Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Göteborg 2035: Östra Mellanstaden

 
Läs alla delarna i Yimbys serie Göteborg 2035

Efter att tidigare i vår serie om utbyggnadsplaneringen för Göteborg 2035 ha tittat närmre på nyckelområdena Norra Mellanstaden och Kortedala, Bergsjön och Gamlestaden rör vi oss nu en bit söderut och kollar på det område man kallar Östra Mellanstaden, vilket innefattar områden som Munkebäck, Krokslätt, Redbergsplatsen, Johanneberg, Örgryte m.m. Kan man förtäta här, och i så fall var? Eller är det bättre att, som lyfts fram i våra diskussioner kring de tidigare nyckelområdena, lämna stadsdelarna som de är och fokusera förtätningen någon annanstans?


Områdets karaktär skiljer sig ganska markant från den hos Norra Mellanstaden och Kortedala, Bergsjön och Gamlestaden. Här bor runt 75 000 och arbetar runt 35 000 människor, det finns en del blandad kvartersstad på plats och det finns en relativt stark koppling till centrum, såväl som ett ganska tydligt samband med Gamlestaden i norr. Man konstaterar också i Utbyggnadsplaneringen att området är det tätaste i den så kallade "mellanstaden", och att befolkningstätheten faktiskt nästan tangerar den för centrum vid ett par av knutpunkterna, som Johanneberg-Krokslätt eller Redbergsplatsen-Olskroken. Kring dessa punkter finns också en hög grad av funktionsblandning, som främst strålar ut från centrum in i den östra mellanstaden. Blandning finns också i stadsbyggnadskaraktär inom området, med Johannebergs funktionalism, kvartersstad i Gårda och kring Olskroken-Redbergsplatsen, småhus i områden som Örgryte och Kålltorp.Östra mellanstaden har relativt stort och jämnt utbud av urbana verksamheter jämfört med de andra nyckelområdena.


Man kan alltså konstatera att området har helt andra förutsättningar för förtätning än vad de nyckelområden vi tidigare har undersökt har. Det finns redan en koppling till centrum på flera platser längs områdets gränser. Men, här säger Utbyggnadsplaneringen något mycket intressant.

Generellt bedöms östra mellanstaden innehålla något mindre potential än några av de andra delområdena, dels p.g.a. närheten till centrum, dels p.g.a. relativt tydliga gränser (exempelvis Delsjöområdet). Kartläggningen av potentialen visar också på en mer jämn fördelning över östra mellanstaden utan tydliga tyngdpunkter att satsa i.

Att området redan ligger relativt väl integrerat och nära centrum räknas alltså som negativt för utbyggnadspotentialen. Det blir här tydligt att man fortfarande inte verkar ha släppt oviljan mot att låta staden växa inifrån och ut i "årsringar", utan att man hellre vill förtäta längre ut i periferin kring specifika punkter. Detta är ett resonemang jag inte riktigt begriper under de premisserna man givit i Utbyggnadsplaneringen. Varför måste man ha en isolerad "tyngdpunkt" ute i periferin att fokusera på? Enligt Utbyggnadsplaneringens egna premisser så är det ju önskvärt att fokusera förtätningen kring områden som redan har en viss täthet och blandning, för att nå upp till kritiska nivåer där stadsliv på allvar börjar uppstå. Då borde man ju snarare se östra mellanstadens närhet till centrum som en styrka. Här finns alltså lägen att utvidga den befintliga stadskärnan på ett mycket mer naturligt sätt än vad som är möjligt i mer isolerade områden som norra mellanstaden. Är kanske ett mer troligt skäl till tveksamheten att man är rädd för överklaganden och att det ur den synvinkeln är lättare att exploatera områdena i norr?

En utmaning för området är, som nämns i rapporten, att det innehåller en del stora barriärer. E6:an är kanske den mest tydliga, där den effektivt skär av stora delar av östra mellanstaden från centrum. En annan stadsmässig barriär är "evenemangsstråket" och Heden, som idag utgör en gräns för kvartersstaden österut. I öster gränsar Delsjöområdet som är ett grönområde som man sannolikt inte vill exploatera då det är ett uppskattat och relativt välanvänt grönområde. Norrut ligger E20 och skär av området från Gamlestaden, vilket är oerhört synd eftersom det skulle vara högst önskvärt att kunna knyta samman Bagaregården med Gamlestaden, något man bör försöka åstadkomma på sikt.

Fokus bör ligga på att förtäta kring de platser som redan idag har tät stad med funktionsblandning, som Olskroken-Redbergsplatsen. Förtäta fläckvis och finkornigt a la infillism och låt staden växa naturligt utifrån de områden som idag fungerar bra. Gårda behöver ha bättre kontakt med resten av staden men skärs av i öster av E6, som är svår att göra något åt utan massiva insatser, och i väster av evenemangsstråket. Även om det kommer bli svårt att förtäta evenemangsstråket så att det skapas sammanhängande kvartersstad från Vasastaden, så kan man i alla fall satsa på att förstärka något eller några väst-östliga stråk genom området och på så vis bättre koppla samman Gårda med resten av stan. Förtätar man kanterna längs Heden kan man skapa tydligare staddsstråk från Vasastaden längs med Engelbrektsgatan, Södra Vägen, Parkgatan och Sten Sturegatan och ut till Gårda. Förutsatt att man inte river Gårda till förmån för parkeringsöken för Mässan, förstås.Längsmed Heden kan man förtäta såhär för att skapa tydligare stråk som sedan kan leda vidare österut för att knyta ihop Gårda med staden.


Vid Guldheden har Yimby redan lagt ett förslag i samarbete med inobi för hur man skulle kunna integrera området bättre med resten av staden, främst genom av förtätning längs med Guldhetsgatan och utan att ta några större grönytor i anspråk, och detta är ett område som man också i UP lyfter fram som lämpligt för förtätning. Det är bara att köra igång! Förutom dessa lyfter man också fram Mölndalsåns dalgång och Munkebäckstorget och Munkebäcksgatan/Delsjövägen öster om E6 som bra förtätningsområden. Man nämner att en del av torgen i området håller på att dö, här är det alltså aktuellt med stadsmässiga räddningsaktioner genom förtätning kring dessa!Längsmed Guldhedsgatan kan man förtäta såhär för att skapa fler urbana värden i området och förbättra underlaget till de lokala och utdöende torgen.


På det hela borde östra mellanstadens närhet till centrum och inslag av redan fungerande stadsbebyggelse ses som en stor tillgång och en anledning att snarare se området som särskilt lämpligt för förtätning jämfört med de andra nyckelområdena. Varför man tycker att dessa värden snarare minskar potentialen för förtätning än ökar den är oklart. Men en sak känner jag mig ganska säker på: Kommande projekt får inte se ut som antistaden Stora Torp om man vill skapa attraktiv, tät blandstad. Det spelar ingen roll hur många Stora Torp man placerar efter varandra - det kommer knappast uppstå någon urbanitet hur som helst. Vill man ha urbanitet så får man bygga för att skapa de förutsättningarna. Pågående projekt som Stora Torp kan inte räknas in som kommande stadsmässiga förstärkningar för området, även om man kan räkna in ett antal nya bostäder, för de är snarare stadsmässiga barriärer än tillgångar.Men om man "förtätar" på det här viset på fler platser så kommer det urbana tillskottet vara mycket begränsat.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin (24 Maj 2013 10:10):
Bra granskning, och ett mkt märkligt resonemang fr SBK. Upenbart att här finns plats för mängder av bostäder och möjlighet att skapa lokala centrum.
T.ex. vid Johanneberg - om man inte bygger den rondell som Trafikkontoret vill driva igenom.
Eller all markparkering inom Chalmersområdet.
Listan kan göras lång.
 0
Daniel Bergqvist (24 Maj 2013 12:07):
Nordvästra Göteborg tror jag kan bli enastående bra. Se sidan 3 här: http:​/​/​www5.​goteborg.​se/​prod/​Intraservice/​Namndhandlin.​.​
 0
Daniel Andersson (24 Maj 2013 16:29):
Östra kyrkogården motsvarar knappt två Heden och skall det förtätas i villaområden står Bö och Skår först i tur om vi går inifrån och ut.
+3
Olof Antonson (25 Maj 2013 20:13): Online
Det byggs en hel del i de östra delarna av stan, och jag håller på med ett inlägg om detta som kommer upp på Yimby inom kort.
 0
Peter Bilist (25 Maj 2013 23:33):
Det ser jag fram emot, Olof. Jag gillar verkligen nybyggena mittemot Tåns kyrkogård, dock med minuset att det saknas lokaler i bottenplan i det sydligaste huset. Perfekt placering av punkthusen, och vackra sadeltak mot Danska Vägen.
 0
Christopher (26 Maj 2013 22:52):
Finns gott om platser som hade gjort sig bra av lite förtätning i den här stadsdelen. Exempelvis södra delen av Gubberogatan där kvartersstaden plötsligt tar slut och övergår till parkeringsplatser och ett outnyttjat grönområde. Vid Nobelplatsen är renoveringen av gatuköket "nobelgrillen" i full gång, jag hade hellre sett ett kvartershus med gatukök i bottenplan och bostäder i övre plan.
Likväl runt bensinmacken råder ju akut brist på förtätning, där fick ju verktygsbutiken lägga ner eftersom det var för lite folk i rörelse.
En liten komplettering hade inneburit stor skillnad, till områdets fördel.
+1
Johannes Westlund (27 Maj 2013 12:04):
Jag känner att det är ju här man ska förtäta. Det är här det finns potential att göra *stad* av det som idag kallas *mellanstad*. Men jag börjar bli fundersam på vad som kallas vad. Angered och Redbergsplatsen kallas båda för "mellanstad". Lite som att kalla både Heden och Slottsskogen för "Central park", eller vänta... Det gör man ju... Den här stan verkar helt sakna förmågan att göra relevanta kategoriseringar.

Hur som helst borde Stora Torp stoppas och på ängarna blir det istället kvartersstad med plats för minst 10 000 nya invånare. Rik variation av höjd och arkitektur. Parkeringsnorm 0, samt ingen boendeparkering på gatan, bara besöks-p, exploatörerna får bygga så mycket p-platser de ser marknad för. Delsjövägen borde också byggas om att bli mer i stil med Munkebäcksgatan. Förutom de smala gångbanorna som inte ens barnvagnar riktigt får plats på för träden som står utplacerade.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.