Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Alla överklagar alltid överallt

 

Ett examensarbete gjordes förra året på KTH där nära 700 överklaganden studerades i detalj. Det finns mycket intressanta fakta i rapporten om vilka som överklagar, vad de överklagar och vad de åberopar i överklagandet. Samtidigt kan man kritisera rapportens förenklade slutsats som förmedlar att de är de starka grupperna i samhället som överklagar. Verkligheten är lite mer komplex och det framgår om man studerar siffrorna som finns i rapporten.

Examensarbetet heter "Överklagande av detaljplaner i praktiken" och är skrivet av Gustaf Davidsson på KTH. Han har gjort en gedigen analys av 689 överklaganden i Stockholmsregionen och visar att 50% av alla planer med bostadsinnehåll överklagades. Det kan jämföras med den uppskattning som vi gjorde i Göteborg som gav att ca 60 % av planerna hade överklagats. Av de 689 överklagandena ledde endast ett till att planen upphävdes.

 

Vad överklagas?

Enskilda intressen står för 69 procent av besvärsskälen medan allmänna intressen endast står för 8 procent. Enskilda intressen innefattar t.ex. ökad trafik, påverkan på när- och boendemiljö, ändring av områdets karaktär, ekonomiska förluster och konstander, gränsdragningar samt vilka typer av verksamheter som tillåts. I 23 procent av fallen försöker man överklaga för formella brister.

 

Vilka överklagar?

I rapporten studeras de som överklagar med avseende på ålder, utbildningsnivå, köpkraft och födelseland och gruppen överklagande jämförs med kontrollgruppen alla invånarna i länet. I slutsatsen går att finna att

Denna studie har sin grund i bostadsbristen och det är mycket tydligt att det i stor utsträckning är de starka grupperna på bostadsmarknaden (äldre, med hög utbildning, hög köpkraft och med Sverige som födelseland) som använder överklagandeinstitutet för att bevaka sina intressen.

Det är en allt för enkel slutsats, för att inte säga direkt vilseledande.

Studien ger att

  • 80 procent av överklagandena görs av enskilda personer och 20 procent av föreningar / intresseorganisationer, partier, brf, företag, mydigheter.

Demografi

  • Det är lika många kvinnor som män som överklagar.
  • De som överklagar är ganska jämt fördelat mellan 40-talister (18%), 50-talister (23%), 60-talister (24%) och 70-talister (19%), äldre och yngre är underrepresenterade, endast en 90-talist har överklagat.

Utbildning

  • Det är något fler med eftergymnasial utbildning i mer än 3 år bland de som överklagar (36%) jämfört med länet i stort (32%).
  • Det är något färre med endast förgymnasial utbildning bland de som överklagar (8%) jämfört med länet i stort (12%).

Köpkraft

  • Det är fler med hög köpkraft bland de som överklagar (42%) jämfört med länet i stort (34%).
  • Det är något färre med låg köpkraft bland de som överklagar (17%) jämfört med länet i stort (22%).
  • Samtidigt överklagas inte planer oftare i områden där medelköpkraften är hög än där den är låg. Det finns en (liten) överrepresentation av överklaganden i områden med medellåg köpkraft.

Härkomst

  • Det är något fler med Sverige som födelseland bland de som överklagar (83%) jämfört med länet i stort (78%).

Se rapporten för mer detaljer.

Slutsatsen borde snarare vara att överklaganden sker i alla typer av socioekonomiska områden och de som överklagar kommer från alla socioekonomiska förhållanden och bakgrunder, men med en liten tendens till överrepresentation hos välutbildade, höginkomsttagare och/eller födda i Sverige i åldern 35-75 år. Men i grund och botten är alla lika goda kålsupare.

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
W Wallin (12 Februari 2017 16:21):
Intressant rapport.
Det med överklagan, är att någon har synpunkter på ett inlämnat bygglov. Man har rätt att överklaga och då skickar St b k det till Länsstyrelsens Rättsavdelning, från Byggnadsnämnden. Där tar man och rubricerar överklagandet i olika §§ för att skapa något att göra och en egen värld. Överklagandet som man kan läsa om ovan handlar om miljö, trafik och andra kring problem för de redan boende i området. Man överklagar i endast ett fåtal fall på det som bygglovet handlar om.
Detta kallar ofta v och s personer för de demokratiska möjligheter vi har i det svenska samhället. Resultatet av detta är att de Planarbeten, som sen följer efter att "Överklagan" har färdigbehandlats, efter ett till flera år, gör att en liten byggherre inte kan och har avslutat ärendet för länge sen. Planarbete går då till kommunens arkiv bland de övriga många tusen arkiverade Planärenden.
De som överklagar anser vi små och mindre byggföretag är då ansvariga för att Sverige saknar 700 000 bostäder, har ett uteblivet kapital som skulle komma samhället tillgodo i storleken "Greklands" utlandsskuld, 2 225 miljarder kronor och momsen skulle tillfalla det sociala svenska samhället med 556 miljarder. 10 års militär kostnader för landet Sverige. Men det vill man inte tala om, det är ju det demokratiska möjligheter man har att överklaga som gäller för den enskilde.
De som har skapat detta är de övre medelålders damer som sitter på Boverket och anser att de skall styra Sverige när det gäller bostadsbyggandet. Tänk så långt man kan gå, när man får arbeta ensam och utan kritik. Men vad är målet och varför detta Planarbete, frågar vi oss, vi enmans, familje och mindre byggföretag, som inte längre kan verka i Sverige. Endast på grund av att vi har denna förmån, att kunna stoppa bostadsbyggandet, byggnation av olika bostadstyper, till olika prislägen, för olika ekonomiska krav.

SUCK eller FUCK vet inte vilket som är bäst.
W Wallin fd enmans byggföretagare.
 0
Krister (14 Februari 2017 07:53):
Wallin har rätt på punkten att endast stora koncerner har möjlighet att ligga och vänta på den utdragna processen innan bygglov beviljas. Det tar minst 10 år för att erhålla bygglov för nybyggnad även vid positivt förhandsbesked. Överklagandeprocessen måste därför göras om i grunden.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.