Utskrift från gbg2.yimby.se
....

YimbyGBG lämnar yttrande om Mellersta Biskopsgården

 

YimbyGBG lämnar idag in ett yttrande kring bebyggelse mellan södra och norra Biskopsgården. Den berörda detaljplanen har inte lett till någon större offentlig debatt men för YimbyGBG är det viktigt att aktivt verka för god stadsplanering även bortom det medialt intressanta. Ofta väcker förändringar och förtätningar i de centrala delarna av staden mycket uppmärksamhet och debatt. Exempel på detta är inglasning av Stadsbiblioteket, rivningen av kvarteren i Gårda, Heden (ett hett debattämne i årtionden) och tillbyggnad av Centralposthuset. YimbyGBG har lämnat yttranden om några av dessa men också för mindre uppmärksammade byggnationer såsom Marconigatan.

 

 

Dagens yttrande och exempelvis Marconigatan berör områden där en stor del av Göteborgs invånare bor, det så kallade miljonprogrammet och andra halvcentrala områden. Planeringsidealet som ligger bakom dessa områden går i mycket stick i stäv med vad YimbyGBG står för. Det är den separerade bostadsenklaven vid en matargata snarare en den integrerade blandstaden. Det är i områden likt dessa där förändringar är svårast att genomföra som värdet av den nya översiktsplanen verkligen testas. Kan bostadenklaver berikas med nya kvalitéer utan att för den sakens skull förstöra de kvalitéer som finns? YimbyGBG:s yttrande är ett försök att visa ett sätt att bygga in en småhusidyll i ett miljonprogram, nära rekreationsområden samtidigt som det finns möjligheter till andra verksamheter och istället för att ersätta en gammal barriär med en ny: ett mörkt, otryggt skogsparti och ett världsfrånvänt villaområde med återvändsgränder.

 

Det berörda området kategoriseras i den nya översiktsplanen som mellanstad. Nedan är ÖP:s egen sammanfattning om framtida planering i dessa delar av Göteborg:

 

* En tät bebyggelse kring knutpunkter, bytespunkter och närmast kollektivtrafikens stråk ska eftersträvas.
* Mellanstaden ska kompletteras med bostäder, arbetsplatser, service, rekreation och kultur.
* Ej störande arbetsplatser och bostäder ska blandas där det är lämpligt.
* Fungerande småskaliga verksamhetsområden liksom goda boendemiljöer ska värnas.
* Värdefulla grönområden, närlek och gröna stråk ska bibehållas och utvecklas och borttagna naturvärden i tät bebyggelse ska ersättas så att förlusten kompenseras.
* Kommunala verksamheter bör i första hand lokaliseras till de lokala torgen.
* Nya mötesplatser ska utvecklas.
* För att överbrygga barriärer och öka tryggheten bör befintliga bebyggelseområden länkas samman genom ny bebyggelse eller nya stråk.
* Möjligheterna att gå och cykla inom mellanstaden och till centrala Göteborg bör förbättras.
* Kulturhistoriska värden som tidstypiska hus eller stadsplaner ska värnas.

 

Det är YimbGBG:s uppfattning att även om SBK:s föreslagna plan lyckas väl med några av dessa punkter, och i viss mån på några till, finns det utrymme för förbättringar. I sitt yttrande föreslår vi bland annat färre återvändsgränder och ett mindre hierarkiskt gatunät, hus som bättre förankras till gatuplan,en bättre park istället för fler stympade gräsmattor samt att planen bör göras mer flexibel för framtida föändringar.

 

YimbyGBG har som sagt ambition att verka för god stadsplanering även bortom medias blickfång, i den verkliget som de flesta av oss bor i. Har du som yimbyit och stadsvän fått information om en ny detaljplan i ett område som ligger dig nära och vill lämna in ett kritiskt men konstruktivt yttrande så uppmanar vi er att starta en debatt på Yimbys forum så kan andra hjälpa dig att leverera ett förslag som gör staden bättre att leva i för oss alla.

 

Läs YimbyGBG:s yttrande som pdf

Läs ett tidigare inlägg om detaljplaneområdet

Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (21 April 2009 22:38):
@ olle: Bra inlägg! Tänk vad kul det vore om SBK någon gång, bara för skojs skull, faktiskt följde ÖP. Man undrar verkligen vad som skulle hända...
 0
Daniel (24 April 2009 08:23):
@Johannes.

Jag beklagar att jag inte skickat filen till dig, den vart för stor, men i alla fall så finns det liknande kartor på www.goteborg.se. Den här kartan visar ungefär samma sak fast är lite yngre men fortfarande från 20-talet.
http:​/​/​search.​arkivnamnden.​org/​repository/​kartor/​hisin.​.​
Titta efter svarte mosse och se hur man planerade det området då.

Det mesta kartmaterialet hittar man på www.goteborg.se
Sök på kartor så får du en bra länk. det var alldeles för lång länk för att skriva ut den här.
 0
Johannes Hulter (5 Maj 2010 16:45):
Här är förresten SBK:s svar på vårt yttrande:

Planområdet utgörs av delvis mycket kuperad terräng. Genom förslagets utformning med återvändsgator har exploateringskostnaderna kunnat hållas acceptabla med den typ av bybyggelse som eftersträvats i området, dvs småhus som tidigare varit underrepresenterade i Biskopsgården.

En trädgårdsstad erfordrar grönytor i form av förträdgårdar och grönskande uteplatser vilket innebär att avstånd till gata varit en av ambitionerna vid utformningen. En platsbildning med bänkar, lekutrustning, grillplats mm föreslås anläggas i det centrala grönstråket. Ytterligare byggnad invid förskolan planeras inte på grund av att naturmarken ska behållas i syfte att ej störa hasselsnokens livsbetingelser.
 0
Magnus M. (5 Maj 2010 17:10):
Hm, det där argumentet för hasselsnoken kan användas mot hela projektet, eftersom dess största hot är människor som dödar den i tron om att det är en huggorm, något som antagligen kommer hända en hel del invid en förskola.
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.