Utskrift från gbg2.yimby.se
....

YimbyGBG lämnar yttrande om Mölndals Centrum

 


YimbyGBG har lämnat in ett yttrande över förslaget till detaljplan för Mölndals Centrum. Utgångspunkterna för projektet är goda, det handlar om att skapa en tät och attraktiv stadsmiljö med en blandning av bostäder och handel. Det finns dock en del att invända mot i själva genomförandet. Det vi framför allt efterlyser är en större funktionsblandning, en mer stadsmässig planstruktur och möjligheter att öka våningsantalet i det föreslagna höghuset.

Ladda ned YimbyGBG:s yttrande som pdf

Läs förslaget till detaljplan för Mölndals Centrum

Yttrande


YimbyGBG ställer sig mycket positiva till planerna på att förtäta och urbanisera Mölndals centrum. Den föreslagna detaljplanen är, mot bakgrund av dagens situation, ett steg i rätt riktning och kommer att leda till ett mer dynamiskt och attraktivt stadsliv i Mölndal. Det är glädjande att Mölndals kommun så tydligt har ambitionen att bygga tät blandstad. Det är en förutsättning för att man ska kunna närma sig målen om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. För att de lovvärda ambitioner som uttrycks i programmet ska kunna förverkligas är det dock nödvändigt att genomföra vissa justeringar i den föreslagna detaljplanen. YimbyGBG efterlyser en större funktionsblandning, en tydligare kvartersstruktur och att Mölndals framtida riktmärke, det nya höghuset, tillåts bli avsevärt högre.

Kvarteren söder om Broslättsgatan kallas i planhandlingen för "bostadsområde", och det är tyvärr precis vad det är. Dessa renodlade bostadshus, där gatuplanet effektivt rensats från alla möjligheter till stadsliv, kommer oundvikligen att göra en stor del av centrala Mölndal till en sovstad. Det går också rakt emot kommunens uttalade ambitioner för området. Med tanke på att området är relativt bullerutsatt är dessutom den uppbrutna kvartersstrukturen, med lamellhus och punkthus, synnerligen olämplig. Det enklaste sättet att åtgärda detta är naturligtvis att bygga samman kvarteren och lokalanpassa gatuplanet. YimbyGBG föreslår därför att man åtminstone tätar kvartershålen med lokaler i en våning, där det ges plats åt mer småskaliga former av kommersiella, offentliga eller ideella verksamheter. Byggnaderna blir bättre integrerade med varandra och en mer stadsmässig miljö skapas. Genom dessa åtgärder möjliggörs en urban stadsmiljö även söder om Broslättsgatan (fig. 1).Fig. 1: Planerat område från söder - ändringar i rött (lokalytor, gågator och högre höghus)

Området norr om Broslättsgatan har i det aktuella förslaget en acceptabel nivå av funktionsblandning men skär genom sin enorma volym av hela centrala Mölndal. En stad är något mer än ett centralt beläget köpcentrum med bostadsområden runtomkring. En stad är en kontinuerlig väv av bostäder, lokaler, gator och torg. För att säkerställa en mer stadsmässig utformning av det norra planområdet förslår YimbyGBG att det enorma köpcentrumet delas i tre stadskvarter. Detta görs lämpligen genom att Medborgaregatan förlängs och tillåts möta Broslättsgatan och att gångvägen från torget mot Broslättsgatan görs om till gågata och förlängs. Beträffande höghuset beklagar YimbyGBG att de ursprungliga planerna på mellan 40-50 våningar inte realiseras. Skulle det uppkomma ekonomiska möjligheter att öka våningsantalet är det viktigt att detaljplanen tillåter detta. Ett mer markerat höghus skulle utgöra en viktig accent i det framtida stadslandskapet och vara ett riktmärke för Mölndals stad. Även höghuset bör naturligtvis ha ett lokalanpassat gatuplan (fig. 2).Fig. 2: Översiktlig plankarta - nya lokalytor (rött) och nya gågator (turkos)

Vi hoppas också på att Mölndal väljer att satsa vidare på spårvägen och att en förlängning av befintlig linje görs. Det skulle frigöra mark där vändslingan är idag och möjliggöra en stadsmässig exploatering av denna mycket centrala och värdefulla mark.
Gå med i Yimby Göteborg
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel A (22 December 2008 09:29):
Envåningslokaler är en väldigt bra kompromiss mellan dom som vill ha kvartershus och dom som vill ha lamellhus.
Kanske att vissa är envånings och andra tvåvånings för att allt inte ska se så likriktat ut, men jag är egentligen nöjd med att hålen täpps igen överhuvudtaget med byggnation.
Risken finns ju att stängsel och "privat område"-skyltar hade dykt upp annars.
 0
Patrik Sterky (22 December 2008 14:21):
Det allra viktigaste i Yimbys yttrande tycker jag är just bullernivåerna. Vill inte Mölndals stad sprida gång och affärsstråken från det nya centrumet till det nybyggda bostadsområdet strax bakom (genom att bygga mer blandstad med affärer), kan jag delvis förstå det. Men bygger man ett området så nära motorvägen borde man göra allt för att stänga buller ute och skapa tysta sidor, detta görs bäst genom slutna kvartersstrukturer i riktning mot motorvägen.
 0
fetg (22 December 2008 17:52):
Bra yttrande! Stora förbättringar jämfört med föregående förslag, men jag gillar inte trafiklösningen i sydöst. Med nuvarande förslag blir hela planområdet förort, med era förbättringar så blir det kanske en 10%-20% stad också.
 0
Johannes Hulter (22 December 2008 18:05):
@ fetg: Tack! Det är alltid en knepig avvägning hur mycket man ska in och peta i planen. Det är möjligt att vi var för återhållsamma i det här förslaget. Trafiksituationen runt Broplatsen är dock väldigt invecklad (eftersom det är en kollektivtrafikknut), så det hade inte varit en lätt uppgift att hitta en alternativ trafiklösning för området. Men håll gärna koll på våra arbetsgrupper på forumet och kom med pointers i framtiden! :)
 0
Matthias H. (13 Juli 2010 16:01):
Ja, det verkar som dom kommit överens. Höghuset är dock nere på 25 våningar nu och kommer säkert inte bli över 17 våningar när det väl börjar byggas. Det är väl vid 17 våningar som det behövs ett extra hissschakt.

Hehehehe, "vi ska bygga Sveriges högsta bostadshus" bidde en tumme i vanlig ordning.
 0
Matthias H. (4 Februari 2011 09:36):
Hmm, ja det ser nu faktiskt bättre ut nu även om höghusets 25 våningar är en bit ifrån de 50 som man en gång absolut skulle bygga.

http:​/​/​sverigesradio.​se/​sida/​artikel.​aspx?​programid=​98.​.​
 0
Daniel (4 Februari 2011 10:38):
Tror till och med att detta förslaget var sämre än innan. Om wingård tycker att Hjällbo är så vackert så borde han ju flytta dit. Sedan vet jag inte om det blir så mycket bättre att man bygger en gigantisk inomhusgalleria med lamellhus runtom. det blir lite Frölunda Torg över det.
 0
Johannes Hulter (4 Februari 2011 12:27):
http:​/​/​www.​molndal.​se/​innehall/​byggabo/​detaljplanering.​.​

Det är lite old school-funkis över det. Massor med halvoffentlig mark, mycket lite offentlig eller halvprivat.
 0
Eddy (13 Mars 2012 14:07):
Det är märkligt att Yimby-gruppen ser så positivt på jättehöga hus, skyskrapor. Argumentet att jättehöga hus är "viktiga accenter" och "landmärken" är en kliché som inte kan appliceras generiskt i alla stadsmiljöer. Big is not automatiskt beautiful, så sätt. T ex nya Post-hotellet i Gbg är den gråa monoliten varken vacker, betydelsefull för navigering eller huskroppsmässigt motiverat. Man ville ha "högt hus" för det är "fräckt" helt enkelt. Men ett typiskt exempel på påklistrad effekt. Mölndal är inte Abu Dhabi i en konturläs platt sandöken...här finns de maffiga bergnallarna i dalgången som ett mycket viktigare skulpturalt inslag. Tänk fräck belysning av dem t ex..
 0
Johannes Hulter (13 Mars 2012 14:25):
Eddy: Vad du tycker är vackert är såklart din ensak. Det lägger vi oss inte i.

Om du läser yttrandet så ser du att vårt fokus ligger på att få ett fungerande urbant sammanhang, framför allt genom förändringar i gatuplanet (levande bottenvåningar, bättre spatial integrering etc). Höghuset ägnar vi bara ett par meningar - men har man höghusfobi är det såklart det enda man bryr sig om.

Vår ståndpunkt är helt enkelt att ett generellt höghusförbud är omotiverat. Vill någon bygga 40-50 våningar så borde det vara tillåtet. Vill ingen göra det så blir det inget. Att ett hus på 40-50 våningar blir ett landmärke och en accent i landskapet är väl en ganska rimlig bedömning. Huruvida man tycker det är "vackert" eller inte får man gärna ha delade meningar om.

Yimby kräver inte att ALLA hus ska vara höghus, lika lite som vi kräver att INGA hus ska vara höghus. Sådan dogmatism lämnar vi med varm hand över till de som finner nöje i dylikt.
 0
Mats O. (13 Mars 2012 14:54):
Eddy

Problemet med Mölndals centrum är att det är för lite bostäder och invånare i själva centrum. Själva stadskärnan, centrum, har dom senaste 20-30 åren blivit ett sömnigt pensionärsställe där handeln fått problem att klara sig.
Istället är det ytterområdena som Eklanda, Toltorpsdalen/Bifrost och Stensjön/Lackarbäck som drar till sig barnfamiljer och medelklass. Med bilberoende och externhandel som resultat.

NCC och kommunens nya plan med att förtäta centrum med 800 nya lägenheter verkar helt riktig. Det blir säkert några höghus med kanske 10-20 våningar -men vad är problemet med det ?
Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland Yimby Göteborg:s 6738 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY GÖTEBORG

Yimby Göteborg är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.
 
Vi vill att Göteborg ska växa och utvecklas som stad.

Idag byggs det för lite, för dyrt, för glest och för tråkigt. Det måste vi ändra på.

Yimby Göteborg vill ta fasta på de fungerande, levande och roliga stadsmiljöer som redan finns i Göteborg (t.ex. Långgatorna) och bygga mer, mycket mer, på det viset.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga dyra, likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett systemfel som måste rättas till.

Yimby Göteborg vill vara en positiv och konstruktiv röst i debatten, inte bara analysera problemen utan också diskutera möjligheterna. Det är vad Yimby handlar om!


Yimby Göteborg på Twitter

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Göteborgsregionens folkmängd
10 November 2022 13:47 av Matthias H.