Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Förbjuden verksamhet

 

Det har då och då framförts lätt uppgivna berättelser från driftiga handlare, fastighetsägare, tjänstemän och politiker om hur Stadsbyggnadskontoret aktivt förhindrar nya verksamhetslokaler för att värna handeln vid de befintliga stadsdelstorgen. Det är sällan (aldrig?) som det nämns öppet, men i samrådet för detaljplanen för Bostäder och förskola vid Nymilsgatan kom resonemanget ut i dagsljuset. Av misstag? För formuleringarna försvinner sedan i granskningsversionen av planbeskrivningen. Frågan är inte bara om detta är inom lagens och moralens rågång, utan också om strategin alls får den förväntade effekten.

Den aktuella detaljplanen möjliggör 300 bostäder och en förskola inom området för fd Motortekniska Gymnasiet i Flatås. På planhemsidan står angivet att "Detaljplanen ska även medge verksamheter i bottenplan där det är lämpligt.", vilket indikerar att Stadsbyggnadskontoret har snappat upp de politiska direktiven. Programmet för området talar om spårvagnshållplatsen Nymilsgatan i direkt anslutning som en av de nya målpunkterna i området.

Planförslaget i vitt enligt devisen att lamellhus görs sig bäst bland lamellhus.

 

I planenbeskrivningen resonerar Stadsbyggnadskontoret kring behovet av lokaler för handel.

[...]
Planområdet ligger nära hållplats för kollektivtrafik spårväg, med god turtäthet. Med fler bostäder ökar underlaget för kollektivtrafik.
[...]
Tillgängligheten till service ökar genom att en mindre lokal för centrumändamål medges i entréplanet ut mot spårvagnshållplatsen. Detaljplanen ställer medvetet inte krav på att hela entréplanet ska kunna erbjuda lokaler för centrumändamål då det prioriteras att försöka få underlag till befintliga lokaler vid Flatås torg i första hand.
[...]
Endast en mindre del av flerbostadshusens entréplan mot omkringliggande allmänna gator har givits markanvändning för centrumändamål. Tanken är att inte konkurrera med befintligt Flatås torg och dagens tomma lokaler.
[...]

Rent konkret innebär detta att en verksamhetslokal för handel på 30 kvm placeras i hörnet närmast spårvagnshållplatsen.

Illustration av planområdet inkl yta där en verksamhetslokal för handel (s.k. centrumändamål) tillåts i grönt.

 

Yta där detaljplanen förbjuder verksamhetslokaler för handel i rött.

 

Här kan några invändningar vara på sin plats.

För det första är det högst tveksamt att använda planmonopolet för att förhindra konkurrens inom handel. Plan och bygglagen har en paragraf som är tydlig:

37 § En detaljplan får innebära en närmare reglering av möjligheterna att bedriva handel endast om det finns skäl av betydande vikt för det.
För en lekman framstår tomma lokaler på en annan plats knappast som ett skäl av betydande vikt. I detaljplanen görs inte heller någon ansats att försöka argumentera för att de tomma lokalerna på annan plats är ett skäl av betydande vikt. Resonemanget och utfallet i detaljplanen är juridiskt tveksamt.

För det andra kan man fundera på vad staden tar sig för rätt över området när de aktivt begränsar en underifrån växande konkurrens som skulle kunna driva fram billigare priser och/eller ett bättre utbud för de närboende. Istället för att få nya möjligheter ska de boende tvingas till de butiker och lokaler som de redan ratat. Devisen tycks vara "Flatås Torg - skyddat av oss för dig". Det är som att modernismens totalitära ovanifrånperspektiv fortfarande finns kvar så fort tillägg diskuteras i ett modernistiskt planerat område.

För det tredje kan man fundera på lokaliseringen av lokalerna. I flygfotot nedan är planområdet, spårvagnshållplatsen och Flatås Torg markerat.

Planområdet.

 

Vi följer nu flatåsbon boende på Sjömilsgatan 18 på väg hem från arbetet med vagnen som tänker köpa med sig några råvaror som saknas till middagen.

Om Flatås Torg är det som erbjuds så har flatåsaren ca 1 km hem från vagnen via torget.

 

Om handelslokalerna inklusive en ordentlig livsmedelsbutik hade legat i det nya området i närheten av hållplatsen hade gångavståndet varit några hundra meter.

 

Faktum är att alla som går av vid hållplatsen och som bor öster om spåren hade haft handelslokalerna i det nya området "på vägen hem".

 

Här missar man en chans att ställa om området till att vara kollektivtrafikorienterat och nära. I Yimbys julkalender behandlade Lucka 15 just vikten av att ta tillvara kollektivtrafikens hållplatser genom att erbjuda samhällsservice i dess absoluta närhet. Vi har också skrivit om vikten av att ställa om stadsstrukturen i de gamla grannskapsenheterna så att handeln ligger utmed stråk där boende och besökande rör sig. Flatås Torg ligger som så många av modernismens stadsdelstorg vid en återvändsplats.

Slutligen är det troligen en helt felaktig tanke att befintliga verksamheter i lokaler mår bäst av att skyddas från nyetablering av lokaler och verksamheter i närområdet. Det kan lika gärna vara så att när en kritisk massa av kvalitativt och prisvärt utbud väl uppnåtts i ett område så börjar de boende göra de vardagliga inköpen i närområdet, vilket även gynnar befintliga verksamheter. Hur det står till i Flatås vet jag inte, men jag känner flera som säger att de undviker Axel Dalströms Torg på grund av det finns för få funktioner och de som finns har för dålig kvalitet. Istället tar de cykel, vagn och bil till andra torg och köpcentra.

Här hade man kunnat tänka sig att Byggnadsnämnden eller någon annan borde ha reagerat mellan samrådet och granskningen. Det som händer är istället att ytan som lokalen på 30 kvm får placeras inom minskar något och att ytan där handelslokaler är förbjudna i motsvarande grad ökar något. Samtidigt har någon (inom Stadsbyggnadskontoret?) reagerat på att skrivningarna om att skydda Flatås Torg från konkurrens inte gör sig så bra i offentlighetens ljus. De försvinner även om detaljplanens förbud av handelslokaler består.

Mellan samråd och granskning har ytan för verksamhetslokal för handel (s.k. centrumändamål) minskat något.

 

Avslutningsvis, i planen kräver Stadsbyggnadskontoret 186 parkeringsplatser för bilar och under hela området får det anläggas garage.

Yta där parkeringsgarage tillåts för de 186 parkeringsplatser som planen kräver.

 

Det blir tydligt hur absurt planeringen landar när 186 parkeringsplatser krävs samtidigt som lokaler för handel förbjuds i hela detaljplaneområdet sånär som på en liten hörnlokal. Hanteringen sätter också fingret på ett genomgående strukturellt problem i Göteborg. Planeringen saknar ett helhetsperspektiv och det ersätts med en extrem detaljstyrning av ett fåtal tjänstemän ur ett snävt lokalt perspektiv utan tanke på systemeffekterna. Den nära staden blir här att ha nära till bilen i garaget och därmed också till 421.

Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Krister (27 Januari 2017 07:44):
Det blir svårt att hyra ut lokalen på 30 kvm.
 0
Erik Sandblom (29 Januari 2017 23:03):
Stadsbyggnadskontoret tillämpar alltså minimikrav för parkering (parkeringsnorm) och begränsningar på lokaler. Borde vara tvärtom, eller kanske låta det vara upp till byggbolagen?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.