inom stadsdelen Sandarna

Diarienummer SBK: BN1578/15

Allmänt

Vi instämmer i planens ambitioner där industrimark ska bli mer tillgänglig med den nya bebyggelsen. Vi hoppas det ska leda till att man kan röra sig genom och i området på nya sätt och även gå tryggt genom området. Vi skrev ett yttrande över programmet för området där vi ville se en högre täthet och ett tydligare fokus på blandstad på kvartersnivå. Det är nu området som beskrevs i programmet som 1. "Fabriksområdet" med fokus på bostäder som nu är aktuellt i detaljplanen. Vi ser att antalet bostäder ökat i området men att det fortfarande saknas lokaler.

 

Synpunkter

Vi vill gärna börja med att berömma planen för sina höga ambitioner med hänsyn till många av de aspekter som skapar en bra stad. Dessa handlar bland annat om aspekter som täthet, urbanitet, materialverkan och blandstad. Vi ser dock att den inte når ända fram och kan riskera att falla på målsnöret. Därför vill vi rekommendera att en del bestämmelser stramas upp ytterligare.

När det gäller byggnaders utformning hoppas vi ambitionerna behålls genom hela detaljplaneprocessen. Vi tycker det är bra att krav redan här ställs på tegel i fasad och tak som utformas som sadeltak. Det är också positivt att vissa byggnader utformas som två sammanbyggda volymer visuellt.

Det som skulle kunna ställas krav på är en markerad bottenvåning, samt stenfot/sockel. Det hade gjort mycket för intrycket.

 

Jämförelse med UN-habitat

Planområdet omfattar cirka 6 hektar och ägs av Göteborgs stad, Fixfabriken AB (ägs av HSB och Balder) samt Fastighets AB Sandarna 26:2. Planen medger 1000-1100 bostäder vilket kan ge upp mot 2000-2200 invånare. Utslaget på hela området ger det 333-367 invånare/ha. Med tanke på att befolkningstätheten för de två omkringliggande primärområdena tillsammans är 47 invånare/ha, går upp till 52-54 med den här planen, så behövs det helt klart bostäder också. Men det är iallafall inte ensidiga bostadsområden som behövs i första hand.

Enligt UN-Habitat ska åtminstone 40 % av golvytan i varje stadsdel vara till för verksamheter och monofunktionella kvarter ska täcka mindre än 10 % av marken. I denna detaljplan är det inte specificerat hur stor andel av ytan som är planerad för kontor, verksamheter och handel. De kvarvarande kriterierna som inte heller enkelt går att utvärdera gäller att åtminstone 30 % av marken ska vigas åt ett effektivt gatunät och att 20-50 % av den totala boendeytan ska vara reserverade för billiga bostäder; och varje upplåtelseform inte skall omfatta mer än 50 % av det totala antalet bostäder. Vi rekommenderar att det införs en rutin på Stadsbyggnadskontoret där uppfyllnaden av UN-Habitat kriterier redovisas i varje enskild plan.

 

UPPDATERING 2017-02-18: En uppmärksam följare noterade att vi enbart tagit med de ytor som regleras av bestämmelsen B1 (bostäder förbjuds på entréplan till ett djup om minst 6 meter från fasad mot allmän plats) och inte e3000 i den ursprungliga figuren nedan. Bestämmelse e3000 styr att "i entréplan ska minst angiven yta upplåtas för centrumändamål". Denna finns i 6 kvarter vilket ger ytterligare 790-1240 m2 centrumändamål i entréplan. Dessa är markerade med grön ruta med kryss nedan. Placeringen är inte bestämd och liksom för bestämmelse B1 kan det bli allt från cykelförråd till biograf i dessa utrymmen. Storleken i varje kvarter varierar mellan 50-650 m2, utan krav på att de ska vara sammanhängande eller ligga vid fasad mot allmän plats.

 

Från plankartan. De gröna områden är fastigheter där bostäder förbjuds på entréplan (till ett djup om minst 6 meter från fasad mot allmän plats), grönt med kryss innebär att angiven yta upplåts för centrumändamål, lila betyder att lokaler för bl.a. centrumändamål och bostäder är tillåtet, orange betyder bostäder förbjudna och rött betyder att lokaler för centrumändamål är förbjudna.

 

Områdets urbanitet

Vi uppskattar mycket att planen visar så fina urbana ambitioner. Detta kan bli riktigt bra, och en levande blandstad. Men det finns även en risk att så inte händer och att området bara blir ett formexperiment, varför vissa saker bör säkras redan i plan.

1) Området bör inkluderas ordentlig i sin omgivning och inte bli en enklav. 

Det ligger i utkanten av Kungsladugård varför det är oerhört viktigt att det görs insatser för att inkludera det i området. Det händer enbart om varenda möjlighet för stråkbildning utvecklas och stärkas. Speciellt handlar detta om förbindelsen till Mariagatan via Kennedygatan och till Älvsborgsgatan via Ostindiegatan. Speciellt Älvsborgsgatan behöver mera trafik och flera människor för att stärkas som affärsgata, vilket skulle kunna hända om Ostindiegatan utvecklas som blir det naturliga stråket till kollektivtrafik mm från området.

Det är därför förödande att hindra trafik in och ut vid områdets östra hörn, och vidare via den nya gatan genom garageområdet, då man i så fall riskerar att sitta kvar med ett dött torg där.

En konstighet i planen är för övrigt de avbrutna stråken från nordost till sydväst. Vi förstår inte varför gångtrafikanter skall vara tvungna att vika av på det sättet för att ta sig på tvären genom området.

 

Avbrutna stråk från Planbeskrivningen, sträcken för stråken följer inte gatudragningen (ej del av yttrandet):

Gatutyper i området: Ljusblå: Gata med trä, kantstensparkering och trottoar. Röd: Gata med träd och parkering, ”ett golv”. Mörkblå: Gränder för gående, trappa/rampning. Gul: Parkgata, biltrafik möjlig men ej prioriterad. Grön: Enkelriktad gata med trottoar. Lila: Gata med kantstensparkering och trottoar. Prickade linjer visar möjliga framtida kopplingar över vagn-hallens område.

 

2) Det måste in levande bottenvåningar och mer lokaler för verksamheter i området.

Vid första anblicken ser planen bra ut med hänsyn till levande bottenvåningar, men när man undersöker den mer noga är bilden inte lika positiv. Bostadsförbud i bottenplan finns således enbart på oerhört få ställen. Detta kan vara just den detaljen som vältar hela planens urbanitet.

Vi föreslår således lokalkrav på minimum hela den nya nordöstra gatan genom garageområdet samt på alla hörn på samtliga övriga gator.

3) Det måste bli mera blandade funktioner i planen.

Värst är det i HSB/Balders område som innehåller endast en promille verksamhetslokaler. En promille. På 50 000 kvm finns det i dagsläget krav en lokal på 50 kvm samt en del av den gamla fabriken som ska bevaras om ca 140 kvm som utgör 2,8 promille.

Det skulle behövas ca 1100 arbetsplatser inom planområdet för att få till en vettig blandning. Så ett förslag är att höja några hus och reglera andra till enbart kontor i sådana proportioner att antalet bostäder inte minskas. Självförsörjningsgraden i primärområdena idag på knappt 0,5, så det är inte bostäder i första hand som saknas. Så det vore helt klart bra om man kunde få in fler arbetsplatser i den här planen.

4) Ställ krav på slutna kvarter

I planen diskuteras hur gårdarnas sociala funktion ska säkerställas. Bland annat ska den värnas genom kvartersstruktur och gårdsstorlekar som fungerar som plats för möten och vistelse. Vi anser även att det i området bör ställas krav på sluten kvartersbebyggelse. Det är bra men inte tillräckligt att övervägande slutna kvarter visas i illustrationsritningen. Vi har tidigare gått igenom fördelarna med slutna kvarter mot dagens i huvudsak planerade uppbrutna kvartersstrukturer. Vi noterar bland annat att planen att bygga till och sluta gården in mot entrén till Friskis&svettis är bortplockad i denna plan jämfört med en tidigare skiss. Detta var annars något som kunde blivit riktigt bra med koppling till det existerande landshövdingehuset

5) Buskage och förträdgårdar bör tas bort.

På flera ställen på både illustrationsritningar och renderingar finns det oklara fläckar av grönska framför husen. Sådana ytor med oklar halvprivat/halvoffentlig status är med till att skapa osäkerhet mht en gatas karaktär och bör helt undvikas i en stadsmiljö. Grönskan föreslås uppnås med gatuträd, gröna fasader och tydligt avgränsade parkytor.

 

Idrottshall med bostäder ovanpå

Vi skulle vilja se ett tredje alternativ för de tre kvarteren som gränsar mot spårvagnsdepån. I detta alternativ vill vi se hur idrottshall med bostäder ovanpå kan utformas. Med detta tredje alternativ säkerställs ytterligare 100 bostäder i planområdet som vi anser att det är olyckligt att bygga bort.

Man skulle ett liknande sätt jobba med att integrera skollokalerna i stadsstrukturen för att skapa kvarter med liv alla dygnets timmar.

 

Stadsradhusen

Vi uppskattar längan med stadsradhus och skulle önska oss att täta enfamiljsbostäder är ett element som kommer att inkluderas i flera framtida planer.

 

Oscarsleden

Leden borde sänkas och byggas över. Man skulle då få bort barriären och ljudstörningar plus att använda marken där leden finns två gånger. Det vore ju synd att utgå ifrån att leden kommer att finnas där för all framtid. Många begränsningar i fasadens egenskaper, balkonger och entréers placering samt friskluftsintag mot Oscarsleden. Det är dags att ställa krav på och upplysa Trafikverket om vad syftet med en stad är. Staden bör komma överens med Trafikverket om den långsiktiga inriktningen för riksintresset Oscarsleden. Är Göteborg till för oss som bor här, eller ska det vara en plats som det går snabbt att ta sig igenom med farligt gods?

 

Sammanfattningsvis tycker vi att planen är bra men vi vill se mer integration av området med omgivningen, större krav på blandning (helst i varje kvarter) och krav på levande lokaler på bottenplan.

 

Yttrandet diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
stPer (16 Februari 2017 15:16):
"Av Pär Johansson och Annette Vejen Tellevi 15 Februari 2017"
"Synpunkter behöver vara inne senast onsdag den 15:e februari."
 0
Rut Nätstad (17 Februari 2017 15:53):
Ser ut som ni behöver lite hjälp med att tolka detaljplanen. den bild som ni gjort och som ska visa var det inte kan vara bostäder i markplan stämmer inte.

några exempel:
-ni verkar missat att GS-hallen inte kan innehålla bostäder.
- ni har inte med bestämmelsen e3 - som anger minsta yta centrumändamål - dvs det går inte att bygga bostäder fullt i markplan.

http:​/​/​s.​yimby.​se/​se/​2939/​0​0​ded1d1-​f3b7-​11e6-​9b24-​0​0​16.​.​
 0
Pär Johansson (18 Februari 2017 06:35):
Hej Rut Nätstad,
Du får gärna göra en ny illustration där effekten av de bestämmelser du tar upp framgår tydligt. Det är just sådana oklara begränsningar vi vill undvika eftersom de är upp till den som bygger att tolka och tillämpa. Det är inte säkert att resultatet blir det som SBK avsett.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.