Utskrift från gbg2.yimby.se
....

YimbyGBG lämnar yttrande om Egnahemsvägen

 
YimbyGBG lämnade tidigare i veckan in ett yttrande om förslaget till detaljplan för Egnahemsvägen. Förslaget innebär att tre hus med 70 hyreslägenheter byggs längs med Egnahemsvägen i Landala.Skiss på föreslagen bebyggelse (grafik: SBK)

Landala var fram till slutet av 1960-talet en levande arbetarstadsdel med en stark social sammanhållning (läs t.ex. Nanne Engelbrektssons "Landala - stadsdel och livsform som försvann"). Det blev också  en av många stadsdelar i Göteborg som utsattes för en "extreme makeover" under 60-70-talet. Här finns alla klassiska modernistiska ingredienser: totalsanering, trafikseparering, planskiljning (gångbroar till köpcentrum), funktionsseparering, monoton "löpande band-arkitektur", geografisk isolering och enorma parkeringsdäck.Landala före totalsaneringen (bild: SBK)Landala efter totalsaneringen (bild: SBK)

Idag är utmaningen att förtäta och urbanisera dessa områden och återknyta deras kontakt med resten av staden. Detaljplanen för Egnamhemsvägen är ett steg i den riktningen, vilket är positivt. Vissa justeringar av planförslaget är dock nödvändiga.

Läs förslaget till detaljplan

Läs YimbyGBG:s yttrande (pdf)

Yttrande

Vi ställer oss positiva till föreslagen förtätning längs Egnahemsvägen. Som detaljplanen framhåller är efterfrågan på bostäder stor i Göteborgs inner- och mellanstad och det är därför viktigt att hitta lämpliga lägen för att kunna erbjuda fler människor tillgång till staden, vilket i sin tur medverkar till stadens hållbara tillväxt. Därför är det av stor vikt att dagens befintliga bebyggelse kan kompletteras med ny bebyggelse där det bedöms lämpligt ur ett samhälleligt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

Planen innebär ett värdefullt tillskott av invånare i området, vilket kan förstärka utbudet av service och handel. Att projektet syftar till fler hyreslägenheter är viktigt eftersom det ger förutsättningar för ökad social blandning. Vi ser också positivt på att bebyggelsen ges en stadsmässig karaktär med direkt anslutning till gatan. Det är ett yteffektivt byggande som inte låser den framtida användningen av omgivande mark. En god anknytning till gaturummet är dessutom nödvändigt om projektets trygghetsskapande målsättning ska kunna uppfyllas.

Vad gäller föreslagen arkitektonisk gestaltning är det glädjande att man vågat lämna den mest standardiserade nyfunkisen bakom sig, även om en ännu större variation mellan de tre olika husen varit välkommen. Liggande gestaltningsförslag, med närmast identiska fasader, ger ett ofördelaktigt intryck av "copy-paste".

Det är också ytterst positivt att förslaget vill se lokalanpassad yta längs med gatuplanet. Att medvetet förhindra funktionell blandning för all framtid är oerhört olyckligt och låser bebyggelsens användning på ett beklagligt sätt. Det går dessutom rakt emot översiktsplanens intentioner. Exakt vilka funktionella förutsättningar som området kommer att ha om några decennier är omöjligt att förutsäga idag. Det borde därför vara ett oeftergivligt krav att bebyggelsen får en viss flexibilitet.

Liggande detaljplaneförslag har på ett förtjänstfullt sätt kompletterats med lokalanpassning av gatuplanet. Även om förutsättningarna för handel i bottenvåningarna i dagsläget är dålig, finns ju stora möjligheter att inrymma kontor eller kommunal verksamhet redan idag. Detaljplanen måste därför vara tydligare med att bottenvåningarna ska vara förberedda för lokalanvändning redan från början och inte överlåta detta till exploatörens godfinnande. Fromma förhoppningar brukar nämligen inte räcka långt i stadsbyggnadssammanhang.

Vi efterlyser också ett större grepp på trafikplaneringen i området. Med utplånandet av den historiska bebyggelsen i Landala följde en olycklig trafikseparering och spatial isolering i typisk SCAFT-anda. Det vore välkommet att återskapa de rörelsemässiga relationerna mellan de olika områden som Egnahemsvägen förbinder. Ett första steg i den riktningen vore att länka samman Egnahemsvägen och Holtermansgatan, gärna i form av en shared space-lösning.

Vi hade också gärna sett fler förslag på hur de spatiala integreringen med Norra Guldheden hade kunnat förbättras, med fler trappor, stigar etc. Vi förutsätter vidare att parkeringsnormen justeras nedåt i enlighet med nyligen antagna parkeringspolicyn för Göteborgs stad. På det hela taget innebär dock detaljplanen ett stort steg framåt för stadsutvecklingen i området.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Martin C (17 Oktober 2009 15:40):
Se där, bra yttrande som vanligt. Förslaget stöter dock på patrull av en renodlad nimby på insändarsidan i dagens GP. Hon vill inte ha en "grå betongklump" utanför sitt sovrumsfönster, absolut ej på bekostnad av skogen. Ja, sen är husen för höga också...
 0
Ragnar Lind (17 Oktober 2009 23:09):
Jag kan nog faktiskt förstå insändaren. Svarta fasader utanför fönstret är inte så kul, det skulle inte jag heller vilja ha. Ändra på fasadutformningen eller bygg landshövdingehus!
 0
Olle Jansson (17 Oktober 2009 23:16):
Om hon inte vill ha exploatering i närheten av sitt sovrumsfönster så får hon la ta och köpa upp marken själv. Eller kanske hyra ut ett av sina rum till en bostadslös student.

Det är alltid så mycket lättare klaga när det är någon annan som får stå för notan och konsekvenserna.
 0
Daniel Andersson (17 Oktober 2009 23:48):
@Ragnar: På skissen ser det mer ut som grafitgrått än svart.
 0
Daniel Bergqvist (18 Oktober 2009 00:13):
Typiskt! En ny insändare i nimbyistisk anda. Jag kanske kan ta copy-and-paste på det förra repliken så slipper jag skriva en helt ny... ...Samtidigt kan jag förstå att en lång svartgråa fasad frodar nimyism. Den första bilden manar till eftertanke; synlig betonggrund ställs mot traditionell stenmur på andra sidan gatan - lyckat?

Jag undrar hur man kommer uppfatta detta hus om 30 år.
 0
Niklas S (18 Oktober 2009 09:29):
Före/efter bilderna på Landala: från stad till förort. Det är så att man vill fälla en tår.
 0
Mikael Kreutz (18 Oktober 2009 16:10):
Niklas S: Jovars, dessutom ser det ut som om man hade kunnat rädda stora delar av den gamla bebyggelsen och förtätat i nordvästra delen av områden och längst med berget.
 0
Ragnar Lind (18 Oktober 2009 16:54):
Riktiga tak, jo, det är ju bra. Men i övrigt är det rätt hårt och kantigt, dessutom om inte svart så i alla fall svartgrått. Faktiskt är det lite som gjort att skapa protester. Kanske lättar fasaderna med lite varma färger, men jag vill se mjukare och vänligare arkitektur. Estetiken är viktig.
 0
Johan (18 Oktober 2009 17:42):
Ja, estetiken är viktig. Själv blir jag överlycklig för alla nya hus som inte har vit putsfasad, så jag är iallafall nöjd, även om den gråa betonggrunden och det gråa plåttaket drar ned betyget.
 0
J E (18 Oktober 2009 18:08):
Jag är så trött på att alla nybyggda hus nu för tiden alltid ska vara svarta, gråa eller vita.
 0
Anna Eriksson (18 Oktober 2009 19:45):
Jag tror också att estetiken har betydelse för hur närboende uppfattar nya hus och förtätning av sitt grannskap. Om det hade haft betydelse för den som skrev insändaren i GP kan man ju inte veta, men generellt tror jag det är så. Vad jag minns klagade den personen på "betong utanför fönstret" eller något i den stilen. Och de nya husen på bilden ger ett lite mörkt intryck tycker jag. Hur det blir i verkligheten får man ju se. Sneda tak tycker jag är en fördel, börjar bli ganska less på alla dessa platta tak som byggs runtomkring en så taket är positivt.

Om man tittar på bilden av Landala före saneringen ser man ljusa landshövdingehus med röda tak. Jag skulle faktiskt tyckt det kunde vara trevligt med något som anknöt till Landalas historia. De flesta beklagar ju nu att man rev så många landshövdingehus och de som finns kvar är populära att bo i. Innergårdarna är trevliga och mer praktiska än grönområdena runt fristående hus, och träet i fasaderna ger en mer levande känsla än betong och puts (subjektivt vad man föredrar såklart men jag vet att jag inte är ensam om att tycka så). Nu hade man ju inte kunnat bygga ett helt kvarter på Egnahemsvägen men jag undrar hur folk resonerat om man uppförde landshövdingehus utanför deras egna hus. Ett annat sådant är området runt Skansen kronan, där fanns ju tidigare landshövdingehus som revs och nu när man vill bygga nytt blev det väldiga protester. Hade folk reagerat på samma sätt om man byggt landshövdingehus.

För att ingen ska missförstå: jag tycker inte att landshövdingehus är det enda rätta, men några stycken tycker jag man kunde bygga. Det byggs så likriktat idag tycker jag.
 0
Johannes Hulter (18 Oktober 2009 21:30):
@ anna: jag tror du har helt rätt. Det bisarra är att det knappast skulle kosta mer att bygga i trä och med andra färger - men byggbolagen skulle vinna ofantligt mycket på mindre protester.
 0
Matthias H. (18 Oktober 2009 22:23):
Bra yttrande Johannes.
 0
Ragnar Lind (18 Oktober 2009 23:10):
Jo, Anna, jag är helt med, både vad gäller Skansberget och Landala. Bygg landshövdingehus med flyglar och trappgator upp mot grönskan och N Guldheden. Tegeltak och ljusa träfasader, finns det något vackrare i all sin enkelhet? Det ger variation och kvarterskänsla. Ge trappgatorna namn efter försvunna gator från Landalasaneringen. Höjdgatan, Skomakargatan, Källgatan, etc. Förlängningen av Egnahemsvägen får gärna heta Landala Långgata.
 0
Magnus M. (14 December 2010 19:05):
Byggnadsnämnden röstade ja idag, enligt FBG. Så nu återstår bara något år med överklaganden. :-)

http:​/​/​www.​bevaraguldheden.​se/​h2ehv.​htm#20​10​-​12-​14
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6735 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg