Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Politisk tydlighet i Byggnadsnämnden

 
Under året har de rödgröna i Byggnadsnämnden systematiskt börjat skicka med tydliga yttranden till besluten om planbesked, samråd, utställning och antagande. Vi tittar på exempel och konstaterar med glädje att äntligen arbetar de mycket aktivt med en att få med den politisk viljeinriktning hela vägen så att den landar i planerna och i det som byggs.Vi har då och då i inlägg och ofta i kommentarer i Facebookgruppen lyft fram vikten av att politikerna i Byggnadsnämnden aktivt arbetar för att Översiktplan, inriktningar i budget och policys följs i planarbetet. Inte minst visade Stadsrevisionens genomgång att tjänstemännen inte förhöll sig till den politiska viljeinriktningen utan enligt egen utsago använde "ryggmärgen", samtidigt som uppföljningen som nämnd och fullmäktige gjort var obefintligt eller hade stora brister.

I genomgången av planerna som gått ut på samråd under 2014 konstaterade vi därför föga förvånade att majoriteten av planerna bestod av punkt- och lamellhus, förbjöd funktionsblandning, tog grönyta i anspråk utan att urbana kvaliteter tillfördes och låg inte i centrala Göteborg.

Flera av dessa, och ännu äldre, planer har gått upp för antaganden i år och där har Byggnadsnämnden kommit i dilemmat att behöva göra ett avvägande mellan att få fram bostäder och att styra upp dåliga planarbeten. Avvägandet har så vitt jag sett alltid landat i att få fram bostäder bedöms vara viktigare. Men samtidigt har nämnden skickat med yttranden som inte skräder orden i kritiken (vilket bl.a. framkommer i sista exemplet i detta inlägg). Förhoppningsvis ska Stadsbyggnadskontoret snart ha lärt sig att nu är det Översiktplanen och de politiska inriktningsbesluten som gäller framför mer subjektiva bedömningar.

Vi tittar på några exempel på yttranden.

 

Kategorin: Detta är bra! Fortsätt så.

Yttrande om program för Högsbohöjd, Järnbrott

Vi ser mycket positivt på detta programförslag, som ligger helt i linje med den nya inriktningen för stadsbyggandet. Vi förutsätter att ambitionerna med tät och yteffektiv exploatering, tydliga kvartersstrukturer och bottenvåningar med stort lokalinnehåll behålls och förstärks i det fortsatta planarbetet. Vi ser också mycket positivt på det omfattande och lyhörda arbete med medborgardialoger som genomförts inom ramen för programarbetet.

Programplanen för Högsbohöjd. (Länk till Yimbys yttrande.)

 

Yttrande över detaljplan för Celsiusgatan

Vi ser mycket positivt på planens ambitioner att skapa levande och funktionellt integrerade stadsmiljöer som kompletterar och förstärker stadsstrukturen i området. Detta stämmer väl överens med den nya inriktningen för stadsbyggandet. Planen hanterar de topografiska utmaningarna i området på ett skickligt sätt utan att göra avkall på urbana kvaliteter. Vi ser gärna att förvaltningen använder sig av denna plan som en förebild för framtida stadsutveckling i områden med komplicerad topografi.

Celsiusgatan. (Ute på samråd.)

 

Yttrande över detaljplan för Säterigatan

Vi ser mycket positivt på de förändringar som gjorts i förslaget till detaljplan. Det ligger nu mer i linje med stadens nya inriktning för stadsbyggandet, både vad gäller täthet, kvartersstruktur, yteffektivitet och lokalyta i gatuplan.

Säterigatan före förändringar. (Länk till Yimbys yttrande.)


Säterigatan efter förändringar. (Länk till Yimbys yttrande.)

 

Kategorin: Förbättra, höj exploateringen, gör mer stadsmässigt!

Yttrande Planbesked detaljplan nya bostäder i stadsdelen Sävenäs

Vi ser positivt på en förtätning i området och på den aktuella platsen. Radhusen ovanpå P-däcket är också ett kreativt och bra förslag. Som konstateras i förprövningen följer dock lamellhusen inte kommunfullmäktiges inriktning om slutna kvarter, och av illustrationerna att döma ser förslaget ut att ge stora trafikytor mellan husen som inte gagnar varken de boende eller kringboende. I det fortsatta arbetet ser vi gärna en större omsorg om utformningen av gårdar invid entréerna, så att de lämpar sig för lek och vistelse.

 

 

Planbesked för skola och bostäder vid Önneredsvägen

Vi ställer oss positiva till en exploatering i området. I tjänsteutlåtandet beskrivs att en alternativ bebyggelsestruktur i form av storgårdskvarter ska studeras närmare. Vi bedömer att det är mer i linje med nämndens mål- och inriktningsdokument att kvartersbebyggelse i form av storgårdskvarter ska vara inriktningen för det fortsatta planarbetet. Vi ser också en stor potential för att ytterligare höja exploateringsgraden i planen och förutsätter att detta omhändertas i det fortsatta planarbetet.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att:
-det fortsatta planarbetet inriktas mot ovan beskriven bebyggelsestruktur.
-det fortsatta planarbetet inriktas mot en ökad exploateringsgrad.

Del av plan för Önneredsvägen.

 

Yttrande över detaljplan för Frihamnen

Med detta planförslag tas ett historiskt steg i arbetet med att låta Göteborgs innerstad växa över älven. Vi ser mycket positivt på planens grundläggande struktur och ambition att skapa funktionellt och socialt integrerade stadsmiljöer och vi välkomnar höjningen av planens exploateringstal till 500.000 BTA. Det är dock viktigt att fortsätta studera exploateringstalet i det fortsatta planarbetet för att säkerställa en positiv exploateringsekonomi och tillräckligt underlag för tillkommande verksamheter i området. För att säkerställa att planens ambition om en levande blandstad uppfylls finns det också anledning att se över andelen yta av bottenvåning där krav ställs på lokal för verksamhet.

Frihamnen. "Det är dock viktigt att fortsätta studera exploateringstalet i det fortsatta planarbetet för att säkerställa en positiv exploateringsekonomi och tillräckligt underlag för tillkommande verksamheter i området."

 

Planbesked och uppdrag Ny entré Medicinareberget

Vi ser mycket positivt på projektet som helhet. Life Science-området inklusive Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en oerhört viktig del av Göteborgs framtid. Att utveckla och förbättra förutsättningarna för detta kunskapskluster är en av stadens mest prioriterade uppgifter. Att man kan göra detta utifrån inriktningen att åstadkomma ett trafiksegment som kan ge tillfredsställande lösningar för trafiksituationen även på längre sikt genom trimningsåtgärder är ytterst positivt. Samtidigt är det viktigt att möjligheterna att skapa tillräckligt stor byggyta på berget inte begränsas, därför vill vi att olika möjligheter att åstadkomma en tillfredsställande men yteffektiv trafiklösning prövas.

Vår uppfattning är att utgångspunkten generellt sett bör vara att ta vara på och integrera äldre bebyggelse. Det är ett förhållningssätt som ligger mer i linje med den inriktning mot blandstad som tydligt angetts i stadens strategiska dokument. De flesta av de föreslagna rivningarna kan trots detta anses försvarbara. För att tillvara ta stadens tydliga inriktning mot blandstad så vill vi att man i planarbetet kompletterar förslaget med alternativa utföranden där det s.k. Per Dubbshuset, den ursprungliga huvudentrén till Sahlgrenska sjukhuset, kan sparas och eventuellt modifieras, istället för att rivas.

Vi är positiva till de mer genomarbetade planbeskeden som tas fram och tycker det är bra att de tydliga villor som ställs för planarbetet anges tydligt. Dock är det viktigt att avvägningar som alltid görs i detaljplanearbetet inte anges eftersom det då skapar en osäkerhet om i vilken utsträckning andra avvägningar ska göras, eller hur synen på dem ska vara i annat planarbete. Det andra villkoret i tjänsteutlåtandet anger att ”Stadsbildsfrågorna ska studeras noga i förhållande till befintlig bebyggelse...” osv. Vi utgår från att det alltid sker och vill inte införa någon särskild begränsning i det här fallet.

Detta planbeskedet gäller en del av Medicinarberget och ett annat planbesked ges för en annan del som planeras att hanteras inom samma detaljplan. Det är viktigt att inget av projekten står i vägen för det andra och om det är mer rationellt att gå fram i två olika planer ser vi inget hinder i det.
Byggnadsnämnden föreslås besluta att
- olika möjligheter att åstadkomma en tillfredsställande men yteffektiv trafiklösning prövas.
- ett villkor införs i planbeskedet att planförslaget i planarbetet ska ha två alternativförslag där Per Dubbshuset, den ursprungliga huvudentrén till Sahlgrenska sjukhuset, finns kvar i någon form i minst ett av förslagen.
- villkoret att ”stadsbildsfrågorna ska studeras vidare...” etc. som anges i tjänsteutlåtandet ska strykas.
- den kommande detaljplanen för medicinareberget kan delas.

Rivning av Per Dubbshuset och de nya byggnader som har föreslagits. "Vår uppfattning är att utgångspunkten generellt sett bör vara att ta vara på och integrera äldre bebyggelse. Det är ett förhållningssätt som ligger mer i linje med den inriktning mot blandstad som tydligt angetts i stadens strategiska dokument."

 

Planbesked och uppdrag verksamhetsbyggnader Medicinareberget

Utvecklingen av cityuniversitetet är en viktig angelägenhet för Göteborgs stad. Vi vill gärna möta universitetets behov av mer lokaler och tycker att Medicinareberget kan vara en lämplig plats för universitetet att expandera på.

Vi instämmer i tjänsteutlåtandet att inriktningen i kommande planarbete ska vara mer blandstad med sammanhängande fysisk stadsstruktur från Medicinareberget ner mot Linnéplatsen. I förslaget har stor hänsyn tagits till naturvärden i sluttningen men i stället har omotiverat stor del av grönytan uppe på berget tagits i anspråk. Det är en prioritering vi inte anser självklar. För att få en social mångfald i området ser vi helst någon form av sammanhängande bebyggelse och om möjligt kvartersstad med verksamheter och bostäder för fler än de som är universitetsanknutna, med hög täthet ligger ner mot Linnéplatsen. En lösning där tillgängligheten bygger på en rulltrappa från Linnéplatsen är inte den inriktning vi vill se i planarbetet.

Siktlinjer och gestaltning är något som alltid hanteras i planarbetet och vi ser ingen anledning till att Annedalskyrkan ska beaktas på ett annat sätt än normalt.

Detta planbeskedet gäller en del av Medicinareberget och ett annat planbesked ges för en annan del som planeras att hanteras inom samma detaljplan. Det är viktigt att inget av projekten står i vägen för det andra och om det är mer rationellt att gå fram i två olika planer ser vi inget hinder i det.

Byggnadsnämnden föreslås besluta att
- i villkor för planläggning stryka den andra punkten angående rulltrappa.
- i villkor för planläggning stryka den sjätte punkten angående stadsbild i förhållande till Annedalskyrkan.
- den kommande detaljplanen för Medicinareberget kan delas.

Förslaget för Medicinareberget. "För att få en social mångfald i området ser vi helst någon form av sammanhängande bebyggelse och om möjligt kvartersstad med verksamheter och bostäder för fler än de som är universitetsanknutna, med hög täthet ligger ner mot Linnéplatsen."

 

Kategorin: Vi tvingas acceptera, men gör aldrig om det!

Yttrande över detaljplan för Kvibergs Ängar

Det aktuella området har i grunden mycket goda möjligheter till ett effektivt markutnyttjande med ett stort antal bostäder, en sammanhängande bebyggelsestruktur, ett inbjudande gatunät som knyter an till omgivande gator och en utbredd lokalstruktur som stärker civilsamhälle och offentliga rum. En sådan exploatering hade legat i linje med översiktsplanens, den fördjupande översiktsplanens och utbyggnadsplaneringens riktlinjer, stadens budget och nämndens mål- och inriktningsdokument. Det hade också bidragit till en strategisk viktig sammanlänkning av Utby, Gamlestaden och Kortedala. Det är uppenbart att den föreliggande planen inte på någon punkt tar tillvara dessa möjligheter. Istället innebär planen en låg exploatering med monofunktionella enklaver som sluter sig mot omgivningen. Den valda strukturen och särskilt utformningen av sektionen mellan befintlig gata och tillkommande fastighet gör det dessutom svårt att i framtiden kompletteringsbebygga området, vilket naturligtvis är olyckligt. Den föreslagna bebyggelsestrukturen representerar en daterad syn på stadsbyggande, där viktiga kärnvärden kraftigt suboptimeras och centrala hållbarhetsparametrar förbises. Planen ligger sålunda inte alls i linje med den nya inriktningen för stadens bebyggelseutveckling.

Kommunens bostadsförsörjningsansvar väger dock mycket tungt och med den rådande akuta bostadsbristen och ett bostadsbehov som bara kommer att öka under den överskådliga framtiden så känner vi oss tvingade att acceptera liggande planförslag för att inte fördröja tillkomsten av nya bostäder. Vi förutsätter att förvaltningen noterar synpunkterna i detta yttrande och tar med sig dem i arbetet med kommande detaljplaner.

Kvibergs ängar. "Det är uppenbart att den föreliggande planen inte på någon punkt tar tillvara dessa möjligheter."

 

Vi avslutar med ett stort tack till Ulf Kamne (MP), Johannes Hulter (S) och Johan Zandin (V) för att de driver ett mycket aktivt och tydligt arbete för att Göteborg ska få till en bättre stadsplanering. Kudos! Vi ser förstås gärna att fler partier i nämnden driver en lika tydligt stadslinje.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
+1
Matthias H. (21 December 2015 11:19):
Mycket bra genomgång.
+1
sofia (21 December 2015 17:45):
Intressant sammanställning
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.