Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Yttrande över Opaltorget

 
Yimby har nu lämnat in sitt yttrande över förslaget till detaljplan för Opaltorget. Vi är mycket positiva till det mesta i detta ambitiösa och arkitektoniskt intressanta förslag. Det är väldigt roligt att man vill satsa på Tynnered och att man väljer att göra det med spännande arkitektur och smart stadsplanering.

Opaltorget idag (bilder från Yimbys stadsvandring)Opaltorget i framtiden


Förhoppningsvis försvinner inte förslagets goda idéer i den segdragna planprocess som väntar. Det finns till och med utrymme för ytterligare förbättringar av planförslaget. Yimby har föreslagit några sådana i vårt yttrande. Det handlar främst om att ta tillvara den blandstadspotential som uppstår som en följd den ökade rumsliga integreringen i planen.

Läs aktuellt planförslag
Läs Yimbys yttrande som pdf

Yttrande

YimbyGBG är mycket positiva till att området till kring Opaltorget skall förtätas. Det är mycket bra att planens inriktning har varit att ge stadsdelen ett attraktivt torg och nya mötesplatser, försöka utveckla befintliga kvaliteter och att skapa god tillgänglighet till kommunikationer. Allt detta med en identitetsskapande utformning.

Den utformning och det uttryck som byggnaderna har givits på skisserna och modellerna i planförslaget är bara att applådera. Det är glädjande att man från byggnadsnämndens och fastighetsnämndens sida har velat höja blicken och ge Opaltorget med omgivning ett nytt formspråk för att skapa identitet och markera en positiv förändring. Att man även brutit upp delar av det SCAFT-tänk som är en av stadsdelens starkaste begränsningar ser vi också som oerhört positivt.

När man nu har höjt blicken och krävt utmärkande husarkitektur undrar vi varför man inte gjort detsamma inom trafikplanering, bullerfrågor, integrering inom området fysiskt som socialt, eller följt de riktlinjerna som ställts upp för förtätning av ”Mellanstaden” i gällande översiktsplan för Göteborg? Vi anser att föreslagen detaljplan har lyckats bra med att uppfylla den vision som tagits fram av stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret i samarbete med de utsedda exploatörerna.

Visionen sammanfattades så här: "Opaltorget med omgivningar ska utvecklas till ett attraktivt och tryggt område av hög arkitektonisk kvalitet med goda förutsättningar för boende, sociala kontakter, kulturaktiviteter och rekreation, och goda förbindelser till staden, havet och grönområden. Opaltorget skall stärkas som stadsdelstorg för närhandel, verksamheter och service."

Visionen uppfyller många av de punkter om framtida planering som återfinns i gällande översiktsplan för Göteborg, vilket är mycket glädjande. Enligt översiktsplanen ska framtida planering i Mellanstaden åstadkomma följande:

1) En tät bebyggelse kring knutpunkter, bytespunkter och närmast kollektivtrafikens stråk ska eftersträvas.
2) Mellanstaden ska kompletteras med bostäder, arbetsplatser, service, rekreation och kultur.
3) Ej störande arbetsplatser och bostäder ska blandas där det är lämpligt.
4) Fungerande småskaliga verksamhetsområden liksom goda boendemiljöer ska värnas.
5) Värdefulla grönområden, närlek och gröna stråk ska bibehållas och utvecklas och borttagna naturvärden i tät bebyggelse ska ersättas så att förlusten kompenseras.
6) Kommunala verksamheter bör i första hand lokaliseras till de lokala torgen.
7) Nya mötesplatser ska utvecklas.
8) För att överbrygga barriärer och öka tryggheten bör befintliga bebyggelseområden länkas samman genom ny bebyggelse eller nya stråk.
9) Möjligheterna att gå och cykla inom mellanstaden och till centrala Göteborg bör förbättras.
10) Kulturhistoriska värden som tidstypiska hus eller stadsplaner ska värnas.

På några punkter känns planen otydlig och därför måste man fråga sig om det går att uppfylla visionen ännu bättre och samtidigt få med fler av de punkter om framtida planering som är uppställda i stadens översiktsplan?

Vi har valt att diskutera områdesvis och ta ut några exempel på möjligheter:

Tankarna kring funktionsblandningen i de nya byggnaderna vid Opaltorget är mycket bra. Livsmedelsbutik, café och småbutiker i markplan och stadsdelsförvaltningen och vårdcentral samt bostäder i våningarna ovanför.

Att det omslutna torget öppnar upp mot kollektivtrafikhållplatsen är också positivt. Däremot påminner den slutna torgutformningen väldigt mycket om alla de döda grannskapsenhetstorg vi har i Sverige idag. Det finns bara ett sätt att korsa torget, vilket ökar risken för att torget inte blir levande. Nu kommer nästan enbart de som har ett ärende till torget att gå här.

Skulle man kunna erbjuda en shared spacemöjlighet rakt över? Är det möjligt att flytta kvarteret ännu närmare hållplatsen så att fler gående fångas upp av torget på sin väg till och från hemmet? Finns det lokaler över till ålderdomshem, föreningsliv och kultur? Skulle husen kunna göras något högre?

Terrasshusens utformning och läge är fantastiskt. Det är roligt att man tagit hänsyn till de befintliga husen på Rubingatan. Höjdskillnaden mellan terrasshusen och Opaltorget utgör dock en barriär. När man nu gör detta stora ingrepp i berget, är det helt omöjligt att låta husen terrassera ner till nivå med parken? Detta skulle länka samman Rubingatan med Opaltorget på ett ypperligt sätt samt ge de boende i husen en gen väg till kollektivtrafik och annan service. De utvändiga trapporna och snedhissarna till de olika nivåerna/våningarna i husen kan då användas av andra som bor i stadsdelen.

Det höga huset ovanpå spårvägshållplatsen är ett fantastiskt initiativ. Det är viktigt att detta byggs i ett tidigt skede. Det borde även vara möjligt att lämna utrymme för annat innehåll än enbart bostäder.

Vi anser att det är mycket positivt att man åtgärdar den totala trafikseparering som råder i området genom att en genomfartsgata anläggs. Den nya lokalgatan och cykelvägen gör Opaltorget lättare att nå. Förmodligen skulle stadsdelen upplevas som ännu mer levande om spårområdet görs om till en stadsgata med blandtrafik. Då bryter man ner den barriär som den instängslade makadamkorridoren utgör idag, vilket möjliggör att terrasshusen kan trappas ner några våningar till och få lokaler i markplan längs den nya gatan.

Nya bostäder med lokalanpassade bottenplan skulle kunna byggas mittemot terrasshuset, längs den nya gatan. Då får man samma effekt som detaljplanen önskar eftersom att de nya bostäderna vänder sig mot parken och allén, vilket ökar insynen och tryggheten i parken. Dessutom minimerar man bullret från den nya gatan, vilket också bidrar till tryggheten i parken.

En sådan gata skulle ge förortsstadsdelen Tynnered runt Opaltorget en mer välkomnande stadsmässig karaktär. Bättre förutsättningar för lokaler i området (gata med längsgående hus) skapas, terrasskvarteret integreras bättre med ny och befintlig bebyggelse samt exploateringsgraden för området ökas markant. Eftersom hållplatsavståndet mellan Opaltorget och Smaragdgatan är kort blir restidsförlusten för spårvagnen med ett sådan förändring försumbar (ca 5 sekunder).

Med ovanstående förbättringsförslag tror vi att parken med Kastanjeallén kommer bli områdets viktigaste och mest uppskattade tillgångar, tillsammans med terrasshusen med lokaler i bottenplan, höghuset med bostäder och kontor, den nya stadsgatan och det levande torget.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Björn Felten (17 December 2009 09:32):
WOW!

Johannes Åsberg for president! Eller i alla fall stadsarkitekt. :)

"Från klarhet till klarhet" är väl det som närmast poppar upp när man läser ännu ett fantastiskt yttrande från gbg.yimby.

Finns det inte tid att starta ett kommunalt Yimby-parti här i Göteborg? Ni hade utan tvekan fått min röst den 19 september 2010 i alla fall...
 0
Johannes Hulter (17 December 2009 11:00):
@ bjorn: Kul att du gillar yttrandet. Vi skriver yttranden tillsammans på forumet - i det här fallet är det Daniel S som skrivit det mesta. Jfr: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​157&

Vår förhoppning är förstås att alla partier blir Yimby-partier. :) jfr: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​7/​svar-​till-​malin-​lernfelt_​7.​.​
 0
Håkan Cullberg (17 December 2009 12:57):
Upprepar gärna vad jag tidigare sagt. Den visionära kraft och anlysförmåga som Johannes Åsberg utstrålar är precis vad stadsbyggnadskontoret och vår stad behöver. Mitt förslag är att Johannes utses till stadsarkitekt på säg två år, i syfte att lyfta kontoret och den inneboende kunskap o kompetens som finns hos personalen, men som tyvärr inte kommer fram. (med undantag för vad som har framkommit i planförslaget kring Opaltorget) När Johannes avverkat sin period lämnas stafettpinnen över till nästa visionär, som skulle kunna vara en internationellt framstående arkitekt, som i sin tur efter två år....
 0
Johannes Hulter (17 December 2009 13:19):
Eh, tack så mycket! Men som sagt, det är inte jag som skrivit yttrandet utan ffa Daniel - och det är många andra människor som deltagit också, på många olika sätt. Med synpunkter, kommentarer, idéer, förslag osv osv. Det är viktigt att alla chippar in - tillsammans är vi starka!
 0
Håkan Cullberg (17 December 2009 13:43):
Jovisst jag håller med, tillsammans är alla i Yimby Gbg något mycket kraftfullt, engagerat och kunnigt.
 0
Björn Felten (17 December 2009 17:22):
Inte ställa ljuset under skäppan här nu, Johannes! Utan en samlande kraft bakom allt, så båtar det föga hur många goda idéer som kommer fram.

Att du har en kader av tänkare bakom dig gör dig bara så mycket mer värdefull som framtida stadsarkitekt. För vilken annan SA i historien har någonsin haft ett så fantastiskt ryggstöd att luta sig emot?
 0
Johannes Hulter (17 December 2009 18:02):
@ björn: Haha, tack ska du ha!

Men jag hävdar bestämt att det viktiga är det vi gör tillsammans, när vi samarbetar som nätverk. Och ju fler som engagerar sig, kopplar upp sig mot vårt nätverk och bidrar - desto bättre blir vi. :)
 0
Daniel Sjölund (17 December 2009 23:00):
Det är det som är så skönt med Yimby: Vem som helst kan vara med och tycka, ventilera, argumentera, komma med idéer, samtidigt som riktning och fokus ändå kan bibehållas av en samlande kraft*.

*Jepp, Björn Felten (17:22), instämmer helt på den raden.
 0
Petter A. (18 December 2009 00:37):
Mycket bra jobb! Yttrandet håller hög kvalitet!
 0
Victor A (18 December 2009 14:18):
YimbyGBG är en frälsning för staden, ni är frälsare allihop och i jul kommer jag att fira att ni har nedstigit på jorden! Ni har fattat att det enda sättet att påverka politiskt är att göra tjänstemännens jobb åt dem! Jag har stora förhoppningar att GBG i framtiden kommer ha mycket att tacka er för!
 0
Victor A (18 December 2009 14:18):
Haha många utropstecken där, men jag menar det! (ett till!)
 0
Jan Jörnmark (18 December 2009 19:21):
Kanon!
 0
Peter Bärnsten (12 Februari 2010 21:49):
Jag hittar inte den tråden jag läste innan som gjorde att jag blev tvungen att bli medlem för att kunna replikera. Nån hade ett förslag att låta den sista biten spårvagnslinje till Opaltorget bli blandad trafik med bilväg. Det är ett mycket dåligt förslag och tvärtom skall vi sträva efter att så mycket som möjligt ha enskilld bana för spårtrafiken. Allt annat är bakåtsträvan.
 0
Johannes Hulter (12 Februari 2010 22:40):
@ peter: Du ska bara bli medlem om du stödjer Yimbys principer. Jfr: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​om-​oss/​

Annars får du helt enkelt leva med att du inte kan kommentera forumtrådarna. :D

Men du kan väl skriva här varför du tycker det ska vara trafikseparerat? Och varför det är "bakåtsträvan" att trafikintegrera. Det vore intressant att höra.
 0
Mikael Kreutz (3 Oktober 2012 12:24):
Detaljplanen är ute på utställning nu, höghuset är kvar, 28 våningar, 86m högt och 111m över havsytan.
 0
Matthias H. (3 Oktober 2012 13:09):
Spännande tycker jag och jag tror ett jättelyft för Opaltorget.
 0
Michael Hjortstierna (3 Oktober 2012 21:52):
Den spårbundna trafiken ska inte blandas med övrig trafik!
Av flera skäl
1, säkerhet,
2, hastighet,
3, effektivitet,
4, kapacitet,
5, komfort,
6, säkerhet.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.