Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Förhandlingsplanering i Sannegården

 
För en tid sedan reflekterade jag en del över den planerade centrumbildningen som planeras i Sannegårdshamnens inre del. Dessa tankar ledde snart fram till ett yttrande från YimbyGBG. Då jag bodde närmast av författarna till detta yttrande var det också naturligt att jag stod som kontaktperson. Som en följd av detta damp de så ner ett tungt grått kuvert på min hallmatta denna fredag. Innehållet bestod av antagandehandlingarna till detaljplanen för Sannegården Centrum.


En framtida spökstad eller kanske bara slätstruket?

Nu fick jag tid att i lungt och ro läsa igenom alla de yttranden som kommit in under samrådet. Egentligen hade den ansvarige Anders Svensson redan kommenterat vår uppfattning sedan tidigare, så kommentarerna på just vårt yttrande var inte direkt någon nyhet. I detta sammanhang tog även Johannes sig tid att bemöta responsen och fortfarande har ingen lyckats förklara för någon av oss varför säkerhetsavståndet på 80 meter från hamnbanan på något magiskt sätt är längre här än på andra platser.

I många och mycket står vår kritik fast och jag skall därför inte uppehålla mig vid alla detaljer. Den del jag fortsätter att fokusera på är frågan om dagligvaruhandeln som skall inrymmas i planen. Jag var i ett tidigt skede kritisk mot att handeln placerades bakom det förmenta centrumet med sin kollektivtrafiksplats och istället planeras att bli en låda med stora parkeringsytor placerade ut mot Lundbyleden. Anledningen till detta låg inte bara i att jag inte är så vidare förtjust i bilburna köplador utan i att det redan finns ett extern köpcentrum för bilister en allsvensk snedspark från detaljplaneområdet. Vid Eriksbergs köpcentrum ligger nämligen ett Coop Extra.

I de första handlingarna kan man läsa att
"[k]öpkraften i området [inte bedöms] tillräcklig för utbyggnad av dagligvaruhandel både i Eriksbergs köpcentrum (Fogsvansen) och i Sannegården Centrum. Den lösning som tidigare slagits fast i program och översiktsplaner kräver att de båda torgen profilerar sig så att de kan komplettera varandra." och även att "största möjliga rumsliga integration mellan handel och bostäder är [...] eftersträvansvärt."


Detaljhandel tydligt separerat i planens norra del

Så utifrån denna bedömning och denna ambition kanske inte ännu ett köpcentrum riktat ut mot Lundbyleden är vad närområdet behöver - om nu inte SBK själva skall välja de framtida innehavarna av dessa lokaler för att garantera att de verkligen kombinerar varandra och profilerar respektive "torg" (med tanke på hur detaljerade detaljplaner är är detta absurt nog nästan rimligt! Det är ofta så större fastighetsägare agerar när de vill skapa en bra mix av affärer i sina köpcentrum). Misstolka mig inte nu, jag har för egen del ingen ambition att förhindra konkurrensen mellan näringsutövare bara för att marknaden bedöms vara för liten för två aktörer att överleva, men då SBK tydligen tar sådant i beaktande så är det inte mer än rimligt att ta med detta i min bedömning av deras handlingar. Några butiker skall integreras ut mot hållplatsen men det är alltså allt, en liten del i jämförelse med storleken på köpladan.

I det yttrande som jag var med och författade påtalade vi detta och menade att det vore mycket bättre att rikta dagligvaruhandeln ut mot parken/torget och hamnbassängen. I deras kommentarer till vårt yttrande säger de nämligen att
"Stadsbyggnadskontoret har bedömt att den bästa placeringen av en sådan butik är utmed leden men samtidigt med nära gångavstånd till kollektivtrafiken".

Jones Lang Lasalle har vissa synpunkter i samrådet då de menar att det vore bättre att utveckla Eriksbergs köpcentrum till ett stadsdelstorg och istället bara ha en mindre, bostadsnära livsmedelsbutik i Sannegården. Nu skall det verkligen poängteras att JLL inte är någon boende, även om namnet låter som det tillhör någon hitflyttat New Orleans-bo, utan ett stort internationellt företag som håller på med fastigheter och är involverade i - just precis - Eriksbergs köpcentrum. JLL talar alltså i egen sak och vill förstås inte få en likvärdig konkurrent till sina kunder på andra sidan Eriksbergsmotet. Vad som istället är lite mer intressant är SBK:s svar:

"[T]vå likvärdiga livsmedelsbutiker är det bästa alternativet då dessa kan understödja varandra[...]. Många lokala torg lider idag av att befintliga livsmedelsbutiker har för liten yta och därigenom för en tynande tillvaro i bilsamhället."
Låt oss för idag strunta i logiken som ligger bakom uppfattningen om att två likvärdiga livsmedelsbutiker understödjer varandra och hur spontant olämpligt Eriksbergs köpcentrum känns som stadsdelstorg för boende söder om Hamnbanan. Låt oss istället fokusera på det där sista ordet som SBK kände var viktigt att poängtera. Vi lever alltså i ett bilsamhälle. På Älvstranden Utvecklings hemsida står det att "Vi utvecklar det nya Göteborg". Trots en massa surr från kommunens håll om att fler skall åka kollektivt, gå eller cykla och att på Norra Älvstranden så planeras för den Goda staden (jag vill dock se de som säger sig planera den Onda staden) med levande och mänskliga miljöer. Ja, inget är tydligen mer mänskligt och levande än Eriksbergsmotet!


Eriksbergsmotet - mänsklig, levande miljö

Det hela skär sig en smula med med kommentarerna till Svensk Handel, som, tycker att handeln i Sannegården skall vara unikt och pratar om en attraktiv miljö som är lockande och spännande dygnet runt (det är ju det parkeringsytor framför köplada formligen skriker - eller hur?), där det påekas att...

"Sannegårdens inre del utgör ett område med handel och bostäder som knyter samman östra och västra Sannegården och skapar en helhet. Handeln i området ligger mycket bra till ur kollektivtrafiksynpunkt och för närhandel för de boende i området. Livsmedelshandeln samt annan handel inom området kan därmed förväntas få en annan funktion än Eriksbergs handelsområde, där huvuddelen av besökarna kommer med bil."

Men vänta lite nu, om det nu är detta som är det kompletterande med Sannegårdens livsmedelsaffär, varför ligger den då ut mot leden medan två futtiga butiksytor planeras ut mot det för i området boende mer naturliga och för syftet planerade mötesplatsen och torget/parken som skall ligga precis vid hamnbassängens kant och vid busshållplatsen?

ICA ex machina! Plötsligt så dyker de upp som gubben i lådan. Detta företag förekommer inte någonstans i de handlingar med detaljplanen som jag och Yimby tog ställning till men nu är de här med sina åsikter om olika detaljer för den framtida livsmedelsaffären och passar även på att berätta för oss om den kommande frälsningen:

"ICA vill informera om att ICA Sverige bedriver ett rikstäckande energioptimeringsprojekt där projekt ICA Kvantum Sannegården är valt som ICA's pilotprojekt!" SBK svarar:
"[SBK] har reviderat plankartan utifrån ICA's önskemål. Planbeskrivningen har kompletterats med en beskrivning av ICA's intentioner om energioptimering."

Så bra att ICA tänker på att energioptimera sin butik i bilsamhället, jag var lite orolig där ett tag. Det är alltså helt klart att ICA skall ha en affär i den nya Sannegårdens centrum. Man undrar ju lite i vilket skede det blev klart och vilket inflytande de kan ha haft på planeringsprocessen trots att de aldrig omnämnts tidigare i offentliga handlingar för denna detaljplan.

"I planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningarna, planens syfte och skälen till planens utformning samt de överväganden som legat till grund för omfattningen av kravet på bygglov inom planområdet."
Plan- och bygglagen (1987:10) § 26

En noggrannare läsning av handlingarna visar således på det som vi misstänkt länge - detaljplanen är en produkt av förhandlingsplanering. Med förhandlingsplanering avses att ett fåtal politiker eller tjänstemän med oklara mandat kommer överens med privata intressen utan att detta klargörs tydligt och formellt. Sedan klubbas förslaget igenom enligt PBL som förment objektiva bedömningar utan att det allmänna och andra enskilda intressen har någon riktig möjlighet att påverka eller vinna inflytande över resultatet. Frågan vi ställer oss är givetvis när ICA involverades i detta? Har andra möjliga intressenter - som måhända accepterat andra lösningar - tillfrågats? Dessa frågor är förstås svåra att få svar på - det har ju inte direkt skett öppet.

Från en viss synvinkel är ICA:s önskemål om att ha affären ut mot leden förståerliga. Många större köplador anser att det är viktigt att synas från vägen. Det handlar om att synas tydligt så att bilisten inte missar ett köp. I princip är det inte heller någon skillnad för andra affärer och verksamheter oavsett om kunderna går, åker kollektivt eller cyklar - det är bra att synas. Det är inte direkt ovanligt att stadsdelstorg är direkt olämpligt placerade ur en handelssynpunkt där planeringen haft en dålig förståelse för hur människor rör sig i praktiken eller helt enkelt velat att torget skall vara en samlingsplats för grannskapesenhetens invånare och inga andra. Att ICA förstås både vill ha kakan och äta upp den är i sig inte konstigt - alltså få Sannegårdens boende som kunder och konkurrera med Coop Extra om deras bilåkande kunder. De boende kommer i vilket fall att veta var affären ligger, även om den skulle vara olämpligt placerad.

Det är dock tveksamt om ICA:s önkemål skall vara övervägande när kommunen gör upp planer för kommunal mark. De idioter och stackare i Sannegården som nu måste gå två kvarter längre (ett kvarter upp, ett kvarter ner) för att nå sin lokala mataffär skulle måhända kunna tänkas ha en åsikt. Någon kanske skall informera de människor som väljer att gå eller åka kollektivt - vilket kommunen säger att det är bra att vi gör - att vi faktiskt bor i ett bilsamhälle och det är inget man kan göra något åt ens med ett totalt kommunalt planmonopol. Att garantera ICA en gigantisk reklamskylt vid vägen och en väl synlig infart och parkering skulle till exempel inte kunna vara en acceptabel kompromiss?

Under tiden ägnar sig andra saksägare, de boende alltså, att sida upp och debattera färgsättningen på fasader och balkonger (det står att de skall vara färgglada - hemska tanke!) de nya husen, oroa sig för solvinklar och för sina parkeringsplatser (vi lever ju i ett bilsamhälle!). Ja, färgsättning på fasader tas upp i detaljplanerna redan på ett relativt tidigt skede. Det anses la vara viktigt för att samrådet skall vara demokratiskt och för att alla skall kunna säga var de tycker - demokrati är viktigt!

Är det bara jag eller är det någon som står nere på kajkanten, silar mygg och sväljer kameler?
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johan K. Sch. (1 Juni 2009 12:57):
Är inte i princip hela Efterkrigstidssverige planerat utifrån den enkla principen att borgare ska handla på Ica och sossar på Konsum?
 0
Johannes Hulter (1 Juni 2009 15:12):
@ olle: My Gawd... Det roliga är att jag kommer ihåg att du redan från början sa att Lidl eller någon annan varit inne på SBK och beställt strukturen. Hur länge har detta varit klart? Vilka har vetat om detta? Man får anta att politikerna i Byggnadsnämnden blivit tillfrågade.

"SBK: Jo, ICA var förbi en sväng, de vill ha bilhandel i Sannegården. Det går ju rakt emot ÖP men det är la OK änna?

Byggnadsnämnden: Jaja, ÖP schmÖP, men säg inget till någon, hitta på lite konstiga bortförklaringar bara så lotsar vi igenom det här som vanligt.

SBK: Okidoki, bizniz as usual!"
 0
Matthias H. (1 Juni 2009 15:19):
Ja, ens ork tar nästan slut.
 0
Olle Jansson (1 Juni 2009 15:56):
Håller lite med där Mattihas H. Det var lite nödvändigt för mig att gå ut på balkongen och hämta lite luft mellan varje stycke i författandet av detta inlägg.

Det är ett överhängande problem i mötet mellan det byråkratiska och det politiska i en modern stat att det inte finns några vattentäta skott däremellan. Detta är i grunden troligen ett olösbart problem och är grunden till varför radikaler säger att "allt är politik". För anhängare av status quo är det nämligen mycket behändigare att istället säga att allt är byråkratiska beslut baserat på objektiva administativa beslut baserade på vetenskaplig kunskap om hur vi kan nå uttalade politiska mål (läs: ÖP).

Om detta kan det tjatas om i evigheter då vi inte kan sticka ner vårt alternativa förslag i ett laboratorium och därigenom få bekräftelse på att vårt förslag är bättre (enligt ÖP:s kriterier).

För att vi som medborgare skall göra en vettig bedömning krävs det dock någon form av transparens - vi har minst sagt starka indicier för att detta saknas i detta fall och att någon butit mot PBL.

Johan K.: Jag handlar mest på Willys, vad är jag då - småborgare?
 0
Daniel (1 Juni 2009 16:25):
Alltså... jag vet inte vad vissa tänker på, men dom som planerade eriksbergsmotet kan inte ha varit helt vaken. Och om nu ica vill ha en reklamplats mot motorvägen så kan man ju säga att det är ingen som hittar dit ändå om man svänger av motorvägen. Om man kommer från lundbytunneln så blir det försent att svänga av och nästa avfart är ju vid mynttorget.
Kommer man från backaplan så är inte planeringen helt logisk visuellt sett för åkande när man har svängt av. Sedan i övrig kritik håller jag med. Vi behöver inte en död köplada till.
Det finns en stor risk att huset kommer att upplevas precis på det sättet som eriksbergs centrum gör nu. En död grå mur mot bostäderna och en stor asfaltsöken mot tomma intet.
 0
Patrik Sterky (1 Juni 2009 21:41):
Jag har för mig att banverket avser att på sikt gräva ner hamnbanan, borde det inte finnas med en framtida utvecklingsplan för området närmare spåret!?
 0
Mikael Andersson (1 Juni 2009 22:25):
@Patrik Sterky,nu har en ny utredning om Hamnbanan inletts.
Tanken tidigare var att Hamnbanan där den går idag skulle ersättas med en bana längsmed Hisingsleden med bergtunnel till Torslanda och Skandiahamnen.Nu, med det försämrade ekonomiska läget skall det utredas om existerande Hamnbana kan förbli där den är med ett ytterligare spår bredvid.

Men bullriga godstransporter bör snarare ske långt ifrån där människor bor för att icke inverka menligt på människors hälsa.

Den tidigare idén om att nuvarande Hamnbana skulle i framtiden kunna vara Spårvägsbana är mer tilltalande eftersom det också är Västtrafiks intentioner för ökat kollektivt resande i Västra Götalands län att det skall ske på spår.

Hamnbanan till/från Skandiahamnen borde snarare anläggas utmed Hisingsleden och närmare Torslanda och Skandiahamnen i sprängd bergstunnel (för att störa människor så lite som möjligt).
För i en framtid utan petroleumbränslen så finns det inget behov av Shells raffinaderi på Rya och det finns fantastiskt bra områden som lämpar sig för förtätning där ute.
 0
Daniel Andersson (1 Juni 2009 22:46):
@Mikael:
För i en framtid utan petroleumbränslen så finns det inget behov av Shells raffinaderi på Rya och det finns fantastiskt bra områden som lämpar sig för förtätning där ute.

Men när oljan blivit för dyr behövs naturligtvis området till kolhamn och CTL (Coal to liquid)-anläggning -- eller du kanske tror på tomten också :).
 0
Patrik Sterky (1 Juni 2009 22:49):
@Mikael: Vet att diskussioner förs, men vet du vart det finns dokument att läsa om detta?

Befintlig bana får mer än gärna bli en del av det spårbundna kollektivtrafiknätet (se mitt inlägg med karta i debatten om Västlänken, ganska sent). Men även det tillåter bebyggelse betydligt närmare spåret, så jag tycker fortfarande det bör finnas med i planen som en framtida möjlighet (och finansieringsmöjlighet för att gräva ner godstågen).
 0
Mikael Kreutz (2 Juni 2009 00:37):
Ja vad ska man säga, fejspalm?
 0
Jesper Hallén (2 Juni 2009 12:23):
Det här handlandet doftar värre än ryaverket må jag säga
 0
Mikael Andersson (2 Juni 2009 12:58):
@Patrik Sterky, kolla själv på Banverkets hemsidor, sök:hamnbanan.
I notiser står det om Hamnbanan,sträckan Eriksbergsmotet-Kville
skall samutredas med Vägverket.
 0
Mikael Andersson (2 Juni 2009 13:02):
@Daniel Andersson, Göteborg behöver heller ingen kolhamn.
Vet Du inte om att Rya kraftvärmeverk skall om 20 år drivas på biogas från skogsråvara från "rot-till-grot".Grot är trädtopparna som idag hamnar på hygget eller föryngringsytan.
 0
Mikael Andersson (2 Juni 2009 13:04):
@Jesper Hallén, det är faktiskt inte Rya som luktar utan oljecisternerna.
 0
Daniel Andersson (2 Juni 2009 13:25):
@Mikael Andersson:
Min kommentar om kolhamn var sarkastisk. Med samma dubbelhet som i stadsplaneringen med fagra ord men b.a.u. i praktiken vore det följdriktigt att man i drivmedelsfrågan, trots tal om hybrider och alternativa bränslen, följer minsta motståndets väg vilket mycket väl kan vara syntetbränslen från kol.
Själv ser jag CTL (syntetbränslen från kol) som det potentiellt största hotet mot klimatet; till skillnad från oljan och fossilgasen, där billig tillgång kan väntas ta slut inom överskådlig tid, finns det stora reserver med kol. Och åtskillnad och lagring av CO2 som är tänkbar för kraftverk, blir knappast aktuellt för bilar.
Grotuttag som ingår i ett uthålligt skogsbruk kan troligen öka men rötterna är nog mer tveksamt. Dels är mängden död ved (som är viktig för tex insekter, svampar och lavar) redan innan väldigt låg i brukade skogar, dels sliter det mycket på flisningsutrustningen att mala ner rötter.
 0
Jesper Hallén (2 Juni 2009 16:51):
Mikael: Jo det förstås. men om man står inne på ryaverken så doftar det allt en del :)

Hoppas också att vi snart kan sanera oljehamnen och bygga stad där.
 0
Niklas Svensson (2 Juni 2009 23:21):
Å andra sidan finns fortfarande mängder av mark att bygga stad på vid Norra Älvstranden (i den mening "Norra Älvstranden" har i dagligt tal) om vilja till sådan hade funnits bland styrande politiker, nämnder och utvecklingsbolag. Att hoppas på snar sanering av oljehamnarna för att där börja bygga stad känns kanske aningens premature så länge vi inte har stad värd namnet fram till Älvsborgsbron. Ser hellre hamnar med bevarad potential inför en framtid med vettig och fungerande stadsplanering än en snar förlängning av NÄ i samma stuk den planerats/byggts hittils, och, med Sannegårdens centrum i åtanke, hur den verkar fortsätta att planeras framöver.
 0
Mikael Kreutz (3 Juni 2009 16:23):
Någon annan som fick Pravda i brevlådan idag?
 0
Daniel Andersson (3 Juni 2009 16:30):
@Mikael: Jag fick 'Hämmad i HSB'. Är det den du syftar på? :)
 0
Mikael Kreutz (3 Juni 2009 16:46):
Nej, stadsbyggnadskontorets annonsbilaga 'Göteborg bygger för framtiden'.
 0
Olle Jansson (3 Juni 2009 18:15):
Bra att du skrev det Mikael K., den hade hamnat direkt i pappersåtervinningen (utgick la från att det var en annonsbilaga, vilket det la i och för sig i viss utsträckning var). Kanske inte något nytt, lanseringen av begreppet Centrala Älvstaden kanske. De slänger sig med många positivt laddade termer men man får la avvakta tills det kommer detaljplaner för att se vad orden är värda i realiteten. Kvibergstaden låter ju också väldigt bra och Amhult är ju också blandstad tydligen. Det enda som lätt lite mer konkret hoppingivande var la texten om Hammarkullen.
 0
Patrik Sterky (3 Juni 2009 20:05):
@Mikael A: Är väl insatt i utredningarna kring hamnbanan och mig veterligen är det inte beslutat om framtiden ännu, eller i vilken ordning den skall byggas ut.
 0
Daniel Au (8 Juni 2009 00:24):
Jag skulle tro att många likt mig inte tycker om att gå runt på 1 km2 stor affär för att köpa det lilla vanliga man behöver. Att behöva gå på en promenad genom hela affären för att komma till mjölken är ju bara idiotiskt. Jag bor i Sannegården och bryr mig inte hur butiken ligger så länge det inte är någon jävla MAXI historia för då kan man ju lika gärna gå och dränka sig i det fina vatten som ligger 25 meter bort.
 0
Olle Jansson (9 Juni 2009 12:58):
Men Daniel, mjölken är ju säkert 50 öre billigare och motion är ju nyttigt - något vi får för lite av i bilsamhället!
 0
Daniel Au (9 Juni 2009 22:58):
Jag tycker det är onödigt och rent av jobbigt med för stora butiker, man förlorar en bra överblick för att man vet inte hur stor butiken är. Jag skulle tycka det va mycket bättre med ett ICA Kvantum i Sannegården tillsammans med bostäder. På vilket sätt skapas ett större bilsamhälle? Jag skulle tro att alla av de som bor i d 1500 lägenheterna skulle välja ICA för att det just ligger på ett bra gångavstånd.
 0
Johannes Hulter (9 Juni 2009 23:25):
@ daniel au: Absolut, det hade förmodligen blivit jättebra. Plus några mindre andra butiker, något café etc. Dvs ungefär det vi föreslog i vårt yttrande: http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​8/​0​9/​yimbygbg-​lamnar-​yttrande-​_​.​.​
 0
Daniel (15 November 2010 08:38):
Jag var ute och gick i igår till ICA Sannegården. Jag själv bor vid wieselgrensplatsen, vilket leder till att den enklaste vägen är Inlandsgatan ner till Stålhandskegatan (Lundbyleden), och sedan övergångsstället och över järnvägen till ICA. Med tanke på planeringen så undrar man inte om någon med beslutsmakt är inkompetent.Att försöka få folk att gå frivilligt att gå en omväg på 1 kilometer när man har målet framför ögonen är bara dumt. Det är tänkt att jag ska gå ner till stålhandskegatan, sedan ska jag vandra bort till eriksbergs köplador och till sist tillbaka till ica.
Det stan (och ICA) har i praktiken gjort är att man har skapat ett gångstråk över en hårt trafikerad järnväg utan övergång, men som inte kommer att hindras av staket (som nog kommer att klippas upp om det kommer upp). Jag undrar om dom som utreder dessa saker aldrig har varit på plats? Detta gångstråk har varit aktivt sedan varvstiden och inte försvinner det för att någon smäller upp ännu en köplada.
 0
Daniel (15 November 2010 09:04):
Jag vill också säga att detta gångstråk syns på översta bilden i övre högra hörnet. Man ser sneddandet över gräsmattan och gångstråket över järnvägen. sedan har man inte heller någon trotoar på Sannegårdsgatan (vägen som går åt vänster i den vänstra rondellen). Det kommer också att bli ett gångstråk, men man planerar väldigt mycket för biltrafiken och väldigt lite för gående.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.