Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Replik: Tät kvartersstad bra på många olika sätt

 

Alvar Palm, doktorand i miljöekonomi vid Lunds universitet, och jag, för Yimbys räkning, har skrivit en replik på debattartikeln i GP där Göran Bengtsson skrev att förtätning av städer sällan ger ökad hållbarhet. Vi menar att detta är felaktigt och förklarar varför förtätning av städer oftast ger ökad hållbarhet och varför det är en förutsättning för att nå hållbarhet. Repliken följer:

I måndagens GP skrev Göran Bengtsson, professor i ekologi, att förtätning av städer sällan ger ökad hållbarhet. I motsats till vad Bengtsson hävdar finns dock ett tydligt samband mellan städers täthet och lägre energiförbrukning, främst vad gäller transporter, vilket det finns gott om forskning som visar. Den lägre energiåtgången beror i hög grad på att en högre befolkningstäthet ger bättre underlag för kollektivtrafik, vilken då kan bli bättre och gå med högre turtäthet och därmed öka i attraktivitet jämfört med bilen. Att avstånden i en tät stad är mindre än i en gles bidrar också till energibesparingar, samt att energiläckaget från byggnader minskar ju fler bostäder som ligger vägg i vägg. En annan viktig miljöaspekt är att en tätare stad sparar jordbruks- och naturmark i stadens omgivning, eftersom en tätare stad (givet en viss folkmängd) helt enkelt kräver mindre yta.

Hur är det då med sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter? I slutändan handlar social hållbarhet om hur folk vill bo och leva. Priser och kötider på bostads- respektive hyresrätter visar tydligt att traditionell innerstad – tät, funktionsblandad kvartersstad – är oerhört attraktiv. Flera studier visar att människor som bor i tätare funktionsblandade stadsdelar tenderar att promenera mer än de som bor i glesare bebyggelse, så det finns även folkhälsoargument för förtätning. Täta städer kräver också mindre infrastruktur per capita för transporter och ledningsnät, och är i det avseendet även bättre ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Genom att expandera Göteborgs centrum med tät blandstad snarare än att fylla på med gles bebyggelse i periferin skapar vi en mer hållbar stad. Göteborg är idag mycket gles i jämförelse med jämnstora europeiska städer, vilket bidrar till att upprätthålla det starka bilberoende som påverkar staden negativt. Göteborgs gleshet bidrar även till dess problem med segregation, då människor utan god ekonomi eller lång kötid hänvisas till satelliter långt utanför kärnan.

Möjlighet till hållbar förtätning?

 

Möjlighet till hållbar utglesning?

 

I debatten ställs ofta bevarandet av grönytor mot förtätning. Men idag består (enligt Statistiska centralbyrån) ca 70 % av Göteborgs tätortsareal av grönyta(!), en mängd som knappast kan motiveras ur folkhälso- eller trivselsynpunkt. Givetvis bör det finnas gott om kvalitativ grönyta inom gångavstånd för alla stadens invånare, men mycket av den grönyta som finns idag är vare sig till gagn för människor eller natur, exempelvis de gräsytor som återfinns längs vägar runt om i staden. Genom att bebygga sådana ytor samtidigt som vi omvandlar vägen till en stadsgata för lägre hastigheter kan vi skapa urbana stråk som binder samman stadsdelar, och koncentrera oss på att bevara och skapa verkligt attraktiva grönytor.

Man kan också fråga sig vad Bengtssons hållbara alternativ till förtätning skulle vara, givet befolkningsökningen i våra städer.

Alvar Palm, doktorand i miljöekonomi vid Lunds universitet
Patrik Andersson, samordnare för Yimby Göteborg

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Matthias H. (27 Maj 2014 08:12):
Kanonbra av er Patrik.
+1
Krister (27 Maj 2014 08:27):
Förtätning ger bättre kollektivtrafik. I GP:s trafikblogg jämförs Prags spårvägsnät med Göteborgs:

Prag har 142 kilometer spårväg, Göteborg har 161 kilometer. Två tredjedelar av Pragborna åker med spårvagn, tunnelbanetåg eller buss, i Göteborg är det en tredjedel som åker med buss eller spårvagn. Förra året gjordes 120 miljoner spårvägsresor i Göteborg, 2012 gjordes 324 miljoner spårvägsresor i Prag.

För att få förtätning på Norra älvstranden är det nödvändigt att bygga spårväg i Lindholmsallén snarast. Annars får vi än värre trafikkaos på Hisingsidan. Börja snarast, eftersom ingen västlänk hindrar detta.
 0
Michael Hjortstierna (27 Maj 2014 10:20):
Bra skrivet
 0
Fredrik R (27 Maj 2014 15:46):
"Däremot visar vetenskaplig litteratur att förtätning sällan leder till mindre bilanvändning ..."

Hur skulle förtätning INTE kunna leda till mindre bilanvändning? För mig känns sambandet ungefär lika självklart som att älgjakt leder till en mindre älgstam.
 0
Håkan Tendell (27 Maj 2014 23:44):
Läste denna i GP i dag.
Mycket bra skrivet!
En sansad argumentation som måste ha slagit en rejäl spik i utglesningens kista.
Ett stadigt steg mot segern.
Framtiden ska se tillbaka på år 2014 som året då drömmar om förtätning och stadsmässighet blev allmängods i göteborgarnas hjärtan.
 0
Alexander Åkerman (28 Maj 2014 00:20):
@ Fredrik R: Det är nog inte otroligt om nybyggda täta stadsmiljöer ofta har en högre bilanvändning än snittet i ett område. Dock beror detta antagligen mer på ekonomiska faktorer än tätheten i sig. De som har råd att köpa "förtätad" nybyggnation konsumerar antagligen betydligt mer än genomsnittsmedborgaren - och borde vid en jämförelse ha ett tämligen dåligt ekologiskt fotavtryck.

Skulle tro att situationen i många nybyggda stadsdelar i centrala lägen är att de flesta invånarna ändå tar bilen när det ska veckohandlas i externhandelsområden.
 0
John Henriksson (28 Maj 2014 14:15):
Precis @Alexander! Bygger man med färre bilar, färre p-platser och för människor som tenderar att inte äga och använda så mkt bil. Men eftersom det knappast är byggt så ens i kvartersstorlek så kan man inte visa det statistiskt..
+1
Jens Ekengren (28 Maj 2014 15:25):
Och att ett tätbyggt stadskvarter innebär mer trafik än till exempel en åker är ju inte heller så konstigt...
 0
Krister (29 Maj 2014 07:26):
Göteborgs stadsplanering styrs i hög grad av Trafikverket.
 0
Hans-Olof Hansson (29 Maj 2014 15:14):
Krister,
spårväg på Lindholsmallén till REriksberg är på gång. Den bereds tillsammans med spårväg till Backa. Lite svårt att säga när det blir av men arbetet pågår i alla fall. Helt riktigt så är det inget som hindras av Västlänken. Sträckningarna vinner tvärtom på Västlänken eftersom de får ett hållplatsläge på rulltrappas avstånd från station Västlänken/centralen.
 0
Hans-Olof Hansson (29 Maj 2014 15:19):
Håkan Tendell,
Göteborg med utglesat att var du än bygger inom kommunen så innebär det en - förtätning!
 0
Woyland Wallin (29 Maj 2014 16:25):
Göteborgs trafiknät styrs av Trafikverket och Trafikkontoret i Göteborg.
Här finns inte så många, som yttrar sig när man bygger för flera miljarder och folk åker vilse, på de nya vägsnitten.
Allt sköts i de tysta lokalerna, med idel kamratskap.
WW
 0
Krister (31 Maj 2014 07:12):
Spårväg i Lindholmsallén är på gång säger Hansson. Innebär det att den påbörjas inom 5 år, 10 år, eller 20 år?
 0
Hans-Olof Hansson (31 Maj 2014 10:15):
Det tar nog 5-10år skulle jag tro, utan att ha kollat upp siffrorna just nu. Tyvärr tar sådant här alltid längre tid än man kan tro.
 0
Jan Wiklund (3 Juni 2014 12:35):
En faktor i resonemanget är peak car use. Unga människor i i-länderna tar i allt lägre grad körkort och kör allt mindre bil. Ett viktigt skäl är att de istället väljer en urbanare livsstil. Unga människor söker sig aktivt till städers centra - och väljer bort bilen.

Jag skulle tro att de som köper dyra lägenheter i täta lägen är äldre människor som sitter fast i sitt bilberoende, som en vana. Men även dagens ungdomar kommer så småningom att hamna där - utan att ha gått nån omväg över villa och bil. Då kommer biltätheten även i dessa stadsdelar att gå ner.

Förutsatt alltså att förtätningstrenden fortsätter.
 0
Hans-Olof Hansson (7 Juni 2014 09:58):
En "slutbesiktning" om förtätning av samma person som skrev den förra artikeln. Fortsatt märkligt argumenterande, nu är den utklassade staden bra mot pandemi också. Hur kan det ens vara möjligt???

http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​debatt/​1.​23930​51-​den-​fortatad.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6736 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.