Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yttrande över Detaljplan för Station Haga

 

Yimby Göteborg har skickat in ett yttrande över detaljplanen för Västlänkens Station Haga. Du kan stödja vårt yttrande genom att använda formuläret på Stadsbyggnadskontorets hemsida eller genom att maila sbk@sbk.goteborg.se. Synpunkter behöver vara inne senast idag tisdagen den 25:e november.

Du kan t.ex. skriva:

Ämne/Subject: Synpunkter på Detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0637/11)

Hej,

Jag skriver angående Detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden i Göteborg (Diarienummer SBK: BN0637/11). Jag instämmer i Yimby Göteborgs yttrande som bland annat tar upp att för stadsliv och trygghet bör stationsuppgångarna integreras i den omgivnade bebyggelsen där den finns och att ny bebyggelse måste tillföras där det inte finns, t.ex. på Pusterviksplatsen.

Med vänliga hälsningar

*ditt namn*
*ev. din adress*

Det går även att anväda formuläret på hemsidan för programmet.

Illusrationsritning.

 

Yttrandet följer i sin helhet

Allmänt

Yimby Göteborg är i huvudsak positivt till den föreslagna planen även om det finns en del förändringar som behöver göras och några frågor som bör utredas vidare.

 

Synpunkter

Det är viktigt att en underjordisk järnvägsstation byggs på ett sätt så att den blir trygg och populär. Entréhallen ska ha kaféer och kiosker, helst många. Det ska vara många uppgångar i ett flertal riktningar med korta avstånd emellan som ansluter direkt till kvartersstaden. Helst ska det vara uppgångar i flera hörn i samma korsning och dessutom integrerade i bottenvåningarna på befintliga äldre hörnhus. Det är därför med glädje Yimby ser att staden tar till vara på fördelarna med en samlokalisering av en uppgång i Handelshögskolans nya byggnad.

 

Uppgång i Handelshögskolan

Att integrera en uppgång i Handels nya kommande hus ter sig fullt naturligt och lämpligt. Dock är kopplingen till spårvagnshållplatsen vid Handelshögskolan inte nämnd alls i planbeskrivningen. Idag ligger hållplatsen ganska långt upp i backen söderut. Är denna hållplats ointressant ur bytesperspektiv? Antagligen kommer Hagakyrkan att ha högre turtäthet i de flesta riktningar, men för vissa destinationer bör det vara intressant att byta här.

 

Pusterviksplatsen

Den lilla stationskiosken vid Pusterviksplatsen

 

Stråket mellan Haga station och Järntorget för gående och cyklister bör tydliggöras i planen. Att uppgången ligger som en solitär enplansbyggnad vid Pusterviksplatsen beror enligt planen framförallt på att angöring/parkering med bil för rörelsehindrade samt hämta/lämna behöver finnas där och inte minst möjlighet för räddningstjänsten att nyttja den uppgången som en räddningsväg. Vid kommande exploatering där så bör stationsbyggnaden integreras i kvartersbebyggelse (se fig. nedan). Söder om Vallgraven, mitt emot Feskekôrka, saknas idag bebyggelse. I samrådshandlingen står att "Entrébyggnad samt angöringsytan kan integreras i en framtida större byggrätt och/eller bli del av en framtida utökning av Kungsparken". Yimby föreslår att "kan" i sista meningen byts mot "ska" och att "och/eller bli del av en framtida utökning av Kungsparken" stryks. Det tydliggör att det "ska" byggas mer på platsen. Utökning av Kungsparken bör inte vara aktuellt med tanke på "Stadslivsanalys för Västlänken, För tillgängligare och tryggare mötesplatser kring uppgångarna", daterad 2014-02-21, där området är listat som stor utbyggnadspotential och dagens situation med stor efterfrågan på bostäder och lokaler i området.

Möjlig utbyggnad Pusterviksplatsen (Ill. Lukas Memborn något modifierad)

 

Vi ser gärna att planen knyts an till trästaden Göteborg. Bygg exempelvis efter befintliga ritningar några täta kvarter med landshövdingehus där ett får fungera som stationsuppgång och med servicefunktion. Kvarteren kan ha tighta smala gator och höga arkitektoniska värden likt de bästa från de som revs i Haga samt Annedal med tinnar, torn, burspråk, tegel-, puts-, stendetaljer, resten trä.

Det är med glädje Yimby följt upprustningen och det lyft som Rosenlund fått. Vi vill därför påtala vikten av att knyta samman Haga och Rosenlund, inte minst med tanke på kopplingen från Haga till Skeppsbron för cyklister och fotgängare.

 

Bytespunkt Haga samt entrébyggnaden i Kungsparken

Ambitionen att öppna upp mot Kungsparken och att skapa ett nytt stråk i förlängningen av Haga kyrkogata är mycket positivt. Om det blir lyckat skulle det kunna lätta på barriäreffekten i den här delen av Allén. Dock finns det risk att platsen blir en otrygg plats och därför bör stor vikt läggas vid olika trygghetsskapande installationer runt stationen, exempelvis bra ljus- och siktförhållanden. Huvuduppgången bör även integreras i bebyggelse. Även hållplatsintegration i staden bör utvecklas vidare här.

"Cykelparkering för cirka 50-70 cyklar kan anordnas i marknivå i närheten av uppgången. Ett antal platser för cykelparkering planeras även på Smyrnatorget". Räcker det för en station och område av denna storlek? Vad baseras siffrorna på? Hur många cykelparkeringar finns där idag?

 

Trafik

Det är positivt att ytorna för trafikapparaten minskas genom att genomfartstrafik över Alléstråket tas bort så att två trevägskorsningar ersätter dagens korsning. Det kommer dock bli trångt framför kyrkan, när bil ska samsas med hållplatser för spårvagn och buss. Yimby föreslår att alléns södra trafikstråk reserveras för kollektivtrafik (+ ev. lokalgata i mån av utrymme) och att det norra trafikstråket dubbelriktas istället.

Yimby vill även att möjligheten att gräva ner spårvagnsspåren i tunnel under Nya Allén/Parkgatan säkerställs i planen. Även möjligheten att förbereda stationen för en eventuell framtida planskild spårvagnstrafik i Allén bör utredas närmare. En möjlig utformning av en nedgrävd sträckning är den av Patrik Sterky tidigare föreslagna Allélänken (Nyström, 2012). Förslaget utreddes mer i detalj i ett examensarbete på Chalmers (Rudolphi, 2012). "Vid station Haga anläggs stationen öster om korridoren för Västlänken, helst på ett sådant sätt att området där stationerna ligger på varandra minimeras men att man ändå kan få till en bra koppling mellan plattformarna. Själva Västlänkens tak måste förstärkas för att hantera den framtida ökade vikten på konstruktionen, ungefär på samma sätt som Göta tunnelns tak vid Operan är förstärk för att klara tyngden av att Västlänken anläggs ovanpå. Västlänken kommer att anläggas ca 25 meter under dagens nivå för Parkgatan, så det finns plats att bygga ovanpå." (Sterky, 2012). Det vore väldigt olyckligt om man byggde bort den möjligheten.

 

Referenser

Nyström, U. (2012). Vagnar under jord - snabbare och billigare. 4 Juni 2012. Länk: http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.962510-vagnar-under-jord-snabbare-och-billigare

Rudolphi, M. (2012) Allélänken: A study of the possibility and the potential effects of a tramway tunnel construction in Gothenburg city. Göteborg: Chalmers tekniska högskola (Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, nr: 2012:11). Länk: http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/161322.pdf

Sterky, P. (2012). Allélänken under luppen. 23 Augusti 2012. Länk: https://gbg.yimby.se/2012/08/allelanken-under-luppen_3174.html

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erik (25 November 2014 09:32):
Angående förberedelser för en spårvägstunnel. Är det säkert att det är en dragning i Allén som är bäst? En bit söderut i berget kanske är en bättre lösning och att det är där som förberedelserna bör göras. Berget ligger ganska grunt hela vägen till Heden bara man håller sig ett par kvarter söder om Allén.
 0
Matthias H. (25 November 2014 10:16):
Grymt bra!
+3
John Johansson (25 November 2014 10:22):
Erik: Det är mycket möjligt att det skulle vara en bättre lösning men det får bli upp till planerarna att bedöma. Vi vill i första hand se till att de har de här möjligheterna i åtanke. Skicka gärna in ett eget yttrande där du tar upp möjligheten att lägga spårvagnstunnel i berg längre söder om Allén. Antagligen bör vi även framföra de här tankarna till Trafikverkets samråd efter att de offentliggjort järnvägsplanen för Västlänken (10 december).
 0
Mikael Bigert (25 November 2014 12:29):
Erik, ställde frågan själv på Första Samrådet. Kändes inte som man funderat på dragningar mer än att man menade att djup tunnel gav möjligheter att dra framtida spårvägstunnel.
I min "planskild storkring" föreslog jag att dra in i berget strax öster om Hagakyrkan och sedan vidare söder mot Linnéplatsen. Här bör förstås olika varianter utvärderas noga.
 0
Erik (25 November 2014 15:03):
John, Mikael, tack för era svar.

Här är en Eniro-karta som illustrerar problemet. 3, 4 och 5 visar möjliga stationslägen vid Haga. Det finns säkert fler lösningar...

http:​/​/​kartor.​eniro.​se/​m/​2NBZ4
 0
Mikael Bigert (25 November 2014 15:37):
Erik, intressant skiss.
Dragningen 1-5-7 är inte alls dum, med underjordiska stationer t ex vid Handels och Valand. Här borde det väl vara berg en bit väster om Heden?
 0
Hans-Olof Hansson (25 November 2014 23:15):
Erik, den måste då väldigt långt söderut för att undvika gå genom leran under stadsdelen Haga. Den missar då även Järntorget. Vill du träffa Järntorget så måste sträckan gå i Allén.
 0
Erik Jonson (26 November 2014 09:30):
Hansson, det har du rätt i. Min tanke var att man skulle offra Järntorget med den södra dragningen.
 0
Mikael Bigert (26 November 2014 13:35):
Erik, känns rätt med dragning sydligt. Spar mycket pengar, träd och undviker stor grop på J-torget.

Att vi inte får med Järntorget är ett mindre problem om man samtidigt bygger Operalänken (hela) så att vi snabb länk dit från Centralen.

Det vore onekligen snyggt om man kunde se till att få med spårvagnstunnel samtidigt som man bygger Hagastationen. Lägg förstärkning ovanpå stationen med korsande hållplats och samordna trappor upp vid Handels t ex.

Kan man hoppas på en sådan dådkraft?
 0
Hans-Olof Hansson (26 November 2014 15:00):
Det blir svårt med en spårväg söder om haga eftersom man även skall få till en möjlighet till pendeltåg från Haga mot Särö.

En korsande spårväg hamnar med störst sannolikhet därmed i Allén istället.
+2
John Johansson (26 November 2014 15:25):
Visst hade det varit bra om bygget av en Allélänk kunde samordnas med bygget av Västlänken, men troligen önsketänkande. Vilken kommunpolitiker vill försöka driva igenom detta snabbt efter att ha fått höra att Västlänken hastats igenom efter 13 års utredning.
Nej, det här ska visioneras om i Älvrummet i 10 år först och när alla beslut är tagna ska vi ha fem år av insändare som vill dra Allélänken över Gårda istället.
 0
Erik Jonson (26 November 2014 15:40):
Hansson, så länge spårvägstunneln ligger ungefär under Vasagatan så kommer det inte vara några problem. Om tunneln däremot dras längre söderut så kommer den störa planskiljdheten mot Särö, men då är kopplingen till Hagastationen så dålig att alternativet ändå inte är speciellt intressant.

http:​/​/​kartor.​eniro.​se/​m/​pIvYw
 0
Hans-Olof Hansson (26 November 2014 18:57):
Sträckning 4-5 är ett möjligt alternativ för en spårväg. Sträckan mot 1 är pendeltågen mot Särö.

Men, Vägvalet sätter sig väl emot den spårvägen också. Den går ju inte till Hisingen, bevars...
+1
Hans-Olof Hansson (28 November 2014 07:48):
Ett väldigt bra yttrande. Jag har skickat in eget yttrande där jag stödjer detta.
+1
Pär Johansson (8 December 2014 13:35):
Jag ringde SBK idag för att kolla läget. De har fått in över 250 (!) yttranden om detaljplanen. Det som är glädjande är att 31 yttranden stöder vårt yttrande. Intressant är också att Trädplan Göteborg kommit in med ett yttrande som får stöd av 110 personer (suck).
 0
Hans-Olof Hansson (8 December 2014 15:40):
Alla yttrande som förespåråkar "annan dragning, andra stationer eller liknande" har ingen tyngd alls utan läggs bara åt sidan. Allt sådant är redan beslutat. Om det är ett sådant yttrande de har lämnat så har deras yttrande ingen betydelse, oavsett hur många som stödjer deras yttrande.
+1
Pär Johansson (8 December 2014 15:53):
Det är ett något spretigt yttrande de lämnat in, se http:​/​/​www.​tradplangoteborg.​se/​wp-​content/​uploads/​20​14.​.​ . De tycker planen strider mot stora delar av både miljöbalken, PBL och en del andra lagar och förordningar. Inte särskilt konstruktivt alls.
 0
John Johansson (8 December 2014 19:45):
Jag skummade Trädplan Göteborgs yttrande och tycker ändå det framstod förhållandevis sakligt och välformulerat. Invändningarna är bitvis i punktform och det borde vara relativt rättframt för SBK att bemöta dem en efter en. De kommer ju troligen inte få gehör för några större förändringar av stationens läge eller utformning, men delvis verkar de ha insikt om det och riktar även in sig på att minimera skadan vid genomförandet av planen. Jag är för dåligt insatt i en del av de specifika frågor de tar upp, men det är möjligt att de har rätt i en del av dem. Om deras yttrande kan medverka till att skadorna på fornlämningar och miljö vid bygget minimeras så är väl det positivt.
 0
Mikael Bigert (8 December 2014 20:31):
Tycker också Trädplan har en bra formulerad och saklig inlaga.
Har själv skrivit om Riksintresset Formninnet Göteborgs Innerstad som jag tycker att man borde skyddat bättre.
 0
Hans-Olof Hansson (8 December 2014 20:45):
Större delen handlade om Hagastationen och de delarna faller bort. Kvar blir inte mycket utan det kan de svara på en sak taget.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.