Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Älvstadsmodellen

 Tankesmedjan Levande Staden, där bl.a. Yimby, Fastighetsägarna, Sveriges Byggindustrier och jagvillhabostad.nu ingår, skriver idag på GP Debatt om behovet av en ny stadsplan för Göteborg. Vårt budskap är att det är dags att ersätta Älvstrandsmodellen med Älvstadsmodellen - en långsiktig och offentlig stadsplan för Göteborgs framtida utveckling. Det här är en fråga som Yimby drivit länge och det är mycket glädjande att ett flertal stora aktörer på stadsbyggnadsområdet nu ställer sig bakom dessa idéer.Benchmark


Den förändring som Göteborg står inför är av samma magnitud som utvidgningen av innerstaden för hundra år sedan och den enorma utvidgningen av ytterstaden för femtio år sedan. Förhoppningsvis kan vi lära oss något av dessa tidigare stadsomvandlingar. Både hur man ska göra och hur man inte ska göra.Benchmark

Älvstadsmodellen bör utgå från de beprövade planprinciper som under hundratals år utgjort grunden för fungerande innerstäder. Ett finmaskigt nät av gator och stadskvarter av klassiskt snitt uppdelade i ett flertal tomter som kan bebyggas var och en för sig. Varje tomt ska ha en enkel reglering om hur den får bebyggas. Förslagsvis lämnar man antalet våningar och parkeringsplatser fritt men ställer krav på publika bottenvåningar. Man kan också vika ett antal tomter per kvarter för hyresbostäder. Så länge exploatören följer regleringen så ska det vara fritt fram att sätta igång att bygga.

Vi föreslår att stadsarkitekten får i uppdrag att ta fram ett förslag till stadsplan för Älvstaden. Stadsplanen kommer att bli ett levande dokument och ett konkret underlag för en medborgerlig debatt om stadens utveckling. Alternativet, att låta Älvstrandsmodellens förhandlingsplanering och informella handskakningar i korridorer avgöra stadens framtid, är inte bara ineffektivt och konkurrenshämmande utan även ovärdigt en civiliserad demokrati.

Den Älvstadsmodell vi föreslår ger istället förutsättningar för en mer effektiv planprocess och kan möjliggöra att staden får ett överflöd av byggklara tomter och ett attraktivt investeringsklimat för den som vill vara med och bidra till vår växande stad. Istället för att ensidigt gynna de stora drakarna (som i Älvstrandsmodellen) så skapar Älvstadsmodellen utrymme för en stark och fruktbar konkurrens där alla, även små firmor, kooperativ och byggemenskaper har möjlighet att vara med och bygga.

Under sin snart tjugoåriga existens har Älvstrandsmodellen rullat ut en enahanda bostadsmatta över Norra Älvstranden och den täta, levande blandstad som utlovades lyser alltjämt med sin frånvaro. Vad man däremot lyckats åstadkomma är ett antal exklusiva bostadsområden. Medelinkomsten i primärområde Eriksberg (som sträcker sig från Älvsborgsbron till västra Sannegårdshamnen) var år 2010 inte mindre än 353.500kr. Det är bara ett litet antal extremt välbärgade villaområden (som Hovås och Långedrag) och Lorensberg i centrala staden som har en högre medelinkomst.

När vi nu ska skapa en ny stadskärna i Älvstaden så kan vi inte fortsätta så här. Det är dags att skrota Älvstrandsmodellen. Det är dags att införa Älvstadsmodellen. Det är dags att bygga stad.

Yimby Göteborg presenterar idén om stadsplanYimby Stockholm presenterar idén om stadsplanGå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Bo Norrman (14 September 2012 10:49):
Det finns en del i det här förslaget som låter bra. Men det är något som saknas, det tycks vara skrivet utifrån en förvånansvärt statisk bild av den värld som framtidens Göteborg skall utvecklas i. Visserligen nämns viljan att gå från massbilism till kollektivtrafik och cyklar, men vad skulle få detta att hända nämns inte.

Det som framför allt saknas är en medveten diskussion om det klimat vi kommer att ha under de närmaste 100 åren, Älvstadens tänkta utvecklingstid. Vi vet redan att det regnar mer, ibland mycket mer. För att klara att ta hand om detta vatten kommer det att krävas nytänkande med mjuka ytor som kan absorbera vattnet och hejda dess framfart. Parker, trädgårdar, gröna stråk i gator och gröna tak behöver finnas med i planeringen. Allt för mycket förtätning med hårdgjorda ytor målar in oss i ett hörn.

Men vatten kommer inte bara uppifrån. Att havsvattnet kan bli ett problem märker vi under höststormarna och med de prognoser som nu stadigt justeras upp och idag pekar på 1,5 meter 2100 så kommer staden att se mycket annorlunda ut. Skall vi bygga en barriär över Göta Älvs inlopp? Eller avskärma oss från vattnet med höga vallar? Det är inte trovärdigt att prata om Älvstadens framtid utan att ha med detta på kartan.

Slutligen tycker jag det saknas en tanke om vad som gör Göteborg till en både attraktiv, vacker och robust stad, som klarar både ett föränderligt klimat och andra utmaningar. Sommarens torka i USA kommer snart att omsättas i form av högre matpriser. Det är en utveckling vi kommer att få leva med. När vattnet tar slut i Spanien blir det ont om billiga tomater. Så om den gamla bilstaden Detroit kan bli ledande på "urban gardening" borde inte Göteborg vara sämre (http:​/​/​bit.​ly/​TKw0​Fi).

Jag var nyligen i New York och besökte "The High Line" (http:​/​/​www.​thehighline.​org). Denna gamla järnväg har nu rustats upp till att bli en stadspark, en oas och en vandringsväg. Var finns den sortens visioner för Göteborg?
+1
Johannes Hulter (14 September 2012 11:01):
Bo: Bra synpunkter! För att kunna ta tag i de problem (möjligheter?) som du diskuterar behöver man ta ett större grepp över den framtida staden, det går inte att dutta med små områden var för sig. Och det är ju helt i linje med det vi förespråkar i debattartikeln.
 0
Håkan Cullberg (14 September 2012 11:18):
Bo: Bra synpunkter, dessa tankar, problem och möjligheter ska naturligtvis precis som Johannes säger vara med i planeringen.
 0
Bo Norrman (14 September 2012 12:13):
Jag deltar gärna i den diskussionen
 0
Daniel Andersson (14 September 2012 12:54):
Intressant att ni fått med Fastighetsägarna och framförallt Sveriges Byggindustrier på en skrivning med ett flertal tomter per kvarter. Det vore annars lätt att tro att de var fast i det storskaliga tänkandet.
 0
ted (14 September 2012 13:03):
Varför inte en fördjupad översiktsplan så att man får stöd från PBL? Ni beskriver inte heller på vilket sätt stadsplanen skulle leda till blandstad. Är det för att byggarna får göra som de vill? Då är vi tillbaka på norra älvstranden.
 0
Johannes Hulter (14 September 2012 13:19):
Ted: Fördjupade ÖP görs redan (FÖP). Men de är inte så konkreta som vi önskar och ÖP är inte bindande enligt PBL. Det finns flera sätt att nå målet om en konkret, övergripande stadsplan. Antingen att ÖP kompletteras med en stadsplan, som förvisso inte är juridiskt bindande men som man politiskt enas om ska gälla. Eller så prövar man om det går att göra en stor detaljplan, som då kommer att fungera som stadsplan i allt praktiskt (detaljplan ersatte stadsplan from PBL-87). Eller så får man genomföra förändringar i PBL, men den frågan ligger ju på riksdagsnivå.

Många av de hinder som finns idag för blandstadsbyggande beror just på planprocessen. Öppnar vi stadsbyggandet för fler än de stora byggföretagen, gör en småskalig fastighetsindelning, viker vissa tomter för vissa upplåtelseformer, ställer krav på funktionsblandning etc så stärker vi samtidigt förutsättningarna för variation och mångfald i byggandet.
 0
Olof Antonson (14 September 2012 13:20): Online
@ted: Verkar som att du i förbifarten missat den här passagen:

"Ett finmaskigt nät av gator och stadskvarter av klassiskt snitt uppdelade i ett flertal tomter som kan bebyggas var och en för sig. Varje tomt ska ha en enkel reglering om hur den får bebyggas. Förslagsvis lämnar man antalet våningar och parkeringsplatser fritt men ställer krav på publika bottenvåningar. Man kan också vika ett antal tomter per kvarter för hyresbostäder."

Det handlar alltså om småskalig fastighetsindelning och krav för att få bygga, dvs att stärka planmonopolet. Det handlar inte om att byggarna får göra som de vill, tvärt om. Det är staden som skall hålla i taktpinnen. Ibland måste man ta några steg bakåt för att kunna komma framåt. De var inte helt ute och cyklade på 1800-talet när de lade grunden för våra idag mest omtyckta stadsdelar ...
 0
Johannes Westlund (14 September 2012 20:22):
Jag tycker förslaget är mycket intressant och positivt. Jag upplever att det både öppnar upp för stor frihet för byggarna och förlägger stor del av kontrollen på samhället. Det skapas en tydlighet om vilka nyttokrav som ställs på bebyggelsen, men friheten finns i att det alltid finns många sätt att uppfylla en specifikation. När jag köper en tomt uppfattar jag det som att jag faktiskt får välja det sätt jag tror på och kan börja bygga omgående. Eller har jag missuppfattat?
 0
Johannes Hulter (15 September 2012 00:14):
Johannes: Enkelt uttryckt är tanken är att du köper en tomt och med tomten följer vissa regler för vad du får bygga på den. Vilka de reglerna ska vara, hur många och hur strikta, är upp till staden att avgöra. Förslagsvis prioriterar man det som är viktigt för att få en fungerande stad (exv. lokaler i botten) och lämnar annat mer fritt (exv. våningsantal, p-norm etc). Så länge exploatören följer de på förhand specificerade reglerna (som man visste om när man köpte tomten) så ska det bara vara att köra. Det hela påminner till viss del om hur det har fungerat på Manhattan. Den stora vinsten är tid och förutsägbarhet, och det är två saker som är oerhört avgörande för huruvida folk vill investera i att bygga vår stad.
 0
EL (15 September 2012 09:36):
BN Har många bra synpunkter. Man måste skrota vansinnesiden, att göra en spegelbild av nybyggda Norra Älvstranden på den södra, norra Masthugget till att börja med. På den ytan finns ju den gamla kvartersplanen. Man måste skapa fria ytor och inte bygga bostadshus norr om Masthamnsgatan. Platsen närmast älven skall reserveras för Stena som kan halveras och Masthugget får en fri yta vid hamnen.
 0
Erik Funck (15 September 2012 19:35):
EL: vilken plan är det du syftar på. Vi har ju en ny kvartersplan är den mycket sämre än en äldre menar du? I övrigt så kommer de där "fria ytorna" inte vara så trevliga så länge Stena men framförallt leden ligger där..

Heja stadsplan!
+2
Johannes Westlund (15 September 2012 21:12):
Johannes: Då tror jag att jag har förstått rätt. Det känns spontant som ett bra sätt att jobba. Förutsägbarheten gör att det kan byggas snabbt men också billigare. Exploatören blir inte inblandad i planprocessen och måste inte bekosta ett decennium av inofficiell lobbyism för att få bygga. Det skapar också möjligheter för mindre exploatörer, när kravet på att ha pengar och kontakter att smörja upp kommunen med slopas. Det leder antagligen till sund konkurrens vilket medför prispress. Det leder antagligen också till mer varierat byggande. Jag tror på idén. Awesome!
 0
EL (16 September 2012 13:17):
EF Jag menar förstås den plan som antogs i våras, med likformiga nyfunkishus samt ett höghus i älvkanten, totalt flippat. Det enda positiva är ju att Leden är kvar. Stena skall också vara kvar turligtvis för lång tid. Däremot kan terminalytan minskas så att man får en fri yta ner till hamnen. En bro över leden är väl inget.
 0
Johannes Hulter (16 September 2012 14:05):
EL: Om du tänker på Norra Masthugget så var det bara ett program, illustrationen du hänvisar till bara en exempelbild. Detaljplaner dröjer ett tag till och kommer sannolikt att börja vid Folkets Hus. Vi har. diskuterat detta förut och om jag inte missminner mig var det själva kajområdet närmast vattnet du ville hålla fritt. Det låter väl rimligt att man får en kajpromenad, allmänt tillgänglig, närrmast vattnet a la Eriksberg. Där är vi överens. Resten av området bör naturligtvis ha minst samma täthet som resten av Linnestaden, något annat skulle ju strida mot kommunens översiktsplan, som på goda grunder föreskriver stadsmässig förtätning av dessautvecklingsområden.
+2
Johannes Hulter (16 September 2012 14:07):
För övrigt så tackas Yimby av GT:s ledarsida idag: http:​/​/​t.​co/​PyfLGEN3
 0
Erik Funck (16 September 2012 18:58):
EL: Stena har väl säkrat sin plats fyra år framåt. Huruvida det blir likformat nyfunkis är ju fortfarande oklart men rutindelningen och tätheten är ju bra, gärna hus ca 11 våningar plus några höghus. Helst hade jag sett att Stenas katamaran, persontrafiken, stannade i området (eller ännu mer centralt) och att fordonstrafiken togs ut i ytterhamnarna. De skulle ju köpa nya båtar nu så det hade vart schysst med tydliga besked om en kraftigare separation mellan fordons- och persontrafiken inför det. Då hade vi kunnat skapa en gemytligare plats och kunnat koppla Linnéstaden bättre mot vattnet, speciellt med en framtida boulevardisering av leden. Om än för långsamt så går det i rätt riktning nu.
 0
Johannes Hulter (16 September 2012 21:56):
Erik: Om inget görs före sista december så får Stena automatiskt förlängt med fem år (enligt Hamnen, avtalet är ju inte offentligt...)
 0
Erik Funck (16 September 2012 23:45):
Johannes: Ok. Fem år är väl kanske lagom tid att hitta och förbereda en ny kajplats, om de inte kan klämma in sig i tysklandsterminalen vill säga.. En ny debattartikel hade iaf varit på sin plats innan det går i lås
 0
Johannes Westlund (17 September 2012 00:00):
Det låter vettigt att behålla persontrafiken centralt. Det måste finnas en bättre plats att dra in biltrafik i färjor? Hur ser älven ut? Djupnar den lite längre ut mot mynningen? I så fall hade det varit ett rationellt argument för att flytta stenas fordonshantering, möjligheten till större färjor. Särskilt om de planerar nya båtar. Så kan snabba, smäckra och lätta katamaraner och liknande glida längre in för persontrafik/fyllefester/färjeturer.
 0
Erik Funck (19 September 2012 21:09):
Bättre kan dem! ...Inte :)
 0
Hans-Olof Hansson (4 Oktober 2012 22:06):
Lär av Malmö när
Göteborg byggs ut

Tankesmedjan Levande Staden förespråkar kvartersstaden som planprincip. Men den är föråldrad och ger tråkiga stadskvarter och segregation. En bättre modell att tillämpa i Göteborg är den markanvisning som använts i Malmö, skriver tidigare stadsarkitekt Ronny Reinholdsson.


http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​debatt/​1.​10​81876-​lar-​av-​malmo.​.​
 0
Hans-Olof Hansson (7 Oktober 2012 22:20):
Levande staden slår in öppna dörrar

Tankesmedjan Levande staden slår in öppna dörrar. Vision Älvstaden, som ligger på kommunfullmäktiges bord för antagande den 11 oktober, är tydlig i sin slutsats att vi i Göteborg måste utveckla våra arbetsmodeller, skriver Bo Aronsson, projekledare Centrala Älvstaden.
http:​/​/​www.​gp.​se/​nyheter/​debatt/​1.​10​86556-​levande-​stad.​.​
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.