Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yttrande över Åtgärdsvalsstudie Linbana över älven år 2021

 

Yimby Göteborg har lämnat in ett koncist yttrande över Åtgärdsvalsstudie Linbana över älven år 2021. Efter några inledande illustrationer från remissen följer yttrandet i sin helhet.

 

Översikt.

Restider.

Karta från framtagna trafikanalyser. De gröna strecken redovisar var antalet resenärer kommer att öka om en linbana uppförs, och de röda strecken visar var antalet resenärer kommer att minska. Ju tjockare streck desto kraftigare ökning/minskning. Det som framgår tydligast är att en linbana har potential att attrahera ett stort antal resande, framförallt resenärer som annars skulle åkt över Hisingsbron.

 

Preliminär profikskiss (klicka för större).

 

Yttrande över Åtgärdsvalsstudie: Linbana över älven år 2021

Allmänt

Yimby Göteborg är mycket positiva till idén om linbana som en snabb, billig och kapacitetsstark lösning att skapa tvärförbindelser över älven. Vi instämmer helt i slutsatserna och förslaget till ställningstagande i Åtgärdsvalsstudien.

Synpunkter

Vi vill skicka med följande kommentarer och idéer.

Wieselgrensplatsen är en betydligt bättre ändstation än Eketrägatan ur trygghets- och stadslivssynpunkt. Wieselgrensplatsen är en stad som är befolkad. Eketrägatan är en vägkorsning med trygghetsproblem under tider av dygnet.

Vid Wieselgrensplatsen bör stationsläget ligga norr om Hjalmar Brantingsgatan eftersom det är där stad och stadsliv finns. Ett läge söder om blir mer av karaktären en station vid en vägkorsning.

Det vore mycket önskvärt med en stark koppling mellan Station Lundby och Ramberget. Finns det möjlighet att anlägga en ny entré på Ramberget orienterad mot Station Lundby? Går det att bygga en gång- och cykelbro från stationsplattformen några våningar upp direkt till Ramberget? Detta behöver undersökas vidare men kan kanske ligga utanför själva Linebaneprojektet för att inte komplicera det ytterligare.

Station Haga hade varit en naturligare placering av ändstationen med tanke på de stora investeringar i regional infrastruktur som ska göras där. Dock är en linbanestation vid Järntorget viktigare ur ett Göteborgsperspektiv då fler människor bor vid, arbetar vid och reser genom Järntorget. Dock borde plats reserveras vid linbanestationen vid Järntorget för att i ett senare skede kunna göra om den till en mellanstation med en ny ändstation vid Station Haga.

Vid Lindholmen tycks läge B vara att föredra då det ligger mer mellan nuvarande kontorsenklav vid Lindholmensprien och den planerade Karlastaden. Läge A blir långt från kontoren vid Lindholmen och från nuvarande k-trafikhållplatser.

Alla stationerna bör utrustas med en uppsättning av verksamlokaler för försäljning till resenärerna. Detta gör trafikslaget attraktivare både direkt genom att det går att få behov tillgodosedda i direkt anslutning till resan och indirekt genom en trygghetsskapande effekt.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Krister (16 April 2016 08:39):
Flytta fram 400-års jubileet till 2031.
Inget hinner bli klart till 2021! Då är hela staden uppgrävd!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.