Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för Förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över Detaljplan för Förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan. Det är bra att området förtätas men tvärr görs det här på helt fel sätt. Stadsbyggnadskontoret har kapat byggnadshöjden från 20 våningar till sex med det minskat antalet studentlägenheter med 100. Byggnaden främjar sig från Gibraltargatan och närmast gatan läggs stor en markparkering. Vi har givetvis förbättringsidéer. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdag den 27:e oktober.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan (Diarienummer SBK: BN0588/12)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan (Diarienummer SBK: BN0588/12). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som exempelvis lyfter fram att byggnaden och inte markparkering bör möta Gibraltargatan och att högre byggnader och därmed upp till 100 fler lägenheter bör tillåtas. 

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Översikt över planens utformning.

 

Gibraltargatan möts med ett avståndstagande och en markparkering.

 

Vy från Gibraltargatan. "Som Kviberg fast mitt i sta'n." är kanske en passande slogan.

 

Anpassningen av bebyggelsehöjd får en mycket framskjuten position i planbeskrivningen.

 

Yttrandet följer i sin helhet. Tack till Pär Johansson för hjälp med sammanställandet och texten.

 

Yttrande över Förskola och studentlägenheter vid Gibraltargatan

Diarienummer SBK: BN0588/12

Allmänt

Yimby Göteborg stöder planens ambitioner att råda bot på en del av den brist som finns på studentbostäder och förskolor i Göteborg. Även om området redan idag består av många studentbostäder är det naturligt att komplettera med lägenheter nära universiteten. Om det i framtiden blir ett överskott på studentlägenheter går det alltid att omvandla för andra användningsområden. Dessutom finns det mycket mark i Mossens rand som kan vigas åt hyresrätter och bostadsrätter. Detta är ett väldigt bra centralt läge men tyvärr tar inte planen vara på det överhuvudtaget – den här planen är riktigt dålig.

Fler bostäder

Målet är att skapa 100 bostäder på planens 0,7 ha vilket innebär 143 personer/ha med en boende per lägenhet. Detta är under UN-Habitats rekommendatoioner för ett hållbart stadsbyggande. I grannfastigheten finns studentbostadsområdet Emilsborg med smala skivhus i nio våningar.  Den stegvisa anpassningen av byggnadshöjningen till de låga flerbostadshusen i närheten är omotiverad. Det är bättre att knyta an till de högre närliggande studentbostadshusen. Detta ger också en mer intressant bebyggelse i områdets annars likriktade bebyggelse.

Yteffektiv bebyggelse (från Stuttgart 1927) där både stora och små hus kan blandas huller om buller bredvid varandra i en väldigt yteffektiv stadsstruktur (Memborn 2014)

 

I samrådsredogörelsen framkommer att exploatören Chalmers studentbostäder gärna hade önskat bygga det dubbla antalet studentlägenheter genom att bygga delen närmast Gibraltargatan med 20 våningar (ritningen). Istället tillåter nu planen endast 6 våningar som trappas av ner mot söder. Från Samrådsredogörelsen framgår att Chalmers studentbostäder framfört följande:

14. Chalmers studentbostäder, Krokslätt 115:30 m.fl.
Lämnar följande synpunkter:
Skala och omfattning
Vi, Chalmers Studentbostäder, har i rollen som exploatör försett  Stadsbyggnadskontoret (SBK) med totalt fyra alternativ på  byggnadsutformning på aktuell tomt. Vi har även tillhandahållit material  för vidare granskning och utvärdering av de olika alternativen. Vi hade  dock önskat en mer levande dialog kring resultatet av arbetet med att  utvärdera de olika alternativen.

I samrådshandlingarna framgår att SBK valt att fokusera på det lägsta av våra förslag, det med minst antal bostäder. Vår ambition är att uppföra studentbostäder med rimliga  hyresnivåer och arkitektonisk kvalité. I denna strävan blir utredningar  av skala och omfattning ytterst viktiga för att kunna få ekonomisk  bäring i projekten. Vi hade uppskattat en större delaktighet i kommunens  tidiga arbete med planutformningen då dessa frågor utreddes och anser  att en byggnad med högre höjd enligt tidigare redovisade alternativ bör prövas. (...)

Chalmers studentbostäders föreslagna alternativa bebyggelse med 20 våningar närmast Gibraltargatan.

Ritning som visar den byggnadshöjd som planen tillåter.

 

De 100 bortplanerade lägenheterna påverkar alltså projektets ekonomi och därmed ambitionerna med låga hyresnivåer och hög arkitektonisk kvalité. Dessutom blir det ett sämre kundunderlag för verksamheter och service i området.

Det är orimligt att Stadsbyggnadskontoret och Byggnadsnämnden i så centrala lägen som detta prioriterar solvinklar och siktlinjer genom att hålla nere bebyggelsehöjder framför att skapa bostäder, stad och stadsliv. Vi anser att planen bör tillåta att Chalmers studentbostäder bygger ytterligare 100 lägenheter och en byggnadsdel om 20 våningar.

 

Byggnadens placering och bilparkeringen

Det är dålig planering att placera en stor yta med markparkering mellan bygganden och det frekventerade stråket Gibraltargatan. Byggnaden bör placeras i direkt anslutning till Gibraltargatan för att bli det första steget i en mer urban utformning av den södra delen av Gibraltargatan. Bilparkering anordnas lämpligen som kantstensparkering utmed Gibraltargatan och Golvläggaregatan med kort p-tid under dagtid. Detta skulle kunna bidra med kundunderlag till handel och verksamheter i bottenplan. Verksamheterna kommer med denna placering av byggnaden närmare det frekventerade stråket vilket också har en positiv inverkan på kundunderlaget.

 

Gatunät

Det vore lämpligt att Golvläggaregatan ansluts till Gibraltargatan just norr om planområdet och att Golvläggaregatan därmed öppnas för genomfartstrafik. Det skapar en bättre redundans i gatunätet och avlastar Liljeforstgatan och Helenebergsgatan, där den senare är tungt belastad av kollektivtrafikens bussar.

 

Mer generella planbeteckningar

Inom Byggnaden tillåts endast BS - Bostäder och (för)skola med tillägget att handel medges i bottenvåningen. För att bidra till Gibraltargatans attraktivitet, trygghet och stadsliv borde det vara krav på verksamhetslokaler mot Gibraltargatan, men innehållet bör inte begränsas till handel utan bör även möjliggöra kontor och andra verksamheter.

 

Refereser

Memborn, Lukas (2014). Infill 5: Stadsplanering för mångfald.
https://gbg.yimby.se/2014/04/infill-5-stadsplanering-f_3491.html

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.