Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för bostäder vid Gunnestorpsvägen inom stadsdelen Tuve

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för bostäder vid Gunnestorpsvägen inom stadsdelen Tuve, en del av BoStad2021. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast onsdag den 1:a februari.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för bostäder vid Gunnestorpsvägen inom stadsdelen Tuve (Diarienummer SBK: BN0233/16)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för bostäder vid Gunnestorpsvägen inom stadsdelen Tuve (Diarienummer SBK: BN0233/16). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som är i grunden positiv till tillägget i befintlig bebyggelse men vill se en större andel verksamhetslokaler och att slutna kvarter krävs.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Dagens funktionalistiska område.

Dagens bebyggelse i anslutning till området.

Yttrandet följer i sin helhet.

Yttrande över Detaljplan för bostäder vid Gunnestorpsvägen inom stadsdelen Tuve

Diarienummer SBK: BN0233/16

Allmänt

Detaljplanen syftar till att omvandla Gunnestorpsvägen till en gata med högre stadsmässiga kvaliteter. Genom att bygga bort befintliga planskilda korsningar och ge tillkommande bebyggelse aktiva bottenvåningar i en kvarterstuktur bryts områdets funktionalistiska utformning. Yimby Göteborg tycker det är oerhört positivt att tillkommande bebyggelse tillåts utformas i en struktur som så starkt avviker från vad som redan finns på platsen. Vi vill med detta yttrande peka på det positiva i planen men vi har också några förslag på hur den kan bli ännu bättre.

 

Synpunkter

Det är glädjande att detaljplanen avviker från programmet (antaget 2008) på så sätt att antalet bostäder i planen är mer än dubblerat. Planen innehåller 350 lägenheter vilka kan ge cirka 700 nya invånare i området. Utslaget på planområdets 4 hektar ger det 175 boende/ha vilket är godkänt jämfört med riktlinjerna enligt UN-habitat. Dock är området idag ytterst glest bebyggt och invånarantalet i stadsdelen Tuve har minskat med 740 personer sedan 1984.

 

Verksamhetslokaler saknas

Bestämmelse finns om att lokaler för centrumändamål ska placeras i minst hälften av byggnadsarean på markplan ut mot Gunnestorpsvägen. Detta är positivt men för att uppnå blandstad måste andelen yta där verksamhetslokaler är tillåtet ökas i området.

Verksamhetslokaler är förbjudna i de rödmarkerade delarna.

 

Slutna kvarter

Buller anses vara ett problem i området. En sänkning av hastigheten på Gunnestorpsvägen från 50 km/h till 40 km/h kan ge lägre bullernivåer. Med slutna kvarter kan bullret minska ytterligare och ge upphov till en mer tyst miljö för de boende.

 

Parkering

Markparkering bör kunna minska i omfattning, men inte klart hur mycket då ingen mobilitetsutredning gjorts. Det är bra med flexibilitet mellan parkering som antingen anordnas i underjordiskt garage eller parkeringsdäck. Det kan vara mer lämpligt i en övergångsperiod att bygga parkeringsdäck för att ge lägre byggkostnad och mer flexibilitet inför framtiden. Dagens andel bilanvändare i området är betydligt högre, ca 350 av 1000 invånare jämfört med snittet för Göteborgs Stad som ligger på ca 285 per 1000 invånare. Bilberoendet i Göteborg avses minska i framtiden och området är välförsörjt med kollektivtrafik då stombuss 17 trafikerar området med fyraminuterstrafik i högtrafik.

 

Anslutning till Västra Gunnesgärde

En anslutning mellan Västra Gunnesgärde från Gunnestorpsvägen även för biltrafik skulle kunna vara positivt. I dagsläget är det den funktionalistiska stadsplaneringen med matning i en punkt utifrån som råder i området vilket leder till stora omvägar för dem som ska till området vid Västra Gunnesgärde. En struktur med fler genomgående gator skulle kunna ge en minskad trafiklast på Gunnestorpsvägen och Finlandsvägen som idag har mer av en ledkaraktär.

Yttrandet diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.