Utskrift från gbg2.yimby.se
....

Centralposthuset går vidare

 


Projektet att bygga hotell i Centralposthuset har nu tagit ytterligare steg på vägen. YimbyGBG har tidigare lämnat ett yttrande om detta. Byggnadsnämnden har efter mycket kattrakande beslutat att godkänna detaljplanen. Behandlingen i Byggnadsnämnden ger en intressant inblick i det politiska systemets vardag. Så här gick det till.

Ur protokollet:


Till behandling företogs ärende angående rubricerade detaljplan inom stadsdelen Stampen.

Stadsbyggnadskontoret hade ingett en den 16 december 2008 daterad handling så lydande:

”Tjänsteutlåtande etc. bil. [Här sammanfattar SBK inkomna synpunkter och föreslår att Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen]

M, kd, fp hade ingett en den 16 december 2008 daterad skrivelse så lydande:

”Yrkande etc. bil.Margot Perlitz Ottosson (v) hade ingett en den 16 december 2008 daterad skrivelse så lydande:[Förslaget från Bellman/Werner innebär att tillbyggnaden krymps ner så att den knappt syns ovanför taknocken och finns till beskådan i utlåtandet]

Under överläggning i ärendet yrkade:

ordföranden (m) i enlighet med ovannämnda yrkande,

Perlitz Ottosson återremiss i enlighet med ovannämnda yrkande,

Mats Arnsmar (s) enligt kontorets förslag.

Martin Joneskär (mp) anmälde ett tilläggsyrkande om att i planen ta bort alla möjligheter till angöring från Drottningtorget.

Sedan överläggningen förklarats avslutad framställde ordföranden propositioner på beslut om ärendets avgörande i dag eller återremiss.

Sedan propositionerna besvarats tillkännagav ordföranden att hon funnit den förstnämnda vara med övervägande Ja besvarad.

Nämnden hade alltså beslutat att avgöra ärendet idag.

Härefter ställde ordföranden propositioner på beslut om bifall till m,fp,kd-yrkandet eller kontorets förslag.

Sedan propositionerna besvarats och ordföranden tillkännagett att hon funnit den sistnämnda vara med övervägande Ja besvarad, begärdes omröstning vilken verkställdes i enlighet med följande justerade proposition:

”Den som vill att nämnden skall bifalla kontorets förslag röstar Ja, den som inte vill röstar Nej. Vinner Nej har nämnden bifallit m,fp.kd-yrkandet”.

Vid upprop röstade Arnsmar, Malm, Joneskär, Perlitz Ottosson och tjänstgörande ersättaren Niklasson Ja medan ordföranden, Lange, Fogelgren och Hellström röstade Nej.

Då omröstningen sålunda utfallit med fem Ja och fyra Nej hade nämnden beslutat bifalla kontorets förslag.

Härefter ställde ordföranden propositioner på beslut om bifall eller avslag till Joneskärs tilläggsyrkande.

Sedan propositionerna besvarats tillkännagav ordföranden att hon funnit det sistnämnda vara med övervägande Ja besvarad.

Byggnadsnämnden hade alltså beslutat:

att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för hotell i Centralposthuset, Drottningtorget inom stadsdelen Stampen, upprättad den 7 oktober 2008 och reviderad den 16 december 2008, samt att få bygglovet vid beslutsskedet tillbaka till nämnden.

Margot Perlitz Ottosson lät till protokollet anteckna skrivelse så lydande:

”Protokollsanteckning etc. bil


Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

- - -

Som synes är det viktigt med goda kunskaper i mötesteknik om man ska sitta i Byggnadsnämnden. I tjänsteutlåtandet från Stadsbyggnadskontoret ingår också redogörelser för samrådet och utställningen. Där dyker YimbyGBG:s yttrande upp som hastigast.

Ur utlåtandet:

YimbyGBG ställer sig positiva till förslaget att utveckla Centralposthuset. Göteborg är i trängande behov av fler dynamiska och levande stadsmiljöer med intressant arkitektur. För att säkerställa ett gott resultat är dock vissa grundläggande justeringar av detaljplaneförslaget nödvändiga.

1. Den föreslagna tillbyggnaden föreslås bli avsevärt högre.

2. Den arkitektoniska gestaltningen tillåts bli med uttrycksfull.

3. Tydligare säkerställande av publika funktioner i huset, tillgängliga från alla sidor av Centralposthuset.

YimbyGBG är starkt emot en rivning av Stampen 2:1 för att kunna åstadkomma parkeringsplatser.

Kommentar: Utredningen visar att höga hus i detta läge även innebär negativa konsekvenser. Eftersom varken kommunen eller intressenten har önskemål om högre hus är det inte aktuellt att pröva detta i detaljplanen. Krav kommer i bygglovprocessen att ställas på en särskilt hög kvalitet och omsorg i gestaltningen. Att detta görs är nödvändigt med tanke på läget i staden och påverkan på den befintliga byggnaden. Krav ställs även från länsstyrelsen som ger tillstånd för påverkan på byggnadsminnet. Planen medger entréer från alla sidor av huset. Det finns också entréer i det befintliga huset från alla sidor och huset får inte ändras i detta avseende. Att därtill reglera att entréerna ska hållas öppna är knappast möjligt. Förutom befintliga entréer tillkommer två stora entréer, mot väster och mot öster, vilket är positivt.

 - - -

Av någon anledning har kontoret ändrat på vår första punkt. I vårt yttrande föreslog vi att tillbyggnaden skulle "tillåtas" bli högre, dvs. att planen skulle medge det om det fanns intresse från exploatören.

Det är också viktigt att komma ihåg att alla de negativa konsekvenser som kontoret hänvisar till är av rent estetisk natur och följaktligen högst subjektiva.

Vad gäller tillgängligheten från de olika sidorna så är det en sak att planen "medger" det och om den "föreskriver" det. I vårt yttrande föreslår vi inte heller att planen ska "reglera att entréerna ska hållas öppna". Vi föreslår däremot att man säkerställer publika funktioner (vilket i sin tur förmodligen skulle leda till öppna entréer). Detta borde framgå med all önskvärd tydlighet för den som läser yttrandet.

Läs YimbyGBG:s yttrande som pdf
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Erik Sandblom (31 Januari 2009 14:23):
Känns skönt att du har koll på labyrinterna Johannes!
 0
Johannes Hulter (31 Januari 2009 14:30):
@ erik: För de som är intresserade finns det faktiskt en tjänst för att prenumerera på nämndhandlingar - http:​/​/​www.​goteborg.​se/​wps/​portal/​namndhandlingar

Margot Ottossons yttrande är intressant. Om 190 namn är en "stor opinion", så behöver ju inte Gårdaborna oroa sig - deras lista är på över 1400 namn...
 0
Anders Gardebring (31 Januari 2009 17:47):
(v):s kommentarer är ju intressanta, där man ser det som självklart att gömma huset, för att inte störa det bra som redan finns, snarare än att avkräva att huset får bli bra på sina egna villkor. En mycket trist inställning kan man konstatera.
Har våra politiker gett upp?

Samma inställing kan man för övrigt se uppe i Stockholm med det vid centralen föreslagna höghuset, där folkpartiet går emot för att de tycker att förslaget inte är bra. Att föreslå vad som istället skulle vara bra verkar dock inte föresväva...
 0
Theodor Adolfsson (4 Februari 2009 12:11):
Hur går det med Stampen 2:1? Det kommer inte att rivas utan man kommer istället se till så att parkeringar skapas i närområdet? Om antalet bilar måste vara konstant är det knappast möjligt att göra tät blandstad av Göteborg.
 0
Johannes Hulter (4 Februari 2009 12:40):
@ theodor: Det är ingen akut fara. Det ingår inte i planområdet och SBK är emot rivning. Med den nya p-policyn så minskar risken ytterligare.
 0
Daniel Sjölund (20 April 2009 13:15):
Claes Caldenby körde en krönika i GP på detta tema:
http:​/​/​www.​gp.​se/​gp/​jsp/​Crosslink.​jsp?​d=​421&a=​476913

Inget nytt från Claes sida egentligen, men rätt bra tycker jag (oavsett om man gillar höga hus eller ej).
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Högbana i Göteborg?
2 Juni 20:05 av Hans Jörgensen
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.