Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yttrande över SKF-området

 
Yimby Göteborg har i dagarna lämnat in ett yttrande över detaljplanen för SKF-området med omgivningar. Kommunens planförslag kan läsas här. På det stora hela är det en bra plan som kommer att bidra till en mer levande stadsmiljö i Gamlestaden. Vi hade dock en del förbättringsförslag...Den föreslagna bebyggelsen vid Säveån......ser naturligtvis ut såhär i verkligheten. Kom igen, vad trodde ni...? :)

Yttrande


Vi har tagit del av detaljplanen "Detaljplan för handel, bostäder m m inom kv Gösen och Makrillen inom stadsdelen Gamlestaden" och noterar med glädje att den har flera positiva kvaliteter. Förslaget bygger på ett bra sätt vidare på den utmärkta detaljplanen för Gamlestadstorget med blandstad genom tät kvartersstruktur.

Planen tar också tillvara på gammal bebyggelse på ett bra sätt även om det hade varit önskvärt att en större del av den äldre bebyggelsen bevarades. Att döma av resonemanget i planbeskrivningen är dock flera av byggnaderna i dåligt skick och ej möjliga att rädda. Vi noterar också att man valt att hantera detaljplanerna för kvarteret Gösen och Makrillen som en enhet vilket vi ser som positivt för att få en bra helhetslösning. Vi har följande synpunkter på föreslagen detaljplan:

Skärp kravet på verksamheter i bottenplan

Vi bedömer att kraven på verksamheter i bottenplan är för vagt formulerade och behöver skärpas. Detta eftersom exploatörerna om de ges valmöjligheten i princip alltid bygger monofunktionella kvarter. Vi föreslår att följande skrivning förs in i planbeskrivningen: "I de föreslagna kvarteren utmed huvudstråken (i synnerhet Kullagergatan, Rullagergatan, Artillerigatan samt Ryttmästaregatan) reglerar planen att entréplanet ska innehålla kommersiella lokaler av kontors- handels- eller servicekaraktär."

Detta medför också att förklaringen till H1 och H2 i "Plankarta 1" och "Plankarta 2" behöver ändras från "Handel är tillåten i vån 1 och 2" till "Krav på kommersiella lokaler av kontors- handels- eller servicekaraktär i vån 1 och 2". Detta är särskilt viktigt för samtliga byggnader som vetter mot Kullagergatan, Artillerigatan, Rullagergatan samt Ryttmästaregatan inom kvarteret Gösen och samtliga bottenvåningar i kvarteret Makrillen (som vetter mot en gata). Dessa gator kommer utan verksamhet i bottenvåningarna inte att ge ett stadsmässigt intryck utan upplevas ödsliga och otrygga, vilket ger en konflikt mot det trygghetsmål som anges under "3: Sociala konsekvenser" i Planbeskrivningen.

Ställ krav på blandning av bostäder och handel i samtliga kvarter


I planen står att "...det större centrumkvarteret kan innehålla bostäder". Vi anser, för att få in så mycket bostäder som möjligt och en levande blandstad, att krav ska ställas på att centrumkvarteret innehåller bostäder, lämpligtvis som våningsplan ovanpå handelskvarteren. Krav bör också ställas på att C-fabriken byggs på med 1-2 våningsplan för bostäder. Även byggnaden som vetter mot Ryttmästaregatan bör kunna byggas på med 1-2 våningsplan för bostäder. Vidare bör bilparkering på kvartersgator tillåtas för att öka flödet av människor på gatorna och därmed öka den upplevda tryggheten.

Bygg slutna kvarter för att minska bullerpåverkan

Vi noterar att stadsbyggnadskontoret för denna detaljplan anser att avsteg från bullerpolicyn är motiverat till förmån för att komplettera Gamlestaden med bostäder vilket vi ser som mycket positivt. Då avsteg görs från bullerpolicyn är det ytterst viktigt att kvarteren utformas för att på bästa sätt kunna säkerställa en god ljudmiljö. Det är även viktigt att en god ljudmiljö bibehålls för bostäderna vid fel i uppskattade trafikförhållanden och vid förändrade trafikförhållande på längre sikt.

Kvarteren bör därför slutas helt för att säkerställa en bibehållen ljuddämpad sida och ett gott framtida ljudlandskap i innergårdarna och öppningar mot tvärgator till Artillerigatan ska inte tillåtas. Att öka våningstalet ytterligare i kvarteren, fram för allt mot Artillerigatan, bör beaktas som bullerskärmande åtgärd. Åtgärder mot emissionssidan genom lägre hastighetsbegränsning och bullerreducerande vägbeläggningar bör utredas.

Kvarteren norr om Artillerigatan, öster om Skaragatan, behöver utformas som slutna kvarter, istället för halvöppna. Detta för att ge en mer stadsmässig bebyggelse samt för att ge mindre bullerstörda innergårdar (se bildexempel nedan). Det är också viktigt att fasadlinjen längs Artillerigatans landshövdingehus följs österut (mao inga indragna kvarter). Detta kommer att skapa större innergårdar vilket ger ökad trivsel.Kvartersstruktur i aktuellt planförslag
Exempel på kvartersstruktur med slutna kvarter


Förskola inordnas i ordinarie bostadshus

I planbeskrivningen redovisas två alternativ för kvarteret Makrillen, 1) att separat lokalyta reserveras för förskoleverksamhet och 2) att förskoleverksamheten inordnas i bostadshus. Vi förordar att alternativ 2 väljs då det dels medför ökad flexibilitet för lokalytnyttjande i framtiden och dels att det medger fler bostäder i området. Kvartersstrukturen är också betydligt med tilltalande för alternativ 2.

Den nya förbindelsen över Säveån mot Munkebäck utformas som stadsgata


Utforma förbindelsen som ska gå över Säveån, via Sävenäs Gård, mot Munkebäck som en stadsgata. Detta för att motverka alltför aggressiv biltrafik som delvis blivit fallet på Kvibergs Broväg samt för att förenkla för gående och cyklister att ta sig fram.

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Fredrik Svensson (27 September 2012 14:18):
Kan någon förklara för mig varför man aldrig verkar kunna bygga ihop kvarteren?
Vad är argumentet som används för att ha öppna kvarter?
 0
Johannes Hulter (27 September 2012 14:46):
Fredrik: Det finns lite olika förklaringar, bla byggekonomi. Men i grunden handlar det nog om ett typologiskt trauma. Slutna kvarter upplevs av dessa människor som konservativt, tillbakablickande och omodernt, mörkt och instängt. Funkislösningar av 30-talssnitt däremot som fräscht och modernt, öppet, ljust och tillgängligt.

Man har den oreflekterade inställningen att uppbrutna kvarter ger bättre bostadskvliteter (siktlinjer, solvinklar) och eftersom det är det som räknas (inte stadskvaliteter) så blir det det man bygger. Solvinklar och siktlinjer är fortfarande prio 1. Bullerfrågan, trygg innergård, stadsmiljön etc. är mindre intressant.
 0
Daniel Ohlvin (27 September 2012 16:09):
Varför bygger man inte högre? Vill inte byggbolagen bygga fler våningar eller handlar det om begränsande tillståndsregler från staden samt större risker för överklaganden?
 0
Johannes Westlund (27 September 2012 21:26):
Jag kan tänka mig att det finns många skäl till att inte bygga högre. 3-4 våningar någonstans är ju vad den befintliga kvartersstaden är. Man vill nog behålla den linjen. Det har också att göra med att solen ska nå ner hela vägen till gatan. Någonstans runt 3-4 våningar är ganska lagom helt enkelt tror jag. Därmed inte sagt att man ska eller inte ska bygga högre. Men jag tror att det är två vettiga skäl som ligger bakom.
 0
Daniel Ohlvin (27 September 2012 22:33):
Den befintliga kvartersstaden som vi verkligen upplever som stad tycker inte riktigt jag är bara 3-4 våningar. Det gäller i så fall stadsdelarna med landshövdingehus, men deras våningsantal hölls ju också nere av regler, och är inte heller lika stadsmässiga som stadsdelarna med stenhus på 7-8 våningar i Lorensberg, Vasa, Linné, etc.

Men mer till poängen med frågan, nämligen vad "man" i din kommentar ovan syftar på.
Är övervägandet att vi bara ska ha 3-4 våningar ett övervägande som byggföretagen står bakom eller kommer kravet från politikerna trots att marknaden egentligen helst vill bygga högre?
Och om byggföretagen står bakom begränsningen, står de i så fall bakom den bara för att de vet att det är lönlöst att sträva efter mer på grund av att det skulle fördröja eller slutligen riskera ett eventuellt nej i godkännandeprocessen?

Om planer och godkännandeprocesser tvingar ner våningsantalet i nya byggprojekt nedanför vad marknaden själv helst önskar sig, anser jag att det är en stadshämmande politisk inverkan, och något som Yimby borde försöka lobba bort. Riktig stad med underlag för verksamheter förutsätter en viss densitet.
 0
Johannes Westlund (28 September 2012 00:52):
Jag tror att det är främst politiska beslut bakom bygghöjden. Men med befintlig kvartersstad menar jag alltså Gamlestadens kvartersstadsstruktur, och ingen annan, och det är Landshövdingehus om jag inte har fel?

Jag tror inte det viktigaste är att bygga högt, utan att skapa en trevlig kvartersstad, och visst kan man kanske addera någon våning här och där, men jag tycker att föreslagna antal våningar är bra. Det viktiga är att få slut på oskicket med "hus i park" och "strössel". Det stjäl enorma mängder yta. Om vi byggde bättre kvartersstruktur i staden skulle många få plats redan vid 3-5 våningsplan.
 0
Daniel Ohlvin (28 September 2012 16:27):
Jag håller med om att många komponenter är viktiga för att bygga bra stad. Men om det finns en efterfrågan på marknaden efter högre densitet, så är det dumt att motarbeta det på politisk väg. Stadsdelar som Gamlestan blir gradvis mer och mer en del av centrum och måste kunna växa på höjden såväl som förtätas för att den äkta staden ska växa på riktigt.

Vissa extremer kanske bör undvikas eller övervägas noga för att bibehålla ett hyfsat harmoniskt stadsrum, men Göteborg måste kunna anpassa sig till en modern värld med högre hus generellt (samtidigt som man sparar de historiskt intressanta husansamlingarna) om vi inte ska bli ett museum. Stadskänslan i områden med 3 våningar, som i Kungsladugård eller Gamlestan, kan aldrig bli lika påtaglig som i Linné eller Vasa.
 0
Erik Funck (28 September 2012 17:43):
Ja det hade varit intressant att få reda på var "våningsbegränsningen/moderationen" kommer ifrån. Själv hade jag helst sett högre våningsantal generellt sätt i Göteborg. Lika bra att bygga ordentligt/ med betydligt större framsynthet när man ändå bygger.
Självändamålet i att skapa en havshorisontliknande skyline har jag inte mycket till övers för. Och vill man inte bygga massa strösslade höghus i "karaktärsområden" (t.ex. landshövdingehusområde) så tycker jag något bra är att Höja våningstalet (till det dubbla!) längsmed de gator som knyter ihop de olika stadsdelarna, i alla fall mellan "mellanstaden" och dagens centrum. Artillerigatan är en sådan gata. Gärna 6-14 våningar, åtminstone. Dagens sovstadsdelar kan på så sätt få en fasad mot tydliga huvudgator där det kan ske mycket rörelse och handel. Visionflummarnas favoritord stråk kommer till tanken. Högre och tätare hus en förutsättning för "stads-stråk-gatan" existens. Ja tack.
 0
Erik Funck (28 September 2012 17:57):
+2
Johannes Hulter (28 September 2012 22:47):
Man bör också komma ihåg att
1. våningshöjderna var betydligt högre förr i tiden. Ett femvåningshus för hundra år sedan får man in sju-åtta våningar på idag.
2. Det gick betydligt fler personer per kvm. Ska man ha samma täthet som ett 3-våningshus för hundra år sedan så får man minst dubbla antalet våningar.

Följaktligen ser jag inget egenvärde i att hålla ned antalet våningar. Jag säger som Jane Jacobs, den lämpliga tätheten är den som maximerar den urbana mångfalden: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​11/​11/​behovet-​av-​koncentration_​1.​.​
 0
Christopher (30 September 2012 14:10):
Om fler högre hus skall byggas och tillåtas i någon stadsdel så är det väll just i Gamlestaden kan jag tycka, här finns ju redan tillskillnad från många andra stadsdelar redan två höga hus att anpassa sig efter. Dessa två hus ser ödsliga ut i sin ensamhet tycker jag. Hade man bara vågat bygga typ två 16 våningar intill så hade Gamlestaden kunnat byta namn till "lilla new york" ;)

Skämt o sido så hade lite fler höga hus nog fått stadsdelen att upplevas som mer attraktiv och mer central, vilket faktiskt är syftet med omvandlingen i området
+1
Lennart (30 September 2012 21:15):
Det var mycket intressant att se det utmärkta förslaget. Speciellt husen ner mot ån.(Bilden högst upp på sidan). det är ju variationen som gör hela intrycket spännande. Varierande hushöjder, olika taktyper, färgsättningar osv. Mer sådant!!!
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.