Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Vem styr Trafikkontoret?

 

Efter Mark Isitts mycket förtjänstfulla krönika i GP är det knappast någon som har missat de märkliga turerna som slutade i inrättandet av den färgglada underredstvätten vid Götaplatsen. Tjänstemannabeslut har uppenbarligen tagits någonstans, oklart av vem, när då och kanske framförallt varför. Det är åtminstone klarlagt att det politiska beslutet inte finns. Eller jo, det finns genom ett omfattande underlåtenhet att ta ansvar.

"Nedre Götaplatsen" är inte det första projekt som Trafikkontoret drivit som landat i oväntande och "spännande" utformningar i våra gaturum.

Det hela bottnar i att Trafikkontoret har fått hantera sina beslut, prioriteringar och ekonomi som ett barn utan regelsättande föräldrar. Trafikkontoret arbetar på en så omfattande delegation att det inte finns begränsningar på hur stora och genomgripande projekt och upphandlingar som de själva kan ta beslut om. Rutiner för rapportering till nämnden är så oklara att de kan sammanfattas med "rapportering om kontoret känner för det". Kontoret har i princip fått ett årligt carte blanche i och med att budgeten har antagits. Det är ytterst unikt med ett trafikkontor som tar emot så lite styrning och som ger så lite respons tillbaka som det i Göteborg.

Den här stolpen placerad mitt i cykelbanan vid den nybyggda hållplatsen vid Chalmers är ett exempel på en minst sagt intressant lösning. Tydligen är det helt omöjligt att åtgärda också.

 

Detta står i bjärt kontrast till den detaljstyrning som finns i Byggnadsnämnden där varje detaljplan är uppe för minutiös granskning och beslut. Dessutom kan detaljplanerna reglera finstilta detaljer som takfotens utformning, takvinklar eller färg och material på fasaden. Skulle något mot förmodan bli mindre bra finns ett protokoll med namngivna politiker bakom varje beslut. 

I gaturummet finns inte motsvarande reglering. Gatumark. Mer precist än så blir det inte. Golvet från fasad till fasad är fredat från politiska beslut och trafikkontoret får en yta att hantera efter egen talang. Det är en märklig ordning när detaljer uppe bland fåglarna sitter stenhårt i en tving samtidigt som det under skorna hanteras med en klackspark. Rimligen har gatumarkens utformning en betydligt större påverkan på funktionen och upplevelsen av stadsrummet än det som kräver att en tung blick lyfts.

I fallet med bjäfsfontänen utanför stadsbiblioteket har det funnits något slags politiskt beslut kopplat till samverkansplattformen "Trygg, vacker stad" om att staden, Avenyn och Götaplatsen ska rustas upp. Däremot fanns det inget specifikt politiskt beslut om att skapa en busshållplats med vattenlek. När ansvar ska utkrävas står inget politiskt beslut att finna, men i detta faktum ligger förstås ett högst påtagligt ansvar.

Politikerna är inte helt aningslösa inför detta eftersom Miljöpartiet har drivit frågan om en mer omdömesgill styrning. När budgeten var uppe i nämnden i oktober la miljöpartiet ett mycket intressant förslag på återremiss och i december kom ett konkret förslag till en ny delegationsordning.

När cykelbron över Hamnbanan och Lundbyleden byggdes kontaktade media förvånade politiker i trafiknämnden som inte hade en aning om att Trafikkontoret tagit ett sådant beslut.

 

Trafikkontorets budget består av en kortfattad redovisning av alla de politiskt antagna program, riktlinjer och policys som nämnd och kontor har att förhålla sig till. Den består av mycket övergripande mål och på sin höjd någon luddigt formulerad strategi som att "Ta fram en dialogstrategi...", "Ta fram en likabehandlingsplan..." och "Implementera arbetssätt...". Sist kompletteras den med några tabeller på hur pengarna ska fördelas i olika satsningar och några namngivna projekt utan vidare detaljer. Det finns ingen redovisad koppling till de övergripande målen. Budgeten är framför allt en omfattande copy and paste från måldokumenten, vilket föranledde både S och MP att önska "förkortning av textavsnitt som är av allmän karaktär, samt strykning av omfattande upprepningar i texten".

Det intressantaste var att Miljöpartiet kände sig manade att kräva en återremiss:

"Allmän reglemente för Göteborgs Stads nämnder" fastslår bl.a. att nämnd ska se till att vara så informerad att den kan ta sitt ansvar för verksamheten. Nämnden ska säkerställa att ändamålsenlig verksamhets bedrivs.

Budgeten är det viktigaste dokumentet för en nämnd. Den budget som nu föreslås ger inte Trafiknämnden möjlighet att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet. Budgetförslaget är inte tillräckligt konkret i vad verksamheten ska uppnå under år 2016. [...]

Yrkandet avslutades med en lång lista på vad som behöver levereras till budgetskrivningen.

Socialdemokraterna måste ha blivit inspirerade för de kompletterade med ett tilläggsyrkande som inleddes med

Vi anser att budget 2016 i högre grad behöver konkretiseras. Budgetförslaget saknar i tillräcklig utsträckning mått av styrning, mätning och uppföljning. Av den anledningen anser vi att nämnden och trafikkontoret behöver arbeta vidare i en process för att konkretisera budgeten. [...]

Innebörden var den samma i båda yrkandena och den stora skillnaden var att Miljöpartiet krävde en förändring i själva budgetskrivningen medan Socialdemokraterna nöjde sig med att hantera problemen i en senare "process". Socialdemokraterna röstade för att godkänna budgetskrivningen enligt trafikkontorets förslag, medan övriga politiker i nämnden uttryckte sitt ogillande genom att avstå från att rösta samt att reservera sig mot beslutet.

När det väl var dags för Framtagandet av ett långsiktigt investeringsunderlag 2017-2017, 2020-2026 på nämndmötet i december så återkom Miljöpartiet till frågan om styrningen. Förutom krav på förtydligande i en räcka av projekten kom följande som handlar om en helt förändrad delegationsordning:

För att säkerställa styrning, intern kontroll, och ekonomisk hushållning är det viktigt att Trafiknämnden är aktiv i beslutsprocessen kring investeringsprojekt. Att vara delaktig i beslutsprocessen är också en god grund för att kunna säkerställa god uppföljning.

Delegationsordningen behöver ändras vad gäller inriktnings- och genomförandebeslut för investeringar, samt beslut om att upphandla varor, tjänster och entreprenader.

Det övergripande målet med nämndens styrning ska vara att säkerställa en konkret budget och tydliga strategier, och att utifrån dessa fatta bl.a. investeringsbeslut baserat på förvaltningens rekommendation. Nämndens roll blir då bl.a. att följa upp när avvikelser sker och vid behov fatta beslut om kompletterade åtgärder.

Sammantaget är därför syftet med denna förändring att förenkla och förbättra både nämndens och förvaltningsledningens arbete.

Miljöpartiet gav därefter exempel på lämpliga förändringar, t.ex. att beslut om investeringsprojekt och upphanlingar över 5 miljoner kr inte längre ska kunna tas av tjänstemän utan alltid fattas av politikerna i nämnden och att varje investeringsprojekt över 5 miljoner presenteras för trafiknämnden efter projektavslut, med uppföljning av måluppfyllelse och ekonomi. I detta har Miljöpartiet troligen sneglat på hur det fungerar i Stockholm för de avlutar med förslaget att ge Trafikkontoret i uppdrag...

Att inom ramen pågående arbete med investeringsprocessen och projektstyrning studera Stockholms trafiknämnds delegationsordning samt på Trafiknämnd 18 mars 2016 presentera förslag till uppdaterad delegationsordning i linje med ovanstående intentioner.

Det togs inget beslut om delegationsordningen men Miljöpartiet framförde en lättare reservation genom att se till att förslaget "antecknades till protokollet" och studerar man nämndens protokoll därefter verkar inget ha hänt i frågan.

Trafiknämnden behöver omgående klubba en ny delegationsordning som ger en ordentlig styrning på Trafikkontoret, för det är fullständigt vansinnigt och demokratiskt tveksamt att låta tjänstemännen få så stor frihet och därmed makt. Resultatet av det politiska lättsinnet finns vid Götaplatsen. Att nämnden tar besluten om investeringsprojekten över ett visst belopp borde vara självklart, liksom att projekten redovisas för nämnden innan de startas, att avvikelser rapporteras under tiden och slutredovisning sker. Förhoppningsvis kan en och annan utformning landa mjukare när gatumarken börjar hanteras som politiskt angelägen.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Ottosson (24 Maj 2016 08:20):
Detta är väl den helt normala gången i Göteborg. Efter decennier av socialistiskt vanstyre är hela förvaltningen ett enda stort AMS-projekt. Bekvämt för politiker att slippa stå (på pappret) ansvariga och istället gömma sig bakom en makaber flora av kommunala bolag, förvaltningar och den Göteborgska specialiteten fluffiga "projekt" (såsom tex "Trygg vacker stad". Ett redigt namn och ett antal miljoner skattekronor är det enda som behövs så kan man dra igång "projekt"-organisationer vari man kan ha lekstuga och tyckeri om allt mellan himmel och jord). Hur vore det om kommunen insåg att den är just en kommun, och koncentrerade sig på det en kommun ska syssla med. Då kanske den kunde klara av att ha en rimlig översyn.
 0
Kalle (24 Maj 2016 10:20):
Det finns en gräns för hur mycket politiker i en trafiknämnd i en storstad ska in och peta. Att de i detalj ska bestämma lägen för skyltar, alla cykelbroar och utsmyckningar blir ohanterligt. Trafikkontoret gör det mesta bra, och att lyfta fram några enskilda exempel och ta dem som argument för att tjänstemännen har för fria tyglar, det blir bara billigt.
 0
Patrik Höstmad (24 Maj 2016 10:52):
Det huvudsakliga argumentet är MPs yrkande och hur delegationsordningen vanligtvis fungerar i andra städer.
 0
Ragnar L (24 Maj 2016 16:15):
Cykeltrafiken i den övre bilden skall vika åt vänster, vilket framgår av vägvisarna. Rakt fram är en trottoar, så stolpen står inte mitt i cykelbanan. Lite bättre målning skulle göra det hela tydligare.
+1
Pär Johansson (24 Maj 2016 19:51):
@Ragnar L: Standard hinderfri bredd gång- och cykelbana för fasta sidohinder (ex. papperskorgar, vägmärken och belysningsstolpar) är 0.4 m. Dessutom ska hinder närmare en cykelbana än 1 meter kontrastmarkeras (vilket ju är gjort här). Källa: http:​/​/​www.​th.​tkgbg.​se/​Planering/​Utformning/​Hinder/​G%C.​.​
 0
Peter (24 Maj 2016 20:42):
Cykelbron på bilden fungerar faktiskt utmärkt och jag använder den varje dag för genande till arbetsplatsen.
Hade förespråkat en flackare uppfart från Rambergssidan där man kan ta vara på farten från marklutning. Detta tar dock plats från Mark yta som kan användas till annat. Just annat! Vad händer i området. 3 st plåtkonstruktioner för ev. bostäder och det nyligen omdebatterade Volvo området samt linbanesträckningen förbi.
Vad tycker YIMBY - dags för syning?
 0
Johan (9 Juli 2016 07:50):
Det är väl ändå det här som är grundproblemet, när nämnden faktiskt har ifrågasatt Trafikkontorets beslutsunderlag (oavsett delegeringens nivå/detalj):
"...medan övriga politiker i nämnden uttryckte sitt ogillande genom att avstå från att rösta samt att reservera sig mot beslutet."

Är alla dessa mini-DÖ (avstå att rösta) ett utbrett beteende i Göteborgs nämnder? Det är väl knappast så vi väljare förväntar oss att bli representerade i något av kommunens beslutande organ, oavsett vilket parti och person man röstat på!
 0
krster (9 Juli 2016 09:32):
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.